Universitat de Barcelona

Grau d'Odontologia

Treball final de grau

El treball Final de Grau (TFG) és una assignatura del grau d’Odontologia de 6 crèdits ECTS. Segons el RD 1393/2007 del 29 d’octubre l’ensenyament universitari oficial de grau conclourà amb l’elaboració i defensa d’un treball final de grau. Aquest treball haurà d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol.

L’ordre ministerial CIN/2136/2008 del 3 de juliol que regula els objectius, competències i continguts mínims de la titulació de graduat en Odontologia estableix la presentació i defensa davant un tribunal universitari d’un projecte de fi de grau consistent en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels estudis de grau.

La Facultat d’Odontologia va aprovar el 18 d’abril del 2013 i modificada el 11 de juliol de 2014 la Normativa del Treball de fi de grau i estableix que el TFG ha de ser un treball personal i original i consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un projecte o estudi que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la titulació.

Característiques

El treball final de grau (TFG) ha de ser un treball autònom i individual que permeti l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau. L’estudiant ha d’elaborar aquest treball sota la tutela d’un professor tutor, que actua de dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. L’estudiant informa dels progressos del seu treball amb una periodicitat setmanal, quinzenal o mensual, segons determini el tutor. El tutor considerarà el nombre de tutories individuals que cregui convenient per fer l’orientació i seguiment del treball.

 

El TFG podrà ser desenvolupat :

  1. A partir de revisió, documentació i investigació bibliogràfica
  2. A partir d’un treball de recerca realitzat en departaments universitaris

 

L’estudiant ha d’elaborar, presentar i defensar un treball de recerca. La memòria escrita ha de contenir, com a mínim, els següents apartats: Índex, Resum; Introducció/antecedents; Objectius/hipòtesi; Disseny; Material i Mètodes; Resultats; Discussió; Conclusions; Bibliografia. Si pel tipus de TFG o el tema escollit ho justifica, alguns d'aquests apartats es podran fusionar, com el disseny amb els materials i mètodes, els resultats amb la discussió.

L’extensió de la memòria no ha de superar les 6000 paraules, sense tenir en compte la primera plana, els resums ni la bibliografia. La versió impresa no pot superar les 40 pàgines, però s'hi poden adjuntar annexos o dades suplementàries. El resum ha de ser en català o castellà i també en anglès, de 250-350 paraules. Les conclusions s’han d’escriure en català o castellà i també en anglès.

L’estudiant ha de fer una presentació oral del TFG davant d’una comissió avaluadora formada per 3 professors i serà pública. El temps d’exposició serà entre 10 i 15 minuts i les conclusions s’hauran de llegir en anglès. El temps de la discussió amb els membres de la comissió avaluadora serà de 5-10 minuts, durant la qual un membre formularà una pregunta en anglès.

 

L’avaluació dels resultats dels aprenentatges es fa tenint en compte tres aspectes:

  • A. Seguiment del treball. Valoració per part del tutor del grau d’assoliment de les competències descrites. Ponderació del 15%
  • B. Memòria escrita. Valoració per cada membre del tribunal del contingut científic i les habilitats en l’escriptura. Ponderació del 50%
  • C. Exposició i defensa oral . Valoració per cada membre del tribunal del contingut i les habilitats en la presentació oral. Ponderació del 35%

 

Per superar l’assignatura caldrà que almenys en 2 dels 3 aspectes l’alumne obtingui un mínim del 50% de la nota màxima. Si l’alumne no supera l’avaluació de l’assignatura, s’ha de tornar a matricular, i, prèviament, han de decidir i comunicar al Coordinador del TFG si mantenen el mateix tema i tutor i renuncien a participar a la propera preinscripció o renuncien al tema i tutor assignat i sol·liciten participar a la propera preinscripció per tal d’escollir nou tema i tutor.


Per accedir a l’exposició i defensa del treball caldrà que l’alumne hagi lliurat  una còpia en format electrònic al campus virtual de l’assignatura.

Per poder fer la preinscripció s'ha d'estar matriculat o haver superat prèviament l'assignatura "Introducció a l'odontologia integrada".

Per matricular el Treball Final de Grau (TFG) és necessari:

  • Tenir superades totes les assignatures obligatòries dels nou semestres anteriors i estar matriculat simultàniament al Pràcticum o tenir-ho aprovat. Estar matriculat de tots els crèdits del Grau no superats inclòs el Pràcticum. 
  • Tenir un tema de treball i un tutor assignats per la Comissió del Treball de Fi de Grau (CTFG).

Preinscripció  obligatòria

Per matricular el TFG cal una preinscripció prèvia, obligatòria, per tal d'assignar a cada estudiant un tema de TFG i un tutor. Sense aquesta assignació, no es podrà matricular i defensar el treball final de grau.


Al web del TFG es publica cada curs un llistat de propostes de temes i tutors relacionats amb alguna de les assignatures obligatòries del Grau.

Els estudiants interessats en realitzar el treball final de grau, seran convocats per assistir presencialment en el procés de preinscripció. Aquest dia, s’anirà citant els alumnes per ordre de qualificació de l’expedient acadèmic i escolliran una de les propostes de tema/tutor que quedin disponibles. El termini de preinscripció serà durant el mes de setembre i s’anunciarà oportunament.
Durant un termini previ a la preinscripció, els estudiants podran optar també per presentar una proposta de treball d’un tema que no estigui inclòs en el llistat. Aquesta proposta serà valorada per la Comissió del Treball Final de Grau en funció del seu interès, originalitat i qualitat. Model de presentació de proposta 


Procediment per a la preinscripció

Els estudiants interessats en realitzar el treball final de grau han de participar en el procés de preinscripció per tal d’assignar-los un tema i un tutor. Només poden fer la preinscripció els alumnes que s’hagin matriculat o superat l’assignatura d’Introducció a l’odontologia integrada. 

Els estudiants poden, opcionalment, presentar abans de la data que fixi el centre una proposta de tema i tutor que serà valorada per la Comissió del Treball Final de Grau. Si la proposta de l’estudiant és aprovada, no haurà de presentar-se el dia d’assignació presencial. L’adjudicació del tema i tutor es farà segons la nota de l’expedient acadèmic ponderada amb el nombre de crèdits superats i de l’interès de l’alumne.

 

Instruccions de proposta de tema/tutor per part de l’estudiant:

L’estudiant ha d’emplenar tots els camps del full de sol·licitud, l’ha de signar i també l’ha de signar el tutor. L’estudiant ha d’enviar un correu electrònic a tfg.odontologia@ub.edu dirigit al coordinador del TFG i en el cos del correu ha de figurar la justificació pel qual l’alumne prefereix fer la proposta. L’estudiant haurà d’afegir com adjunt el full de sol·licitud emplenat i signat en format pdf o similar. El darrer dia per rebre la sol·licitud serà el que fixi el centre.

20 de setembre. Publicació dels temes i tutors proposats per la Comissió de TFG.

Llista de propostes de TFG per al curs 2021-2022


20 de setembre: Publicació de la convocatòria provisional de l'acte d'assignació de temes i tutors dels alumnes que compleixin els requisits per a participar a la preinscripció.


14-16 de setembre: Termini per presentar la proposta de tema i tutor per part de l’alumne. Aquest pas és opcional i cal seguir les instruccions.

22 de setembre: Comunicació de les propostes fetes per l’alumne aprovades.

22 de setembre: Publicació de la convocatòria definitiva de l’acte d’assignació de temes i tutors dels alumnes que compleixin els requisits per participar a la preinscripció.

30 de setembre (15h). Assignació de temes i tutors per ordre d’expedient acadèmic.


3 d'octubre. Publicació de la llista provisional dels alumnes admesos amb el corresponent tema i tutor.

4 i 5 d'octubre. Presentació de reclamacions. 

6 d’octubre. Publicació de la llista definitiva.

 

Presentació del TFG. Curs 2021-22.

Primer semestre : 

Lliurament de la memòria del TFG: des del 10 de gener fins a les 13h del divendres 14 de gener de 2022

  • L’alumne/a haurà de lliurar la memòria en format electrònic (.pdf) al Campus Virtual de l'assignatura.

Presentació Oral i defensa del TFG: Dijous 10 de febrer de 2020

Consulteu les Comissions avaluadores


Presentació del TFG. Curs 2021-2022.

Segon semestre : 

Lliurament de la memòria del TFG: des del 6 de juny fins a les 13h del 10 de juny de 2022

  • L’alumne/a haurà de lliurar la memòria en format electrònic (.pdf) al Campus Virtual.

Presentació Oral i defensa del TFG: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022

Consulteu la Convocatòria provisional

En preparació.

Comparteix-ho: