Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Sistema d'avaluació

Com a norma general, l’avaluació a la Universitat de Barcelona és continuada dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

Avaluació única

En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada, pot sol·licitar l’avaluació única. L’exercici d’aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.  L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establers a l’assignatura i pot implicar requisits com per exemple haver realitzat i superat les pràctiques o seminaris.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al coordinador de l’assignatura   que retornarà una de les copies signada a l’estudiant sol·licitant.

Els terminis per presentar la sol·licitud d’avaluació única són:

  1. Assignatures del primer semestre: 15 de setembre
  2. Assignatures del segon semestre: 15 de febrer

 

Convocatòria extraordinària de final d’estudis

L’estudiant que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis. Cal que matriculi tots els crèdits que li resten per finalitzar l’ensenyament. 

 

Calendari de proves de síntesi

Reavaluació:

Es poden presentar a reavalució els alumnes que han tret una nota entre 3,5 i 4,9. Les característiques de la re-avaluació estaran explicitades al pla docent de l’assignatura.

Comparteix-ho: