Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Treball final de màster

Treball Fi de Màster

El treball Final de Màster (TFM) és una assignatura de caràcter obligatori, de 18 crèdits ECTS. Mitjançant el desenvolupament del TFM l’alumnat evidenciarà de manera integrada els coneixements, les habilitats i les actituds, es a dir, les competències adquirides al llarg del màster. Es un treball individual que es desenvoluparà, fonamentalment, a partir del treball autònom de l’alumne i es supervisarà per un/a tutor/a que vetllarà pel seu progrés i que garantirà el nivell de qualitat d’acord als criteris especificats a les rúbriques de l’assignatura.

A través del Campus Virtual, i dins de l’assignatura del TFM, es publica la Guia de treball on es descriuen els objectius a assolir  i s’especifica el format que ha de seguir el manuscrit, així com les rúbriques d’avaluació. La memòria es pot presentar en català, castellà o anglès

Modalitats TFM

TIPUS A: Projecte de recerca

Elaboració d’un projecte de recerca que recull el treball en el seu context i marc teòric, així com els diferents apartats explicitats a la Guia de la Memòria.

Elaboració d’un projecte de recerca que recull el treball en el seu context i marc teòric i que presenta resultats preliminars rellevants, així com la discussió i les conclusions de les troballes. Es plantejarà com una fase d’experimentació i d’avaluació, previs al desenvolupament complet de la recerca.

El treball a lliurar pot ser:

  1. Elaboració d’un informe de recerca que recull el treball desenvolupat en el context del projecte marc on s’insereix i que presenta resultats preliminars rellevants, així com la discussió i les conclusions de les troballes dintre del projecte.
  1.  Elaboració d’un informe de recerca que inclogui com a resultat una revisió, un article científic, el desenvolupament i validació d’un instrument, etc.

El TFM s'avalua mitjançant una memòria escrita, una defensa pública i un informe de seguiment per part del tutor/a. Per a l'avaluació es constitueixen tribunals de tres membres (professors o investigadors amb mèrits acreditats) de l'àmbit de coneixement del Màster, un/a dels quals actuarà com a president/ta, un com a secretari/a i l'altre com a vocal.

Comparteix-ho: