Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Treball final de màster

TFM: Procedimient d'elaboració, grups d'investigació i evaluació.-

1. Introducció 

Els estudiants del màster de Biomedicina escolliran un director científic per a realitzar el Treball Final de Màster a partir dels grups de recerca participants i constituïts per investigadors de la UB o de qualsevol altra institució investigadora. Podeu trobar ofertes on fer el TFM a:  Pràctiques curriculars

Aquest treball de recerca tindrà una durada de 27 crèdits ECTS.

 2. Grups de recerca on cursar el Treball Final de Màster (TFM) 
Els alumnes que no disposin de director ni grup de recerca on realitzar el TFM poden adreçar-se als coordinadors del màster per rebre assessorament, orientació i suggeriments sobre possibles directors i grups de recerca.

          ÀREES ESPECÍFIQUES I COORDINADORS:

  • Bases Moleculars del càncer. Dra. Neus Agell neusagell@ub.edu
  • Metabolisme, senyalització metabòlica i patologies associades.
  • Neurociències. Dr. Gabriel Pons gpons@ub.edu
  • Altres àrees. Dr. Albert Tauler tauler@ub.edu

3. Fitxa del TFM
Un cop l'alumne disposi de projecte, director i grup de recerca haurà d'emplenar la fitxa/control corresponent que ha de signar l'alumne i el tutor / director.
La fitxa/control s'haurà d'enviar escanejada via correu electrònic o per correu ordinari a la secretària del màster: Irene Erta, master.biomedicina@ub.edu  Secr. d’Estud. i Docència Bellvitge Pavelló de Govern 1a. Plta. C/ Feixa Llarga, s/n (08907 Hospitalet del Llobregat)
Data de lliurament de la fitxa es comunica per mail a tots els alumnes durant el mes d'Octubre.

4. Coordinadors/tutors  de l’assignatura.  
Dra. Neus Agell neusagell@ub.edu;  Dr. Gabriel Pons gpons@ub.edu;. Dr. Albert Tauler tauler@ub.edu

5. Avaluació del TFM Memòria:

El treball de recerca finalitza amb la preparació d'una memòria del TFM realitzat.  Ha de complir els següents requisits:
Memòria en format digital (PDF), i en paper a doble cara.
Amb una extensió màxima de 20 pàgines (excloses: portada, pàgina del títol i resum, i pàgines bibliografia), en les dates que s'estableixin. Mida i tipus de lletra orientatiu: Calibri 11-12. Interliniat entre 1,15 i 1,5.  Marges: minim 2 cm  laterals i superior i inferior.

La memòria ha de tenir els següents apartats i continguts:

1. Portada: 

• Treball fi de màster Biomedicina, UB Curs 20xx-20xx 
• Nom de l'alumne, signatura i dades de contacte (correu electrònic i telèfon) 
• Nom del director/s i signatura del director/directors 
• Laboratori / Departament / Centre on s'hagi realitzat el treball.

2. Full titol i resum :

• Títol  i Resum  (màxim 300 Paraules) 

3. Cos del Treball (total 20 pàgines máxim)
• Antecedents
• Objectius
• Metodologia
• Resultats
• Discussió i conclusions

4. Bibliografia utilitzada.

5. Anexos de manera excepcional, tant  sols per material com taules extenses o imatges que hagin de ser mostrades en gran format i siguin imprescindibles per entendre el treball. 

Exposició pública i defensa de la Memòria. Procediment de la mateixa:

Es realitzarà una avaluació oral i publica davant d'una comissió formada per dos professors que participin directament en el màster. La presentació he de posar en evidència els resultats obtinguts durant el treball de recerca, el domini dels antecedents i bibliografia sobre el tema, així com el sentit crític en els resultats aconseguits.  També ha de demostrar que la metodologia utilitzada ha estat adequada des d'un punt de vista tècnic, estadístic i de lògica científica.

  Hi ha un únic període d'avaluació a mitjans del mes de juliol, és comunica amb suficient antel.lació.

Procediment de l'exposició: 

La presentació pública davant dels membres del tribunal tindrà una durada màxima de 15 minuts, més un torn de preguntes dels membres del Tribunal.

Criteris i % que s’aplicaran en la avaluació del Treball Fi de Màster (TFM)

La nota final del TFM, que serà de 1 a 10, dependrà dels percentatges detallats a continuació:
- 25% Memòria escrita. Més 5% si és fa en anglès. 
- 30% Avaluació per part del/s tutors/res del TFM. Per això, s’enviarà un qüestionari, on cada tutor/a podrà puntuar una    sèrie de ítems, relacionats amb l’estada al laboratori, la participació i d’interès que ha demostrat cada alumne/a.
- 35% Defensa pública, capacitat de transmetre i explicar coneixements i resultats així com la capacitat de respondre  preguntes i qüestions relacionades amb el tema del TFM. Més 5% si és fa anglés. 

Seguint les directrius del AQU, a partir del curs 13-14 les qualificacions de les assignatures del màster no influiran en la nota del Treball Final de Màster.

Actualitzat Març 2021

Presentació Oral:     JULIOL de 2022  10:00hores

Lliurament memòria del treball:   JULIOL 2022, fins les 13:00 hores.  
Els alumnes han d'enviar 1 còpia en format el PDF,  per mail a: master.biomedicina@ub.edu  amb C/a. al  director  i  2 copies en paper a: Secr. d’Estud.i Docència Bellvitge Pavelló Govern 1a. Plta. C/ Feixa Llarga, s/n (08907 Hospitalet del Llobregat)

La presentació oral del treball experimental tindrà una durada màxima de 15 minuts.
Es valorarà positivament que els alumnes s'ajustin al temps.
Cada alumne pot portar 2 invitats i la resta de alumnes del tribunal pot estar dins l'aula.

CONSULTEU A QUIN TRIBUNAL HEU DE PRESENTAR EL TFM 

Tribunal 1-Facultat Medicina, Campus Casanova  AULA    
Dra. Neus Agell 


Tribunal  2-Facultat Medicina, Campus Casanova  AULA 

 

 

Tribunal 3. Fac. Farmacia, Campus Pedralbes    AULA 

 

Tribunal 4. Facultat Farmacia, Campus Pedralbes    AULA

Dr. Albert Tauler  


Tribunal 5. Facultat de Medicina, Campus Bellvitge         AULA                                                                                                                         

Tribunal 6. Facultat de Medicina, Campus Bellvitge         AULA

Dr. Gabriel Pons           

 

Comparteix-ho: