Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Pràctiques

PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU D’ENGINYERIA BIOMÈDICA

Definició

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o privades, i amb caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

 

Objectius

  • Contribuir a la formació integral dels estudiants.

  • Facilitar el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional.

  • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

  • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball.

 

Destinataris

  • Estudiants matriculats en el Grau en Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Barcelona. Els estudiants de grau hauran d'haver superat els dos primers cursos de l'ensenyament.

  • Estudiants d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents.

  • Estudiants de universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.

 

Modalitats de pràctiques externes

S’estableixen dues modalitats de pràctiques:

  • Pràctiques curriculars. Són les corresponents a assignatures incloses en el pla d’estudis del Grau en Enginyeria Biomèdica (assignatura “Pràctiques en Empresa”).

  • Pràctiques no curriculars. Són activitats no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta activitat es consignarà en el Suplement Europeu del Títol en el cas dels ensenyaments oficials.

 

Conveni de pràctiques

La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques entre la Facultat de Medicina de la UB i l’empresa, entitat o institució pública o privada. Aquest conveni ha de regular la cooperació entre ambdues parts per a la formació pràctica dels estudiants.

El conveni l’han de subscriure el degà o degana de la facultat, la persona que ocupi la representació legal de l’empresa, entitat o institució pública o privada o, si s’escau, en qui delegui i l’estudiant.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT

 

Durada i horaris

La durada i els horaris de les pràctiques externes van lligades al que estableixi el conveni de pràctiques. Els programes formatius a desenvolupar en un conveni de pràctiques han de preveure un factor multiplicador de 1.6 a aplicar a l’equivalència en hores del crèdit ECTS (25 hores d’activitat de l’estudiant).

Per regla general, el límit d’hores d’activitat és de 500 per conveni, tret de situacions raonades que han de ser valorades i aprovades per el tutor acadèmic de la facultat.

Les pràctiques externes no curriculars han de permetre als estudiants complir amb les seves obligacions acadèmiques i formatives.

 

Aspectes econòmics

El conveni de pràctiques pot preveure l’aportació, per part de les empreses, entitats i institucions, d’una quantitat en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, que ha de ser satisfeta en la forma que determini el mateix conveni, i una altra aportació per finançar la gestió del programa de pràctiques.

La quantia d’aquesta ajuda s’ha de fer constar en l’annex al conveni i, en cap cas, té consideració de remuneració o nòmina, ja que l’activitat objecte del conveni no pot coexistir amb cap relació contractual entre l'estudiant i l'empresa, entitat o institució pública o privada on es desenvolupi. Aquesta borsa o ajuda no cal que s’ajusti ni en concepte ni en quanties al previst en el sistema retributiu laboral establert a l’empresa o institució en qüestió.

 

Normativa Pràctiques Externes UB

 

Informació per empreses

FeinaUB us ofereix acollir estudiants en pràctiques, inserir ofertes de feina i participar en activitats d'inserció i orientació professional.

Més informació

Comparteix-ho: