Universitat de Barcelona

Màster en Cirugia Podològica Integral

Tràmits administratius

Sol·licitud de títol

L'alumnat que tingui tots els crèdits superats podrà iniciar el tràmit de sol.licitud del títol de màster a través del seu Espai personal a : MónUB>Serveis Personals>Sol·licitud de Títol Oficial de Màster

  • Modificacions amb regularització econòmica:
    Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
    Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 

  • Modificacions sense devolució de l’import:  consulteu en aquest enllaç.
     
Per més informació sobre modificacions i anul·lació de matrícula consulteu aquesta pàgina.

´

Anul·lació de matrícula extemporània

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

 

- Sol·licitud d'anul·lació total de matrícula (dins de termini)

- Sol·licitud d'anul·lació per casos greus i excepcionals (fora de termini)

Comparteix-ho: