Universitat de Barcelona

Màster de Medicina Tradicional Xinesa (en extinció)

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA curs 18-19: TANCADA.

MÉS INFORMACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Preu oficial curs 2019-20: Segons el Decret de Preus publicat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2019-20, i en aplicació del que estableix el Consell Social de la UB de data 22 de juny i 21 de juliol de 2016.

Termini establert pel centre

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Després de rebre l'acceptació, lliurar personalment en la Secretaria del Màster els següents documents abans de formalitzar la matriculació, podent-se avançar una còpia dels mateixos per correu electrònic :

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari
 • Fotocòpia del Passaport
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAISES DE LA UE)

 

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

           Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Fotocopia del Passaport. 
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)

 • Sol·licitud de matrícula (Versió català o castellà), amb la signatura del coordinador de la seva especialitat.
 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

           Còpia compulsada (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

           Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Fotocopia del Passaport. 
 • Fotografia color mida passaport (x 2)

Comparteix-ho: