Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA

PROCÉS OBERT

ALUMNES DE NOU ACCÉS (ALUMNES DE 1r CURS)

MATRÍCULA ONLINE

Abans de la matrícula heu de lliurar tota la documentació a la Secretaria de la Facultat. 

Tota la documentació que porteu ha de ser l'original

Podeu enviar la documentació a través d'una Oficina de Registre (territori nacional) o per mitjà de l'Ambaixada o Consolat si proveniu d'un pais estranger. 

Dades per al registre: Unidad de Tramitación de la Universidad de Barcelona: U00400001 o NIF de la UB: Q0818001J. Indiqueu que la sol·licitud va dirigida a la Secretaria d'Estudiants i i Docència de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)- PR257

Podeu entregar la documentació presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova 143), en horari d'atenció al públic:

Matins: 9:30 a 13:30 de dilluns a divendres

Tardes: 16:00 a 18:00 de dilluns a dijous

S'ha de sol·licitar cita prèvia

Accés al formulari d'automatrícula

 

ALUMNES 2º ANY

MATRÍCULA ONLINE 

Accés al formulari d'automatrícula.

Recordem que la matrícula és tutoritzada. Un cop seleccionades les assignatures, envieu el formulari al tutor. Després de la seva autorització, rebreu un correu electrònic avisant que podeu continuar la matrícula.

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB. El preu dels màsters Erasmus Mundus el fixa el consorci d’universitats.

El preu aproximat de la matrícula estàndard d’un màster amb matrícula de seixanta crèdits és de 2.500 a 3.300 €, però aquest preu pot variar segons determinades condicions del màster o de l’estudiant.

Crèdits a matricular

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits.

Termini establert pel centre

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Documentació matrícula dels ensenyaments oficials de màster 

Després de rebre l'acceptació, enviar al Registre de la Facultat els següents documents abans de formalitzar la matriculació:

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari
 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Còpia digital del Document Nacional d'Identitat o Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari
 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Fotocòpia del Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAISES DE LA UE)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació  (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

    Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Còpia digital del Passaport. 

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació  (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació  (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

    Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol d'especialista (o una altra documentació acreditativa)
 • Còpia digital del Passaport. 

 

Si lliureu personalment els documents a la Secretaria de la Facultat heu de portar els documents originals dels títols.

Comparteix-ho: