Universitat de Barcelona

Grau de Medicina

Reconeixement de crèdits

Crèdits de Reconeixement Acadèmic per optativitat

Els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries de cooperació i de participació en activitats departamentals, fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Aquests crèdits són a càrrec de l’optativitat que preveuen els plans d’estudis.

Els crèdits reconeguts constaran en l’expedient de l’estudiant, però sense nota i sense computar a la nota mitjana de l’expedient.

L’equivalència en les activitats susceptibles de reconeixement en el grau és 25 hores d’activitat de l’estudiant = 1ECTS.

Les activitats no són avaluades seguint la normativa vigent d’avaluació de la UB, sinó d’acord amb els criteris especificats als programes de les activitats.

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement crèdits per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Les activitats hauran d’haver‐se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en els cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB. 

 

Activitats institucional susceptibles de reconeixement acadèmic:

 1. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.

 2. Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.

 3. Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern, dels consells directius dels col·legis majors, del Consell de l’Alumnat i de les seves comissions permanent i delegades. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.

 

Activitats organitzades per la Facultat susceptibles de reconeixement acadèmic:

 1. Participació activa en corals i orquestres de la UB.
 2. Activitats i intercanvis de recerca organitzats per les associacions estudiantils reconegudes per la UB.
 3. Activitats departamentals i ofertades pels Departaments de la UB per fer tasques de recerca.
 4. Activitats institucionals organitzades per la Facultat.
 5. Participació en congressos i conferencies.


Oferta d'activitats per al reconeixement acadèmic de crèdits d'optativitat del Grau de Medicina

ACTIVITATS

 Lloc

Pràctiques en Departaments i Pràctiques hospitalàries realitzades únicament en hospitals de la UB i associats i pràctiques en àrees bàsiques de salut associades a la UB.

Estiu

    
Departaments

     Hospitals
- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d'urgències)

- Oferta pràctiques Institut Cardiovascular (Guia pràctiques)

- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d’Anatomia Patològica) 
- Oferta de pràctiques Hospital Clínic (Servei d'Hepatologia)
- Oferta de Pràctiques d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
- Pràctiques de Cirurgia General i Digestiva
- Pràctiques Cirurgia Gastrointestinal
- Pràctiques Cirurgia Gastrointestinal (2)
- Pràctiques Unitat de Pediatria

     EAP

1r semestre
   
       Departaments

  Hospitals
- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d'urgències)
Oferta de Pràctiques d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

- Oferta de pràctiques de Cirurgia General i Digestiva

     EAP

2n semestre

  Departaments

   Hospitals
- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d'urgències)
Oferta de Pràctiques d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

- Oferta de pràctiques de Cirurgia General i Digestiva

     EAP  

Normativa vigent des de la data de la públicació i oferta d'activitats


Sol·licitud de reconeixement de crèdits d'optativitat del Grau de Medicina
 

Nota: Cal presentar juntament amb la sol.licitud el document que acrediti l'activitat realitzada  (original i una fotocòpia). Les resolucions de reconeixement de crèdits no s'enviaran per correu sinó que s'arxivaran a l'expedient acadèmic de l'alumne; per tant, de tant en tant, cal fer l'autoconsulta a l'expedient per  confirmar que  ja estan reconegudes i carregades. Si passat un temps prudencial encara no estan carregades llavors l'alumne ha de passar per la Secretaria de la Facultat de Medicinai Ciències de la Salut per solucionar possibles incidències.
Compte! Només es reconeixeran les activitats incloses dintre de l'oferta de reconeixement de crèdits publicada per la Universitat de Barcelona per a cada semestre.

1. Les sol·licituds de convalidació d'assignatures s’han de presentar en el centre o centre adscrit de la Universitat de Barcelona on es desitgi cursar els estudis de grau (el model d’imprès que cal emplenar es pot obtenir en el mateix centre en què s’imparteixen els estudis).

Terminis:

 1. Des de 1 d'octubre fins el 30 de març

 

2. Cal portar la documentació següent:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 3. Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 4. Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
 5. Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

Els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.

 

3. L’òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de convalidació, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

 

4. La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada.

Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de convalidació.

 

5. Normativa específica

 

Sol.licitud de reconeixement de crèdits per no alumnes de la UB

Sol.licitud de reconeixement de crèdits per alumnes de la UB

Comparteix-ho: