Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Objectius i competències

Objectius

El màster pretén formar els estudiants en els aspectes més innovadors respecte a la nutrició i estils de vida, sobre les patologies cròniques més freqüents i l'envelliment saludable. S'ofereixen coneixements ampliats en alimentació saludable, en trastorns i patologies alimentàries i nutricionals i els seus tractaments, en l'alimentació i nutrició de pacients hospitalitzats i en els efectes de determinades malalties. S'inclou formació en dietes personalitzades, al·lèrgies i intoleràncies, components dietètics i aliments funcionals, tècniques de cocció, salut pública, ecologia i sostenibilitat. També s'incideix en la implementació de les recomanacions a la societat a través de l'educació a les escoles, restauració i comunitats mèdiques i d'infermeria.
Els apartats d’innovació i emprenedoria afegeixen valor al títol en temes relatius a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el potencial de creixement econòmic que la generació d’innovacions pot aportar. La innovació i la emprenedoria són clau per desenvolupar noves iniciatives empresarials en un sector, el de l'alimentació i la nutrició saludable, amb un ampli mercat i una demanda creixent. Així, es tracta que els estudiants coneguin els processos d’identificació d'oportunitats de negoci, d'elaboració de models de negoci i plans d’empresa, així com de creació d’un projecte empresarial.

Competències

Generals

 • Capacitat per valorar i aplicar la qualitat científica dels estudis en funció del disseny dels assajos clínics i la potència de les variables analitzades a la pràctica professional.
 • Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte d'investigació clinicobiològic.
 • Habilitat per escriure i comunicar treballs científics.
 • Capacitat per dissenyar accions per utilitzar els resultats d'investigació en el context clínic.
 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.
 • Habilitat per identificar avenços tecnològics potencials, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina, la dietètica o l'empresa.


Específiques

 • Capacitat per aprofundir en els avenços fisiopatològics del tractament de les malalties i envelliment saludable.
 • Capacitat per conèixer els avenços en els efectes dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a l'aplicació en la pràctica professional.
 • Capacitat per actualitzar els coneixements en patologies relacionades amb els trastorns alimentaris (anorèxia i obesitat), així com la relació entre nutrició, factors de risc vascular, malaltia cardiovascular i càncer, i aplicar les prescripcions apropiades per prevenir-les o tractar-les.
 • Capacitat per aprofundir el coneixement dels avenços de dietes personalitzades en relació amb diversos factors de salut (patologies que requereixin alimentació especial, edat, intoleràncies, al·lèrgies); factors geosocials (país d'origen i religió); factors de risc vascular (característiques fenotípiques), i polimorfismes genètics (característiques genotípiques).
 • Capacitat per aprofundir el coneixement dels efectes (saludables o perjudicials) dels aliments segons la composició, font (aliments ecològics), manteniment, processament i preparació (tècniques de cocció), com també de l'anàlisi microbiològica i parasitològica dels aliments i del paper de la microflora intestinal, i capacitat per aplicar-los en la pràctica professional.
 • Capacitat per aprofundir el coneixement dels avenços relatius als aspectes bioètics i legals de l’alimentació, els mercats i l'economia de l’alimentació.
 • Capacitat per dissenyar nous aliments (tecnologia d’anàlisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i avaluar-ne utilitat a la pràctica.
 • Capacitat per confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes, serveis o empreses.
 • Capacitat per aprofundir els coneixements de l'anàlisi estadística dels estudis nutricionals, cas-control, cohorts, intervenció, metaanàlisi i revisions sistemàtiques.
 • Capacitat per aprofundir els coneixements de salut pública, ecologia i sostenibilitat, i per saber reconèixer els principals factors poblacionals relacionats amb la salut, la malaltia, els patrons dietètics, els aliments i els nutrients.
 • Capacitat per aprofundir el coneixement de la relació entre la població i el medi en què vivim (ecologia), com també del manteniment dels sistemes biològics de l'entorn al llarg del temps.
 • Capacitat per aplicar la metodologia de les TIC en la relació entre nutrició, malalties cròniques i envelliment, i també a les relacions entre els individus.
Comparteix-ho: