Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

Com a norma general, l’avaluació a la Universitat de Barcelona és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única. L’exercici d’aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.  L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establers a l’assignatura.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora responsable que retornarà una de les copies signada a l’estudiant sol·licitant.

Els terminis per presentar la sol·licitud d’avaluació única son:

  1. Assignatures del primer semestre: 15 d’octubre
  2. Assignatures del segon semestre: 15 de març

L’estudiant que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha de consultar el calendari de matriculació extraordinària de final d’estudis.

 

Comparteix-ho: