Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar als llicenciats en Medicina que ja han finalitzat una formació sanitària especialitzada oficial la possibilitat d'ampliar competències en les àrees de coneixement següents: anèmies rares i síndromes relacionades; anestèsia regional basada en l'anatomia; atenció primària i salut comunitària; cirurgia del trasplantament renal; cirurgia i medicina estètica; vigilància intensiva cardíaca aguda i perioperatòria; diagnòstic per la imatge en les malalties reumàtiques; diagnòstic i tractament del càncer de pulmó; diagnòstic i tractament intervencionista en la malaltia coronària; ecografia abdominal avançada, diagnòstica i terapèutica; ecografia aplicada al suport perioperatori; electrodiagnòstic en neuropaties perifèriques i alteracions del control motor i de la percepció sensorial; electrofisiologia clínica i estimulació cardíaca; endoscòpia digestiva avançada i terapèutica; malaltia de Parkinson i trastorns del moviment; malalties autoimmunitàries; malalties neuromusculars; farmacogenètica i medicina personalitzada; fisiopatologia infantil; ginecologia oncològica i patologia mamària multidisciplinària; ictus; imatge cardíaca no invasiva; infeccions en pacients immunodeprimits no-VIH; infecció per VIH i sida; medicina maternofetal; neuroanestèsia; neuroradiologia terapèutica; oncologia interdisciplinària (medicoquirúrgica); patologia cutània avançada; procediments diagnòstics avançats en medicina respiratòria; tabaquisme; trastorns del son; tractaments endoluminals vasculars i cardíacs; tuberculosi i infeccions per micobacteris no tuberculosos; urooncologia.

Competències

Generals:
 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, per col.laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, i també per interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.
 • Capacitat per dissenyar, analitzar i avaluar els mètodes i indicadors que determinen la qualitat i seguretat clínica.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies diagnòstiques i terapèutiques noves.
 • Capacitat per fer una lectura crítica de treballs científics i per saber-ne escriure i comunicar.
 • Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte de recerca clinicobiològic.
 • Capacitat per identificar avanços tecnològics potencials i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina clínica.


Específiques:
 • Capacitat per identificar els aspectes epidemiològics, patogènics, clínics i terapèutics avançats de les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per desenvolupar una àmplia formació pràctica avançada sobre els procediments diagnòstics i terapèutics en l'àmbit triat.
 • Capacitat per identificar, interpretar adequadament i diagnosticar en l'àmbit del laboratori les alteracions complexes de les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per dur a terme les exploracions complementàries més importants i sofisticades de les diferents malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per desenvolupar, implementar i avaluar les noves guies de pràctica clínica en pacients amb les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
 • Capacitat per reconèixer els principis bioètics i medicolegals de la recerca i de les activitats professionals en l'àmbit de les malalties pròpies de l'especialitat seleccionada.
Comparteix-ho: