Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Biomèdica

Pla d'acció tutorial

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

El pla d’acció tutorial (PAT) del Grau d'Enginyeria Biomèdica s’ha plantejat d’acord amb les normatives i directrius publicades al BOE i les aprovades pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB) que s’anomenen a continuació

 • Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat per RD 1791/2010, de 30 de desembre.

 • Ordenació dels ensenyaments universitaris oficials RD1393/2007, de 29 d’octubre.

 • Projecte institucional de política docent de la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 6 de juliol de 2006).

 • Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 5 de juliol de 2007).

Definició i funcions del PAT

La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior. Es tracta d’una eina dirigida a l’increment de la qualitat docent que ofereix un suport en el desenvolupament integral de l’estudiant. L’acció tutorial consisteix en l’acompanyament de l’estudiant per guiar‐lo i aconsellar‐lo en el seu procés d’aprenentatge, tot ajudant‐lo en la presa de decisions, en la millora del seu rendiment acadèmic i en la millora de les seves expectatives professionals

 • Coordinadora del Pla d’Acció Tutorial del Grau d’Enginyeria Biomèdica

Dra. Roser Sala Llonch, Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut, roser.sala@ub.edu

 

 • Tutors 1r curs

Dr. Manuel Varela, Departament de Física Aplicada, Facultat de Física, mvarela@ub.edu

Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere, Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, rocacusachs@ub.edu

 

 • Tutors 2n curs

Dr. Jordi Alcaraz, Departament de Biomedicina, Faculta de Medicina i Ciències de la Salut, jalacaraz@ub.edu

Dr. Pedro Luis Miribel, Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Facultat de Física, peremiribelcatala@ub.edu

 

 • Tutors 3r curs

Dr. Santiago Marco, Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Facultat de Física, santiago.marco@ub.edu

Dra. Roser Sala, Departament de Biomedicina, Facultat de Física, roser.sala@ub.edu

 

 • Tutors 4r curs

Dr. Josep Maria Segur, Departament de Cirugia i Especialitats Quirúrgiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, jsegur@ub.edu

Dr. Manel Puig, Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Facultat de Física, manel.puig@ub.edu

 

Les realitzen els coordinadors de cada assignatura, el coordinadors de cada curs i els caps d’estudis segons la consulta afecti de forma especifica a una matèria, a l’organització del curs o sigui de tipus més general en la formació. A aquestes tutories hi pot recórrer tot l’alumnat, però van essencialment dirigides als alumnes amb:

 • Necessitats especials d’acord amb el protocol de la UB d’atenció a l’alumnat amb discapacitats.

 • Reconeixement i orientació d’esportistes d’elit i d’alt rendiment.

 • Accés concedit per trasllat d’expedient.

 • Accés per les vies de majors de 25, 40 i 45 anys.

 • Accés amb estudis universitaris previs.

 

En etapes intermèdies de formació aquestes tutories van essencialment dirigides a:

 • Alumnes amb alt rendiment acadèmic i amb clares vocacions professionals.

 • Alumnes amb dificultats per prosseguir estudis degudes a situacions econòmiques, laborals o de malaltia.

 • Alumnes que requereixen un assessorament en els tràmits acadèmics i administratius que es produeixen al llarg de la trajectòria de formació.

El coordinador de cada curs és també el tutor individual dels alumnes corresponents. En casos especials es poden designar altres tutors depenent de la casuística.

En la fase final dels estudis, la tutoria té l’objectiu de preparar a l’estudiant per a la transició al món laboral i d’orientar-lo sobre les possibles sortides professionals, així com donar a conèixer els estudis de postgraus, màsters i doctorats. En aquest cas, se l’adreçarà al professorat que s’estimi idoni segons la consulta feta inicialment al cap d’estudis.  

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de tenir informació actualitzada sobre les possibilitats de formació de postgrau i de màsters a través dels enllaços de les WEB de la Facultat.

 

Comparteix-ho: