Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació del Màster Universitari d’Infermeria de Pràctica Avançada es basa en els objectius d’aprenentatge i les competències definides per cada assignatura i matèria. Inclou la realització d’activitats individuals i/o grupals, participació activa de l’alumnat a l’aula i al Campus Virtual, treballs i proves escrites.
A part, cada assignatura pot considerar l’assistència a les classes presencials en l’avaluació, fins a un màxim del 20% de la nota final.
El sistema d’avaluació preveu per cada assignatura l’avaluació continuada i l’avaluació única. Aquesta última està plantejada per aquells estudiants que no poden seguir l’avaluació continuada, i ambdues es detallen als plans docents de les assignatures.

Comparteix-ho: