Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Pla d'acció tutorial

El pla d’acció tutorial (PAT) del Grau de Medicina s’ha plantejat d’acord amb les normatives i directrius publicades al BOE i les aprovades pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB) que s’anomenen a continuació

 • Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat per RD 1791/2010, de 30 de desembre.

 • Ordenació dels ensenyaments universitaris oficials RD1393/2007, de 29 d’octubre.

 • Projecte institucional de política docent de la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 6 de juliol de 2006).

 • Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 5 de juliol de 2007).

Definició i funcions

La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior. Es tracta d’una eina dirigida a l’increment de la qualitat docent que ofereix un suport en el desenvolupament integral de l’estudiant. L’acció tutorial consisteix en l’acompanyament de l’estudiant per guiar‐lo i aconsellar‐lo en el seu procés d’aprenentatge, tot ajudant‐lo en la presa de decisions, en la millora del seu rendiment acadèmic i en la millora de les seves expectatives professionals.

En el marc d’intervenció formativa, les principals funcions son:

 • Intentar resoldre els problemes d’adaptació a la Universitat.

 • Fer un seguiment del rendiment acadèmic dels estudiants tutoritzats que ho demanin.

 • Facilitar informació per assolir un millor rendiment acadèmic.


En el marc d’accions d’orientació, les principals funcions son:

 • Orientar l’estudiant sobre el seu futur professional, en funció de les seves capacitats, habilitats  i preferències.

 • Oferir informació sobre activitats mèdiques o d’investigació que tenen lloc en el nostre centre i que puguin ser-li d’utilitat per a la seva formació professional.

D’acord amb l’organització del grau de Medicina actuen com a tutors els coordinadors de cada curs:

Medicina Bellvitge

 • 1r curs

Coordinador/a de curs: Gabriel Pons Irazazabal, Departament de Ciències Fisiològiques, gpons@ub.edu

 • 2n curs

Coordinador/a de curs: Pepita Giménez Bonafé, Departament de Ciències Fisiològiques, pgimenez@ub.edu

 • 3r curs

Coordinador/a de curs: Cristina Gutierrez Miguelez, Departament de Ciències Clíniques, cgutierrezm@ub.edu

 • 4rt curs

Coordinador/a de curs: Jordi Dorca Sargatal, Departament de Ciències Clíniques, jordidorca@ub.edu

 • 5è curs

Coordinador/a de curs: Josep Ma Cruzado Garrit, Departament de Ciències Clíniques, jmcruzado@ub.edu

 • 6è curs

Coordinador/a de curs: Jose Manuel Menchon Magriña, Departament de Ciències Clíniques, jmenchon@ub.edu
 

Medicina Clínic

 • 1r curs

Coordinador/a: Rosa Mª Aligué Aleman,  Departament de Biomedicina, aliguerosa@ub.edu

 • 2n Curs

Coordinador/a: Alberto Prats Galino. Departament de Cirurgia i especialitats medicoquirúrgiques, aprats@ub.edu

 • 3r curs:

Coordinador/a: Rafael Oliva Virgili, Departament de Biomedicina, roliva@ub.edu

 • 4rt curs

Coordinador/a: Àlvaro Urbano Ispizúa, Departament de Medicina, dep-medicina@ub.edu

 • 5è curs

Coordinar/a: Josep Mª Miró Meda, departament de Medicina, jmmiro@ub.edu

 • 6è curs

Coordinador/a: Camil Andreu Castelo-Branco Flores, Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, castelobranco@ub.edu

Les realitzen els coordinadors de cada assignatura, el coordinadors de cada curs i els caps d’estudis segons la consulta afecti de forma especifica a una matèria, a l’organització del curs o sigui de tipus més general en la formació. A aquestes tutories hi pot recórrer tot l’alumnat, però van essencialment dirigides als alumnes amb:

 • Necessitats especials d’acord amb el protocol de la UB d’atenció a l’alumnat amb discapacitats.

 • Reconeixement i orientació d’esportistes d’elit i d’alt rendiment.

 • Accés concedit per trasllat d’expedient.

 • Accés per les vies de majors de 25, 40 i 45 anys.

 • Accés amb estudis universitaris previs.

En etapes intermèdies de formació aquestes tutories van essencialment dirigides a:

 • Alumnes amb alt rendiment acadèmic i amb clares vocacions professionals.

 • Alumnes amb dificultats per prosseguir estudis degudes a situacions econòmiques, laborals o de malaltia.

 • Alumnes que requereixen un assessorament en els tràmits acadèmics i administratius que es produeixen al llarg de la trajectòria de formació.

El coordinador de cada curs és també el tutor individual dels alumnes corresponents. En casos especials es poden designar altres tutors depenent de la casuística.

En la fase final dels estudis, la tutoria té l’objectiu de preparar a l’estudiant per a la transició al món laboral i d’orientar-lo sobre les possibles sortides professionals, així com donar a conèixer els estudis de postgraus, màsters i doctorats. En aquest cas, se l’adreçarà al professorat que s’estimi idoni segons la consulta feta inicialment al cap d’estudis.  

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de tenir informació actualitzada sobre les possibilitats de formació de postgrau i de màsters a través dels enllaços de les WEB de la Facultat.

El pla detallat acordat pels consell d’estudis del campus Bellvitge i Campus Clinic es pot consultar a:

http://www.ub.edu/medicina/infoprofes/PAT%20febrer%202018.pdf

 

Comparteix-ho: