Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Matrícula

Calendari i llistats de matriculació

Nota: La distribució horària dels alumnes es publicitarà tan bon punt es disposi de la informació. Aneu consultant aquesta pàgina.
 

MATRÍCULA GRAU - NOU ACCÈS

Calendari de matrículació

Nota: Sessió Informativa, amb el Cap d'Estudis (Prof. Carles Verges) i la Secretària del Consell d'Estudis (Prof. Elena Planell): 16 de juliol, 9 hores, Aula 302
 

 • Admesos 2ª assignació i especial 3ª assignació juny 2019: 26 de juliol de 2019 (Llistat de matriculació i hora)
  Nota: Sessió Informativa : 26 de juliol, 9 hores, Aula 302 Aulari nou de Bellvitge

 

 • 2ª Reassignació de juny: 
  TOTS ELS ALUMNES ADMESOS. Matrícula dia 16 de setembre de 2019 a les 9'00h. Finestreta Secretaria d'Estudiants Campus de Bellvitge (Planta 1ª Pavelló de Govern)
   
 • 3ª Reassignació de juny: 20 de setembre de 2019 (10 hores SECRETARIA D'ESTUDIANTS - planta 1ª Pavelló de Govern - CAMPUS DE BELLVITGE)  Llistat d'admesos
   
 • Assignats setembre: 27 de setembre de 2019 - 9'30 hores - Finestreta Secretaria d'Estudiants

Nota:
- Els alumnes de nou accès podran fer-se el Carnet UB a les aules 213, un cop s'hagin matriculat.
- El fet de no matricular-se en la data corresponent suposa la RENÚNCIA a l'adjudicació de la plaça.

 

MATRÍCULA GRAU- RESTA D'ALUMNES

5 de setembre de 2019: llistat dia i hora

Des de qualsevol ordinador amb accés a internet a partir del dia i hora assignat. També teniu a la vostra disposició les aules d'informàtica de la 2a. planta de l'ampliació de l'aulari.

 

MATRÍCULA ALUMNES ACCEPTATS AMB 30 CRÈDITS RECONEGUTS (trasllat) i PAS A GRAU

16 de setembre de 2019: Finestreta Secretaria del Campus de Bellvitge

 

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA FI DE GRAU

13, 14 i 15 de novembre de 2019: Finestreta Secretaria del Campus de Bellvitge - IMPRÈS DE SOL.LICITUD

Els alumnes de Grau que tinguin pendents d'aprovar, a principi de curs, un 10% o menys dels crèdits totals necessaris per obtenir la titulació, poden sol·licitar, en el termini establert, fer la matrícula de fi de carrera de les assignatures que li queden pendents de superar, fet que implica l'obtenció d'una convocatòria extra d'aquestes assignatures.

 

TREBALL DE FINAL DE GRAU - SEGON SEMESTRE

12 de Febrer 2020: Finestreta Secretaria del Campus de Bellvitge

 

AMPLIACIÓ D'ASSIGNATURES - SEGON SEMESTRE

12 i 13 de Febrer 2020: Finestreta Secretaria del Campus de Bellvitge

La matrícula es realitzarà amb el programa d'automatrícula de la UB.

Els alumnes de nou accés han de realitzar la matrícula presencialment a les aules d'informàtica situades a l'Aulari del Campus de Bellvitge.

La resta d'alumnes poden fer l'automatrícula el dia i l'hora que els sigui adjudicat a les esmentades aules o des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

El calendari i l'ordre de matriculació es fa públic a la pàgina web de l'ensenyament. L'estudiant que no es presenta en el seu horari de matrícula perd el seu torn i, per tant, la possibilitat d'escollir.

- Permanència.

D’acord amb la normativa de permanència el màxim de crèdits a matricular són 60. L’alumnat que vulgui matricular entre 60 i 78 crèdits ha de tramitar aquesta sol.licitud fins el dia 1 de setembre.

Compliu els requisits de permanència que us demanaven aquest curs 2016-17 Consulteu-ho aquí.

- Informació i recomanacions:
Per tal de planificar correctament la vostra matrícula consulteu abans:

ABANS DE LA MATRÍCULA

1. Consulteu la pàgina web d'Informació de Matrícula.

2. Si voleu demanar la Beca General i de Mobilitat recordeu que heu de fer tràmits abans de la matrícula.

Trobareu tota la informació i el link a la web del Servei de Beques i Ajuts a l'estudiant de la UB.

3. Consulteu la data de matriculació: Calendari de matrícula

4. Consulteu les assignatures a matricular (enllaç itinerari curricular)

5. Mireu la normativa de permanència

6. Mireu els aclaramients de matrícula

7. Sessió Informativa, amb el Cap d'Estudis (Prof. Carles Verges) i la Secretària del Consell d'Estudis (Prof. Elena Planell): 13 de juliol, 9 hores, Aula 308

 

EL DIA DE LA MATRÍCULA

 • Recolliu el dossier de matrícula : Punt d'Informació aulari - Campus de Bellvitge
 • Calendari de matrícula . En cas de no poder assistir a la matricula es pot encarregar aquesta a un familiar o amic portant la documentació següent: autorització per escrit, fotocòpia dels dos DNI i relació prioritzada de les assignatures.
 • Entregar la documentació de matrícula, mitja hora abans de l’hora assignada per fer la matrícula. Aulari nou de Bellvitge.
 • Fer l’automatrícula
 • Tramitar el carnet d’estudiant a l’estand de Banco de Santander

 

DOCUMENTACIÓ A PORTAR EL DIA DE LA MATRÍCULA

- Documentació acadèmica

- Documentació econòmica

- Beques i ajuts

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Modalitats de pagament existents, únic en efectiu, únic domiciliat, efectiu fraccionat en terminis, fraccionat en mensualitats mitjançant prèstec. Més informació

Els rebuts de matrícula caduquen als 7 dies de generar-se, no us oblideu de pagar-los. A tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% (el primer recàrrec comptabilitza a partir dels 2 mesos).

És responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.
Llegiu amb atenció els efectes econòmics de l'impagament.
Trobareu tota la informació econòmica aquí

 • Modalitats de pagament : únic en efectiu, únic domiciliat, efectiu en terminis i fraccionat mitjançant préstec. Més informació
  Els rebuts efectius de matrícula caduquen als 7 dies de generar-se, no us oblideu de pagar-los. A tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% (el primer recàrrec comptabilitzarà a partir dels dos mesos).
  És responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.
  Llegiu amb atenció els efectes econòmics de l'impagament .
   
 • Nou sistema de preus públics universitaris de Catalunya
  Per tenir informació sobre el nou sistema de preus públics universitaris a Catalunya i les possibles disminucions del preu de la matrícula en funció de la renda, consulteu: http://www.matriculauniversitaria.cat/
   
 • Deduccions i increments del preu de la matrícula : Si teniu algun tipus de deducció recordeu que heu de presentar la documentació acreditativa de la deducció el dia que vingueu a matricular-vos. Si feu l'automatrícula des de fora de la UB, l'haureu de entregar en la Secretaria d'Estudiants i Docència en el temini de 10 dies naturals a partir de la formalització de la matrícula. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la classe de matrícula i se us farà arribar un rebut complementari per la diferència.
  Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

Trobareu tota la informació actualitzada de les diferents beques i ajuts que podeu sol·licitar en el següent enllaç.

Recordeu que si voleu demanar beca general i de mobilitat ho heu de fer abans de fer la matrícula i també demanar l’acreditació econòmica a l’AGAUR.

Cas de no haver tramitat la sol·licitud de beca abans de la matrícula haureu de pagar l'import íntegre i si se us concedeix la beca, la Universitat de Barcelona d'ofici us retornarà l'import de la matrícula, excepte taxes i serveis.

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.
   
 • Modificacions sense devolució de l’import:
  Un cop finalitzat aquest termini, l’estudiant pot sol·licitar la supressió o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada dins dels terminis establerts per la UB. Cal estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i l’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat. L’estudiant ha d’abonar també el preu per gestió d’expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.
  Terminis:
 • Assignatures de primer semestre i anuals: 31 d'octubre de 2018.
 • Assignatures de segon semestre: de l'1 de febrer al 8 de març de 2019.
CAMPUS BELLVITGE
Horari:

Matins : de dilluns a divendres: de 09:30h. a 13:30h
Tardes : dimarts i dijous 16:00h. a 18:00h.

Lloc: Secretaria Campus Bellvitge

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l'estudiant ha d'efectuar un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Comparteix-ho: