Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Treball final de grau

Treball Final de Grau

Presentació

El treball final de grau (TFG) constitueix la culminació dels procés formatiu i activa un nombre important de competències adquirides al llarg del grau, que tindran repercussions positives de caràcter individual (identitat, formació, inserció professional…), com acadèmica i social (iniciació a la recerca, innovació, propostes vinculades a la transferència del coneixement…).

A més de la necessària activació del bagatge previ, el TFG fomenta l'adquisició de noves competències per realitzar una activitat pròpia d'autèntics professionals.

Per poder-se matricular del TFG els estudiants han d’haver superat 174 crèdits dels cursos anteriors.

El TFG es defineix com un treball autònom i individual.

Excepcionalment, i quan la complexitat o l’amplitud del projecte o el treball que s’ha de desenvolupar ho justifiqui, el TFG es pot dur a terme amb grups de més alumnes. L’alumne ha d’elaborar, presentar i defensar un projecte o estudi, personal i original, que es pot desenvolupar prenent com a base:

  1. Treballs de revisió, documentació i investigació bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
  2. Treballs de caràcter aplicat i/o vinculats al pràcticum (cas clínic / estudi de cas).
  3. Treballs experimentals/empírics relacionats amb la titulació.
  4. Treball en modalitat d’aprenentatge servei

Prioritàriament els TFG han de ser treballs de revisió bibliogràfica, o bé treballs d’estudi de cas clínic (caràcter aplicat i/o vinculats al pràcticum).

Comparteix-ho: