Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Matrícula

CALENDARI DE MATRÍCULA 2019-2020

Els alumnes que hagin estat admesos al màster, per tal de formalitzar la matrícula del Màster del curs 2019-2020, hauran de fer-la (personalment o per persona autoritzada)  a la Secretaria d’Estudiants i Docència del Campus Bellvitge i lliurar la següent documentació:

Del 16 al 20 de setembre de 2019

Horari:

Matins de dilluns a divendres: de 9,00h a 13,30h
Tarda del 17 de setembre: de 15,30h a 17,30h

És IMPRESCINDIBLE per a la matrícula portar TOTA la documentació que es requereix:

-Fotocòpia compulsada del títol de Grau o Diplomatura en Infermeria (o l’original i fotocòpia per compulsar-lo en la Secretaria del Campus el mateix dia)

-Fotocòpia compulsada del títol dels Màsters i/o postgraus en Gestió que hagi realitzat (o l’original i fotocòpia per compulsar-lo en la Secretaria del Campus de Bellvitge el mateix dia)

-Fotocòpia del DNI

-Certificat Acadèmic on consti la Nota Mitjana ( en cas que no hagis estudiat a la UB), (o l’original i fotocòpia per compulsar-lo en la Secretaria del Campus el mateix dia)

-Full de matrícula complimentat i DEGUDAMENT SIGNAT: ( el podràs trobar al següent enllaç):

http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/impres.pdf

-En cas de pagar per compte bancari, cal portar justificant on consti l’IBAN del compte, i que l’alumne/a sigui titular del compte. (Només: BBVA, CaixaBank, Banco Santander)

-Si té alguna bonificació per a la matrícula ( discapacitat, carnet general de família nombrosa, etc.) haurà de portar original i fotocòpia del document que ho acrediti.

EN CAS QUE L'EMPRESA ON ES TREBALLI ASSUMEIXI EL COST DEL MÀSTER, cal adjuntar a la matrícula el full següent complimentat i segellat per l'empresa:

Comparteix-ho: