Universitat de Barcelona

Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster va dirigit a graduats, llicenciats i diplomats en Ciències de la Salut que treballin o vulguin treballar en l'atenció i educació de les persones amb diabetis. És necessari tenir un títol universitari, preferentment de l'àrea sanitària. Els criteris de selecció són els següents:
  • Professionals sanitaris membres de societats científiques de diabetis.
  • Professionals que ja treballen en l'atenció de persones amb diabetis i, preferentment, amb pacients vulnerables: nens, adolescents, dones embarassades, ancians).
  • Professionals sanitaris que treballin en especialitats mèdiques amb una prevalença elevada de pacients amb diabetis (nefrologia, cardiologia, cirurgia vascular) o que acreditin formació prèvia en diabetis (postgraus, màster).
  • Currículum (experiència professional, formació prèvia, producció científica).
  • Nivell intermedi d'anglès.
  • Nivell intermedi d'informàtica.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El criteri d'admissió per accedir al màster és tenir un títol universitari en ciències de la salut i demostrar un nivell de coneixements informàtics avançats que permeti fer servir el Campus Virtual.
Comparteix-ho: