Universitat de Barcelona

Màster en Cirugia Podològica Integral

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

 • Graduat o diplomat en Podologia.
 • Estudiants amb un títol equivalent al grau de Podologia, expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats amb títol equivalent al grau de Podologia conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Certificat acadèmic de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen.
 • Currículum.
 • Carta de motivació en la qual s'exposi l'interès per cursar el màster, d'una extensió de mil paraules.
 • Coneixement acreditat de llengua estrangera nivell B1.
 • Entrevista personal (opcional).

 

Una vegada realitzada la preinscripció, la documentació que acredita els criteris de selecció haurà d'enviar-se a la següent adreça: master.cirupodologica@ub.edu.

Comparteix-ho: