Universitat de Barcelona

Màster de Recerca Clínica

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster té com a finalitat:
 • Proporcionar als diplomats, llicenciats o graduats en l'àrea de la salut i biosanitària les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat.
 • Perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, tenint en compte les oportunitats de fer recerca orientada a malalties concretes dels pacients i als mecanismes fisiopatològics corresponents, des del marc clínic particular de cada especialitat que integra el màster.
 • Permetre l'accés a llocs professionals que requereixin una formació en recerca.

Competències

Competències generals
 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.
 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.
 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Utilitzar les eines necessàries per a un desenvolupament professional adequat en l'àmbit de la recerca clínica, incorporant elements de recerca bàsica i translacional.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari, col.laborar amb altres investigadors, i liderar i interaccionar amb altres especialitats mèdiques.
 • Aplicar i transferir el pensament analític (crític, lògic i creatiu) en l'aproximació al mètode científic, amb presa de decisions i formulació de judicis reflexius i ètics.
 • Conèixer i interpretar les noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, i aplicar-se a la recerca clínica per millorar l'atenció sanitària.
 • Aplicar les principals eines d'investigació clínica, com també l'adquisició i l'anàlisi de dades, a l'àmbit hospitalari i d'acord amb principis bioètics.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació necessàries per difondre la recerca.
 • Obtenir i interpretar de manera crítica la informació biomèdica obtinguda en bases de dades i altres fonts.
 • Dissenyar i elaborar un projecte de recerca clínica i clinicobiològic, com també plantejar, executar i coordinar un assaig clínic.
 • Obtenir i comunicar els coneixements i resultats científics a audiències tant expertes com inexpertes.
 • Reconèixer i aplicar els mecanismes i processos necessaris per transferir els avenços tecnològics i científics al sector productiu, és a dir, a la medicina clínica.
 • Analitzar de manera crítica i saber aplicar les innovacions tecnològiques i farmacològiques en l'àmbit de la recerca en salut sobre la base de l'efectivitat i el cost.Competències específiques
 • Detectar necessitats i oportunitats de recerca, i saber aplicar els conceptes científics i operatius i les eines que formen la qualitat i la seguretat clínica.
 • Aplicar els principis d'organització i gestió assistencial, analitzar de manera crítica i desenvolupar plans d'actuació sobre els factors clau i els recursos que configuren la salut i el benestar de les poblacions.
 • Aplicar els aspectes fisiopatològics i les diferents tècniques diagnòstiques i terapèutiques en la malaltia i les seves complicacions.
 • Aplicar l'estructura funcional en els diversos àmbits clínics en les varietats tècniques, logístiques i de recerca.
 • Afrontar i sintetitzar els determinants de malaltia i els seus problemes amb una visió holística i integradora, pel que fa tant als factors determinants de la salut com a la prestació de serveis d'atenció sanitària.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de cada àmbit clínic i aplicar-les en els sistemes biomèdics complexos.
 • Interactuar amb el pla assistencial en el marc de programes d'atenció integrada de medicina personalitzada.
Comparteix-ho: