Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial (PAT)

Les tutories acadèmiques són un servei d'atenció, orientació i assessorament als estudiants universitaris, que es dissenya i organitza a través del Pla d'Acció Tutorial.

La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior. Es tracta d’una eina dirigida a l’increment de la qualitat docent que ofereix un suport en el desenvolupament integral de l’estudiant. L’acció tutorial consisteix en l’acompanyament de l’estudiant per guiar‐lo i aconsellar‐lo en el seu procés d’aprenentatge, tot ajudant‐lo en la presa de decisions, en la millora del seu rendiment acadèmic i en la millora de les seves expectatives professionals.

 

Objectius

L'objectiu principal del PAT de l'ensenyament de Podologia és informar, guiar i orientar els estudiants de manera personalitzada per incrementar la seva autonomia i facilitar la seva pròpia presa de decisions.

 De manera més específica i en funció de cada moment de la trajectòria curricular de l'estudiant: 

  • Facilitar l'adaptació a la vida universitària dels estudiants de nou ingrés.
  • Optimitzar un bon rendiment acadèmic dels estudiants.
  • Orientar per escollir el seu itinerari curricular , especialització i elecció d'optativitat.
  • Donar la informació i orientació requerida per tal que l'alumne pugui iniciar el seu desenvolupament professional en funció dels seus interessos i capacitats.
  • Estimular la seva formació continuada.

Moment inicial: Tutoria d’acollida

Desenvolupament dels estudis: Tutoria de carrera

Final del grau: Tutoria de sortida al món laboral

 

  • Coordinadora del Pla d’Acció Tutorial del Grau de Podologia

Elena de Planell Mas, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [elenaplanell@ub.edu]

 

  • Tutors 1r curs

Carolina Padrós Sánchez, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [cpadros@ub.edu]

Manel Pérez Quirós, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [manelperez@ub.edu]

 

  • Tutors 2n curs

Laura Pérez Palma, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [lperez@ub.edu]

Elena de Planell Mas, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [elenaplanell@ub.edu]

 

  • Tutors 3r curs

Montserrat Marugán de los Bueis, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [mmarugan@ub.edu]

Xavier Vázquez Amela, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [xvazquez@ub.edu]

 

  • Tutors 4t curs

Elena de Planell Mas, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut [elenaplanell@ub.edu]

Comparteix-ho: