Universitat de Barcelona

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 23 de maig al 23 de juny.
Resolució: a partir del 30 de juny.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Valoració del currículum professional: 3 punts (15 %)
  • Dos articles publicats en revistes d'àmbit nacional o internacional: 5 punts (25 %)
  • Mínim de dos anys d'experiència professional: 5 punts (25 %)
  • Nota mitjana de la formació bàsica i postbàsica: 5 punts (25 %)
  • Coneixements d'una llengua estrangera: 2 punts (10 %)

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: