Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Sistema d'avaluació

La Normativa reguladora del plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universidad de Barcelona (Consell de Govern, 8 de maig de 2012) en el tercer capítol, informa sobre el sistema general de qualificació i avaluació dels aprenentatges.  De manera específica, en el marc del present màster, cada matèria concreta, en funció dels resultats d'aprenentatge, els instruments susceptibles de ser utilitzats pel procés d'avaluació, que es basaran en: 

Matèries Obligatòries: Avaluació continuada. Adquisició de Coneixements, Habilitats i Actituds (assistència, interès i participació de l'alumne, avaluació de coneixements). Resolució dels diferents casos pràctics analitzats i discussió de treballs tutelats sobre aplicabilitat de les tecnologies en els diferents àmbits clínics . Cada coordinador informarà de les particularitats de cada una de les assignatures que conformen aquest bloc.

Matèries optatives: Avaluació continuada. Assistència a sessions presencials i avaluació de coneixements, habilitats i actituds (classes teòriques magistrals, seminaris, casos pràctics): 50%. Cada coordinador informarà de les particularitats de cada una de les assignatures que conformen aquest bloc.

Treball de fi de màster: El treball es valorarà donant un 10% de puntuació a cada un d'aquests 6 eixos: a) recerca bibliogràfica i d'informació científica; b) plantejament raonat d'hipòtesis; c) capacitació tècnica amb ús racional de mètodes; d) anàlisi i presentació de resultats; e) elaboració de conclusions i discussió de dades científiques; f) elaboració de Documents Científics. Valoració de la presentació oral (40%). Per al Treball de Fi de Màster es crearà una comissió avaluadora formada pels 6 coordinadors que Integren el màster.

Comparteix-ho: