Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Itineraris, mencions i optativitat

Itinerari

  • Distribució de crèdits
     

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS ECTS

Formació Bàsica (FB)

78

Obligatòria(OB)

144

Optativa (OT)

12

Pràctiques externes obligatòries

0

Treball de fi de grau obligatori

6

CRÈDITS TOTALS

240

 

  • Assignatures

Optativitat

L’estudiant ha de superar 240 crèdits del pla d’estudis per a obtenir el Grau de Podologia. D’aquests 240 crèdits, 228 corresponen a assignatures obligatòries i 12 corresponen a assignatures optatives escollides d’entre l’oferta que fa el Grau en cada curs acadèmic. L’estudiant pot escollir entre una diversitat d’assignatures en funció dels seus interessos i motivacions.

També hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat, fins a un màxim de 6 crèdits, en el cas que l’estudiant realitzi alguna de les activitats susceptible d'aquest reconeixement.

 

Llistat d'assignatures optatives 2019/20

 

365839              Anàlisi i interpretació integral del corredor (AIIC)

360495              Anestèsia i reanimació en Podologia

365660              Bases neurològiques aplicades a la Podologia

365661              Comunicació i divulgació científica

366228              Comunicació i publicitat: Estratègies de prevenció en salut

360492              Podologia esportiva

360494              Podologia geriàtrica

360496              Podoposturologia

364797              Sistemes cinètics i cinemàtics d'anàlisi de la marxa

360498              Tècniques de control del dolor

360497              Tractaments ortèsics funcionals

364498              Ultrasonografia en Podologia

Comparteix-ho: