Universitat de Barcelona

Màster de Recerca Clínica

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA curs 20-21

MATRÍCULA OBERTA 

ALUMNES DE NOU ACCÉS (ALUMNES DE 1r CURS)

MATRÍCULA ONLINE i TUTORITZADA.

1) Abans de procedir a formalitzar la matrícula, heu de presentar la següent documentació a la secretaria de la vostra especialitat o a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova, 143, 08036 Barcelona. Horari: Matins - De dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h. Tardes - De dilluns a dijous, de 16h a 18h)

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA:

 • DNI/Passaport
 • Documentació acadèmica. CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA. 
 • Altra documentació econòmica (si escau) CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA

La documentació pot ser entregada presencialment o a través d'una Oficina de Registre (territori nacional) o per mitjà de l'Ambaixada o Consolat si proveniu d'un pais estranger (indicar per a quin màster va dirigida)

2) Un cop revisada i validada la documentació per part de la Secretaria, podreu accedir al formulari d'automatrícula.

ALUMNES DE SEGON CURS 

MATRÍCULA ONLINE i TUTORITZADA. 

Accedir al formulari d'automatrícula (no cal presentar cap documentació prèviament)

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa de la UB preveu convalidació d'un determinat nombre de crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

 • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
 • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació

Termini establert pel centre

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Documentació matrícula dels ensenyaments oficials de màster

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari
 • Còpia digital del Document Nacional d'Identitat o Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari
 • Còpia digital del Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAISES DE LA UE)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

    Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Còpia digital del Passaport.

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

   Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Còpia digital del Passaport. 

Dades per al registre: Unidad de Tramitación de la Universidad de Barcelona: U00400001 o NIF de la UB: Q0818001J. Indiqueu que la sol·licitud va dirigida a la Secretaria d'Estudiants i i Docència de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)- PR257

 

Si lliureu personalment els documents a la Secretaria de la Facultat heu de portar els documents originals dels títols. 

PREUS

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB. El preu dels màsters Erasmus Mundus el fixa el consorci d’universitats.

El preu aproximat de la matrícula estàndard d’un màster amb matrícula de seixanta crèdits és de 2.500 a 3.300 €, però aquest preu pot variar segons determinades condicions del màster o de l’estudiant.

FORMES DE PAGAMENT

 • Rebut únic
 • Domiciliació bancària
 • En terminis

Veure més informació sobre condicions de les diferents modalitats de pagament

Comparteix-ho: