Universitat de Barcelona

Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Objectius i competències

Objectius

La finalitat del màster és oferir una formació d'expert en diabetis, interdisciplinària, adequada per treballar com a referent d'aquesta malaltia crònica que afecta persones de qualsevol edat i que requereix un tractament i control molt complex en qualsevol nivell d'atenció.

Els objectius generals són:
 • Adquirir competències per proporcionar una atenció de qualitat a les persones amb diabetis mellitus i poder actuar com a professional expert de referència.

 • Adquirir competències per dissenyar, executar i avaluar programes d'educació terapèutica a pacients amb diabetis o a familiars.

 • Adquirir competències per dissenyar i implementar projectes de recerca a l'àrea de la diabetis.


La seva implantació respon a la necessitat de preparar professionals experts que puguin treballar com a referents o gestors de casos en unitats especialitzades de diabetis d'adults o pediàtriques, en centres sociosanitaris o en l'atenció primària de salut.

Competències

1. Competències bàsiques i generals

Bàsiques

 • Capacitat per adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per saber aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Capacitat per saber comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Capacitat per desenvolupar habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en bona mesura, autodirigida o autònoma.


Generals

 • Capacitat d'avaluació crítica dels diferents sistemes alternatius de gestió de la cronicitat.

 • Capacitat per comprendre la cultura de l'individu, la diversitat, el canvi cultural, la resistència al canvi i les estratègies per al canvi.

 • Capacitat per dissenyar accions per usar els resultats de recerca en el context clínic.

 • Capacitat per aplicar els coneixements sobre els fonaments que sustenten el coneixement científic.

 • Capacitat d'anàlisi crítica de la bibliografia rellevant.


2. Competències transversals

 • Capacitat per desenvolupar pensament crític i habilitats de raonament.

 • Capacitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit d'atenció.

 • Capacitat per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió i fonamentació científica d'aquests, i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous i definits de manera imprecisa, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari tant de recerca com professionals altament especialitzats.

 • Capacitat per desenvolupar autonomia suficient per participar en projectes de recerca i en col·laboracions científiques, tecnològiques o educatives dins de l'àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, eventualment, amb un alt component de transferència del coneixement.

 • Capacitat per reflexionar sobre les implicacions ètiques dels avenços biotecnològics i sanitaris i la seva aplicació en l'àmbit de la vida humana.

 • Capacitat per argumentar sobre la dignitat humana i els drets que comporta.

 • Capacitat per assumir la responsabilitat del desenvolupament professional propi i de l'especialització en el camp professional corresponent.

 • Capacitat per utilitzar mètodes i tècniques d'ensenyament i aprenentatge per a l'educació terapèutica adaptada a les necessitats clíniques, demogràfiques i socioculturals dels pacients.

 • Capacitat per dissenyar i executar projectes de recerca clínica, epidemiològica i educativa en l'àrea de la diabetis.

 • Capacitat per aplicar l'evidència científica i els estàndards internacionals per al diagnòstic, tractament i prevenció de les complicacions agudes i cròniques de la diabetis.


3. Competències específiques

 • Capacitat per identificar i incorporar de manera contínua, en l'atenció i educació dels pacients, l'evidència científica relacionada amb nous coneixements sobre fisiopatologia, epidemiologia, tecnologia i tractament, així com els estàndards de qualitat de les guies clíniques rellevants.

 • Capacitat per donar suport a la cura de les persones amb diabetis i els seus familiars i cuidadors de manera culturalment competent al llarg de tot el cicle vital.

 • Capacitat per elaborar plans d'alimentació personalitzats, segons necessitats nutritives, metabòliques, hàbits dietètics, complicacions i patologies associades.

 • Capacitat per conèixer els aspectes fisiològics i metabòlics de l'exercici físic i l'adaptació del tractament, i les recomanacions a les persones amb diabetis de tipus 1 i tipus 2 de manera personalitzada.

 • Capacitat de maneig dels instruments adequats per determinar la glucosa i per aplicar els sistemes de calculadora de bol.

 • Capacitat per individualitzar el tractament farmacològic de la diabetis segons la citació clínica.

 • Capacitat per aplicar el factor de sensibilitat a la insulina per corregir la hiperglucèmia.

 • Capacitat per adaptar el tractament i el control de la diabetis en situacions especials (malalties intercurrents, cirurgia, viatges, etc.).

 • Capacitat per aplicar els principis de l'ensenyament-aprenentatge o canvi de comportament que sustenten les habilitats d'autocura de les persones amb diabetis i dels familiars i cuidadors.

 • Capacitat per planificar, executar i avaluar els programes educatius estructurats per a l'autogestió efectiva de la diabetis, com també per elaborar material educatiu de qualitat.

 • Capacitat per utilitzar correctament les noves tecnologies per a l'atenció i educació de persones amb diabetis (bombes d'infusió contínua d'insulina, sistemes de monitoratge continu de la glucosa i sistemes combinats amb infusió subcutània d'insulina i telemàtica aplicada a l'atenció i l'educació).

 • Capacitat per gestionar el tractament terapèutic i la cura i l'educació del pacient complex amb pluripatologia.

 • Capacitat per diferenciar la fisiopatologia de la diabetis mellitus de tipus 1, la diabetis mellitus de tipus 2, la diabetis monogènica, la diabetis neonatal i altres tipus de diabetis, i per argumentar-ne les diferències i l'evolució clínica de cada tipus.

 • Capacitat per aconseguir la participació activa del pacient i la família en la presa de decisions sobre el tractament farmacològic de la diabetis.

 • Capacitat per identificar els factors de risc i aplicar les recomanacions de les guies clíniques per prevenir i tractar les complicacions cròniques.

 • Capacitat per identificar les complicacions agudes de la diabetis (hipoglucèmia, cetosi, cetoacidosi diabètica i coma hiperglucèmic hiperosmolar), els signes i símptomes que comporten, el tractament que requereixen, i la prevenció dels factors de risc que les desencadenen.
Comparteix-ho: