Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Organització i metodologia docent

ORGANITZACIÓ:

Coordinador del Màster: Dr. Ricard Ramos Izquierdo

METODOLOGIA DOCENT:

Organització general del pla d'estudis

Per obtenir el màster en Competències Mèdiques Avançades serà necessari cursar:

  • Modulo comú (18 crèdits ECTS): s'han de cursar totes les assignatures.
  • Mòdul especialitat (18 crèdits ECTS): hauran de cursar-se de forma obligatòria les assignatures de cada especialitat marcades en vermell. La resta, fins a 18 crèdits poden cursar-se mitjançant assignatures optatives de cada especialitat.
  • Mòdul pràctiques externes (12 crèdits ECTS): s'ha de cursar dins de l'especialitat.
  • Mòdul Treball fi de màster (12 crèdits ECTS): sobre un tema afí a l'especialitat.

MÒDUL D'ASSIGNATURES TRONCALS:

Tots els alumnes hauran de cursar aquestes assignatures independentment de l'especialitat que cursin. La impartició d'aquestes assignatures es realitza de manera online.

  • Gestió de la Qualitat i Seguretat Clínica ( 6 crèdits ECTS). Coordinador: Dr. Antoni Trilla
  • Avanços en Tecnologies Diagnostiques i Terapèutiques ( 6 crèdits ECTS). Coordinadora: Dra. Carmen Ayuso y Dr. Joan Claria
  • Metodologia de Recerca Clínica  ( 6 crèdits ECTS). Coordinador: Dr. Victor Moreno

MÒDUL D'ASSIGNATURES D'ESPECIALITAT I TREBALL DE RECERCA:

Consultar el Pdf enllaçat en la part inferior.
Hauran de cursar-se els crèdits de les assignatures de l'especialitat marcades en vermell. La resta, fins a 18 crèdits poden cursar-se mitjançant assignatures optatives de la especialitat. Les Pràctiques Externes i el Treballn fi de màster són obligatoris.

 

Pla d'estudis

Comparteix-ho: