Universitat de Barcelona

Grau en Podologia

Itineraris, prerequisits i optativitat

Itinerari

  • Distribució de crèdits
     

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS ECTS

Formació Bàsica (FB)

78

Obligatòria(OB)

144

Optativa (OT)

12

Pràctiques externes obligatòries

0

Treball de fi de grau obligatori

6

CRÈDITS TOTALS

240

 

  • Assignatures

Prerequisits

Requisits entre assignatures: 

Per matricular l’assignatura o assignatures

Cal tenir superats els crèdits i/o assignatures

Codi

Denominació

Curs i semestre

Codi

Denominació

Curs i semestre

360412

Pràcticum I

3r/2n

Cal tenir superats 144  crèdits, d’entre les assignatures que s’imparteixen en els semestres previs, amb l’assignatura inclosa “Introducció a la Clínica Podològica” (codi 360478)

360413

Pràcticum II

4t/1r

360412

Pràcticum I

3r/2n

360414

Pràcticum III

4t/2n

360413

Pràcticum II

4t/1r

360416

Treball Fi de Grau

4t-2n

Cal tenir superats 174  crèdits d’entre les assignatures de 1r, 2n i 3r curs

 

Optativitat

L’estudiant ha de superar 240 crèdits del pla d’estudis per a obtenir el Grau de Podologia. D’aquests 240 crèdits, 228 corresponen a assignatures obligatòries i 12 corresponen a assignatures optatives escollides d’entre l’oferta que fa el Grau en cada curs acadèmic. L’estudiant pot escollir entre una diversitat d’assignatures en funció dels seus interessos i motivacions.

També hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat, fins a un màxim de 6 crèdits, en el cas que l’estudiant realitzi alguna de les activitats susceptible d'aquest reconeixement.

 

Llistat d'assignatures optatives 2021/22

365660 Bases neurològiques aplicades a la Podologia

360492 Podologia esportiva

360494 Podologia geriàtrica

360496 Podoposturologia

366394 Regulació emocional i habilitats terapèutiques

364797 Sistemes cinètics i cinemàtics d'anàlisi de la marxa

360498 Tècniques de control del dolor

364498 Ultrasonografia en Podologia

Comparteix-ho: