Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Treball final de grau

NORMES REGULADORES DELS TREBALLS DE FI DE GRAU DEL GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

D’acord amb el marc normatiu aprovat pel Consell de Govern de 7 de juny de 2011, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut estableix les següents normes reguladores del Treballs de Fi de Grau (TFG) del Grau en Enginyeria Biomèdica (GEB).

 

1. Objecte

El TFG es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau.

El TFG correspon a 12 ECTS i ha d’estar dimensionat per poder-se desenvolupar en 300 hores.

El TFG pot ser, entre d’altres, dels tipus següents:

-    Treball experimental

-    Treball d’aprofundiment i síntesi a partir de revisió bibliogràfica del tema assignat

-    Treball pràctic en empreses o centre de recerca

El treball desenvolupat es descriurà en una memòria escrita en anglès. La memòria s’haurà d’elaborar seguint les indicacions facilitades al pla docent de l’assignatura. Es farà una defensa oral del treball en anglès i en acte públic.

 

2. Organització

La Comissió Coordinadora del TFG es l’òrgan competent per decidir tot allò referent al TFG del GEB. La comissió està integrada pel Coordinador de l’assignatura de Treball de Fi de Grau i un representant de cada un dels departaments que participin en l’ensenyament. La Comissió està presidida pel Coordinador de l’assignatura. La Comissió tindrà les següents funcions:

-    Aprovar les propostes de TFG i els tutors corresponents

-    Assignar els treballs i tutors als estudiants

-    Designar els tribunals

-    Vetllar pel bon funcionament del procés d’avaluació d’aquesta assignatura

El Coordinador de l’assignatura serà nomenat pel Cap d’Estudis del Grau. El Coordinador serà responsable d’elaborar el pla docent, pel que són aplicables les normes reguladores dels plans

docents de les assignatures per als ensenyaments de la UB.

El professor representant de cada departament serà responsable de la coordinació dels tutors del seu departament i proposarà professors per als tribunals d’avaluació.

 

3. Matriculació i períodes d’avaluació

Per fer efectiva la matrícula es requereix que l’alumne hagi superat 180 ECTS.

El lliurament de la memòria es farà a través del Campus Virtual de l’assignatura segons el procediment i els terminis establerts. La defensa i avaluació es durà a terme en els períodes fixats dins l’establert pel calendari d’avaluacions de la Facultat.

 

4. Responsabilitat i encàrrec docent

Els departaments proposaran els temes dels treballs, indicant el títol del treball, el nom del tutor i una petita descripció del tema i de les activitats a realitzar per l’alumne.

 

5. Assignació o elecció de temes i tutors

La Secretaria de la Facultat amb antelació suficient publicarà la llista de temes proposats. Cada alumne matriculat podrà triar d’entre els temes proposats i els ordenarà segons les seves preferències. La Comissió Coordinadora assignarà els temes atenent als següents criteris:

-    Estada prèvia en el departament o centre que oferta el TFG, amb el vist i plau del tutor

-    Expedient acadèmic

-    Elecció per part del tutor

Un alumne també podrà proposar un tema de treball a la Comissió Coordinadora, presentant-ho amb el procediment i termini que s’estableixi. Si la Comissió considera adient el treball l’assignarà a l’alumne que l’hagi proposat.

 

6. Direcció dels treballs

El TFG s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un professor director del TFG. El director del TFG ajudarà a l'estudiant definint els aspectes a considerar, proporcionant-li les eines experimentals i bibliogràfiques necessàries per al desenvolupament del treball, i vigilant que el treball programat avanci adequadament durant el període docent. És també responsabilitat del director vetllar per que l'estructura de la memòria s'adeqüi a la normativa.

Quan l’estudiant hagi de desenvolupar tot el TFG o una part significativa d’aquest en institucions i organismes diferents de la UB, a més del professor director ha de tenir un tutor de la institució perquè li presti col•laboració en la definició del contingut del TFG i en el seu desenvolupament.

 

7. Avaluació

Per a l’avaluació dels TFGs es nomenaran tribunals de dos professors, un dels quals actuarà com a president i l’altre com a secretari. Per a la formació dels tribunals, la Comissió Coordinadora s’encarregarà de buscar els membres de cada tribunal, procurant que siguin d’àrees d’especialització diferents.

L’examen del TFG consistirà en la defensa de la memòria, oral i pública, davant del tribunal, seguida d’una discussió, també pública, amb els membres del tribunal. La presentació tindrà una durada de 10 minuts. El temps de discussió amb el tribunal serà com a màxim de 10 minuts.

L’avaluació del treball es farà en base a la qualitat de la memòria i la claredat de la presentació oral i la discussió. A més de la qualitat científica i/o tècnica del treball es valorarà la capacitat comunicativa, oral i escrita, de l’estudiant, així com el grau d'assoliment de les competències generals i de les competències específiques de la titulació. La nota l’assignarà el tribunal, havent escoltat al director. Aquesta nota quedarà consignada en una preacta que s’entregarà a secretaria.

Per optar a matrícula d’Honor es constituirà un tribunal format pel Coordinador de l’assignatura i 2 membres escollits d’entre els que han format part dels tribunals. Aquesta comissió revisarà els TFG i assignarà la qualificació de Matrícula d’Honor als TFG que consideri millors tot tenint en compte el nombre màxim de MH que es poden concedir.

El Coordinador del TFG un cop acabat el procés d’avaluació, després d’atorgar les Matrícules d’Honor, serà responsable d’omplir i signar l’acta.

Els períodes de qualificació dels TFGs són els establerts per a la resta d’assignatures del títol de grau.

La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. Si un estudiant sol·licita que es tanqui el seu expedient abans de que es tanqui l'acta, es considera que renuncia expressament a qualsevol MH, si hi tingués dret.

 

8. Arxiu o dipòsit del treball

Les memòries dels TFG més rellevants es publicaran a l’Espai del Grau i de l’assignatura del Campus Virtual de la UB, sempre que l'autor de la memòria ho autoritzi. Es fomentarà que l’estudiant utilitzi llicències lliures en la publicació dels treballs per facilitar la difusió i la reutilització de l’obra.

Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG queden regulats en els termes i condicions previstos en la legislació vigent.

 

Normativa dels Treballs de Fi de Grau de la UB

Comparteix-ho: