Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Tràmits administratius

Sol·licitud de títol

L'alumnat que tingui tots els crèdits superats podrà iniciar el tràmit de sol.licitud del títol de màster a través del seu Espai personal a : MónUB>Serveis Personals>Sol·licitud de Títol Oficial de Màster

D'acord amb la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster de la Universitat de Barcelona, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de màster que imparteix la Universitat de Barcelona.

Requisits

- Haver finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

- Haver abonat els drets d'expedició del títol.

Normes generals

Per a la concessió dels premis es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. A aquest efecte, no es tenen en compte els treballs o estudis addicionals que hagi dut a terme l’alumne ni els crèdits transferit.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’1 premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

Una comissió composta per tres membres nomenats valorarà els expedients d’acord amb uns criteris objectius establerts per la junta de centre.

Procediment

Els alumnes que reuneixen els requisits esmentats, hauran de sol·licitar optar al premi extraordinari.

Convocatòria premi extraordinari de màster curs 2020-21

 

Model sol·licitud

Termini per a la presentació: del 29 de novembre de 2021 a 21 de gener de 2022

Lloc de presentació: a través d'instància genèrica o en l'Oficina de Registre de la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Campus Bellvitge, sol·licitant cita prèvia.

  • Modificacions amb regularització econòmica:
    Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
    Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 

  • Modificacions sense devolució de l’import:  consulteu en aquest enllaç.
     
Per més informació sobre modificacions i anul·lació de matrícula consulteu aquesta pàgina.

Comparteix-ho: