Universitat de Barcelona

Grau d'Odontologia

Sistema d'avaluació

La Normativa reguladora dels plans docents i de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges (Aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012) estableix el sistema d'avaluació continuada per a tots els ensenyaments.

L'article 12 de les Normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, aprovades pel Consell de Govern en la seva sessió del dia 6 de juliol de 2006, diu el següent:

En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. En cas d'acollir-se a l'avaluació única, aquesta decisió ha de constar per escrit, amb una còpia per a l'estudiant i una altra per al professor.

Abans de la matrícula s'ha d'informar l'alumnat que l'avaluació serà continuada i que cal consultar el pla docent per saber si hi ha una data màxima per acollir-se a l'avaluació única. 

Comparteix-ho: