Universitat de Barcelona

Màster en Medicina Translacional

Treball final de màster

Per aconseguir la titulació de Màster Universitari és necessari realitzar un treball de finalització de màster (RD 1393/2007). Consisteix en un treball de recerca, dotat amb 24 crèdits ECTS, que ha de ser fruit del treball individual de l'alumne. Aquest treball hauria de constituir l'embrió de la tesi doctoral. Per facilitar la seva realització, el programa docent del Màster inclourà l'adquisició de competències en metodologia de recerca.
 

El treball de recerca s'avaluarà mitjançant una memòria escrita i una defensa pública.

Idioma: La memòria haurà de presentar-se en anglès i la defensa pública podrà realitzar-se en català, castellà o anglès.

Data de lliurament: La memòria escrita haurà de lliurar-se l'1 de Juny, amb el vist-bé del tutor. La defensa pública es realitzarà davant d'un tribunal en la data anunciada per la Secretaria del Màster, i tindrà lloc davant de la resta dels alumnes del curs durant la primera quinzena de Juny.

La Comissió de Coordinació del Màster valorarà la memòria presentada, podent sol·licitar valoracions o aclariments a tercers o al propi estudiant i el seu tutor.

Un treball de recerca com a treball de finalització de Màster, atenent al fet que té un caràcter individual, només podrà ser presentat per un únic alumne.

Seguint la normativa de la Universitat de Barcelona, només podran ésser avaluats del Treball Final de Màster aquells estudiants que hagin aprovat totes les altres assignatures del Màster.

 

Memòria Escrita

El treball de recerca ha de ser presentat en forma de memòria i haurà de constar dels següents apartats:

1. Portada (1 pàgina): En aquesta pàgina haurà de constar el títol del treball de recerca, nom complet de l'alumne, filiació (Departament, Institució o Centre de Recerca on es realitza el projecte) i nom del tutor.

2. Introducció (1 pàgina): Exposa els antecedents del tema en el context de la recerca.

3. Hipòtesi de treball i Objectius (1 pàgina): Aquest apartat haurà de ser concís.

4. Material i Mètodes (2 pàgines): Haurà de ser detallada i completa. Es recomana especificar el tipus d'estudi, grandària de la mostra, dissenys experimentals, models “ in vivo ” o “ in vitro ” (si escau), recollida de les dades i tractament estadístic dels resultats. Si procedís, s'hauran d'explicar els aspectes ètics de l'estudi en aquest apartat.

5. Resultats (entre 5 i 10 pàgines): Es descriuran els resultats incorporant les taules i figures que es considerin necessàries.

6 . Discussió (4 pàgines): Es comentarà la importància de les troballes, i com els resultats s'emmarquen en relació amb la bibliografia existent de la temàtica estudiada.

7. Conclusions (1 pàgina): S'enumeraran les conclusions del treball de recerca.

8. Bibliografia (2 pàgines): Haurà de ser actual i enfocada a les dades relacionades amb el projecte presentat. Es recomana evitar les recollides extenses o no esmentades en el projecte. Haurà de seguir la normativa de citació de Vancouver (Index Medicus).

 

Defensa Pública

Els estudiants hauràn de defensar el Treball Final de Màster davant d'un Tribunal Avaluador. Podran fer servir una presentació (power point o similar) i tindran 20 minuts per presentar el seu projecte i 10 minuts de torn de preguntes i discussió amb els membres del Tribunal. La defensa oral en Anglès podrar suposar una avantatge en l'avaluació.

La memòria escrita suposarà el 50% de la nota final i l'altre 50% s'obtindrà de la nota de la defensa pública.

 

Pre-evaluació Oral del Treball Final de Màster

Per tal de fer una avaluació continua de les tesines del Màster, a mitjans del curs acadèmic es demanarà a l'estudiant fer una petita presentació oral davant de la Comissió Coordinadora del Màster. D'aquesta manera s'orientarà a l'alumne i es corregirà les possibles mancances que tingui el projecte a desenvolupar.

 

Ofertes de Treballs Finals de Màster

Troba projectes de Treball de Màster  

Comparteix-ho: