Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Objectius i competències

Objectius

El màster de Biomedicina té una forta orientació investigadora, tant bàsica com aplicada, encara que també capacita per a l'exercici professional en el camp de la recerca biomèdica, de l'anàlisi clínic i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereix ni el grau de doctor ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.

Els objectius formatius del màster són:

 • Proporcionar una formació avançada i una actualització de coneixements dels mecanismes moleculars i cel.lulars implicats en la patogènia i la fisiopatologia de les malalties, especialment del càncer i les malalties metabòliques, com també de les hipòtesis, la metodologia i les tècniques que s'utilitzen actualment per a la recerca, diagnòstic, pronòstic, tractament i prevenció d'aquestes malalties.


 • Oferir una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar programes de doctorat orientats a la recerca biomèdica bàsica i aplicada, i dotar l'alumnat de les habilitats necessàries en el treball del laboratori experimental, adquirides amb la supervisió directa d'experts.


 • Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica, de l'anàlisi clínica i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereixin ni el grau de doctor ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.

Competències

Competències generals:
 • Comprendre el valor i les limitacions del mètode científic i generar idees noves.

 • Escriure i defensar informes científics de manera rigorosa i competent per comunicar resultats científics, especialment en anglès, tant oralment com per escrit.

 • Treballar de manera autònoma, amb iniciativa i en grups i equips multidisciplinaris.

 • Treballar amb seguretat al laboratori.

 • Conèixer i argumentar la importància de la interacció entre la universitat i l'empresa.

 • Actuar amb ètica professional en l'àmbit biomèdic.Competències específiques:
 • Dissenyar experiments en biomedicina.

 • Descriure i aplicar els diferents models experimentals de la recerca biomèdica utilitzant les tècniques adequades.

 • Identificar dianes moleculars per al diagnòstic, pronòstic i teràpia de les patologies humanes.

 • Exercir de pont entre la recerca bàsica i la pràctica clínica.

 • Saber accedir a la literatura científica i a les bases de dades biomèdiques per mitjà de cerques electròniques a bases de dades en línia.

 • Valorar la qualitat d'un article científic de l'àrea de la biomedicina.
Comparteix-ho: