Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els alumnes candidats han de tenir una diplomatura, llicenciatura o grau, amb coneixements previs de medicina i nutrició. Els que tinguin una diplomatura, llicenciatura o grau en Medicina, Farmàcia, Infermeria, Biologia, Psicologia, Veterinària o Nutrició i Dietètica no necessiten complir cap altre requisit addicional. Els que procedeixin de les branques de Tecnologia dels Aliments o altres llicenciatures com ara Enginyera, Química o Economia no poden convalidar l'assignatura de Nutrició i Fisiologia Humana, que els dona els coneixements clínics necessaris.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Titulacions oficials d'accés:
 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau d'Infermeria
 • Llicenciatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Veterinària
 • Grau d'Enginyeria Alimentària
 • Grau d'Enginyeria Agrònoma
 • Grau d'Enginyeria Biomèdica
 • Grau de Biotecnologia
 • Grau de Ciències Biomèdiques
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Química
 • Llicenciatura o grau d'Economia
Comparteix-ho: