Accés amb estudis universitaris iniciats (trasllat d'expedient)

L'oferta de places establerta per a l'ensenyament de Medicina és de 6 estudiants com a màxim.

Consulteu el procediment corresponent: admissió amb estudis estrangers.

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (convalidació)

El termini per a formalitzar la sol·licitud és de l’1 d’octubre al 30 de març. No s'acceptaran sol·licituds registrades a l'aplicació fora de termini.

Cal entregar i registrar a la Secretaria de la Facultat (cita prèvia) una còpia de la següent documentació:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 3. Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 4. Declaració d'equivalència de la nota mitjana (https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html).
 5. Els documents han de ser originals oficials i expedits per les autoritats competents.
 6. Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la corresponent còpia autèntica. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.
 7. Tota la documentació del punts anteriors ha d'estar penjada per separat a l'aplicació (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB. Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un email, adjunts o amb un enllaç de descàrrega).

La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada per correu postal.

Nota: Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de convalidació.

 
Sol·licitud de trasllat d'expedient al Degà de la Facultat

Sol·licitud accés al grau

L’estudiant amb un mínim de 30 crèdits reconeguts podrà: Sol·licitar plaça directament al centre (trasllat d’expedient)

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al degà/na presentant el formulari de sol·licitud a la Secretaria de la Facultat (cita prèvia).

El termini establert per sol·licitar trasllat d'expedient és de l'1 al 30 de juny.

Un Comissió Acadèmica es reunirà per a resoldre les sol·licituds tenint en compte els següents criteris:

 1. Disponibilitat de places
 2. Currículum acadèmic

El centre resol les sol·licituds i notifica a l'alumne/a la resolució corresponent.

 

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

A qui s'adreça
 1. Persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament
 2. Persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB
   
Procediment de sol·ilicitud de reconeixement de crèdits (convalidació)

Les persones que desitgin canviar d’ensenyament o d’universitat per cursar estudis universitaris poden demanar el reconeixement de crèdits a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i optar a diferents vies d’accés segons els crèdits que finalment els siguin reconeguts.

 

Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

El termini per a formalitzar la sol·licitud és de l’1 d’octubre al 30 de març. No s'acceptaran sol·licituds registrades a l'aplicació fora de termini.


Cal entregar i registrar a la Secretaria de la Facultat (cita prèvia) una còpia de la següent documentació:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 3. Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 4. Els documents han de ser originals oficials i expedits per les autoritats competents.
 5. Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la corresponent còpia autèntica. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.
 6. Tota la documentació del punts anteriors ha d'estar penjada per separat a l'aplicació (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB. Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un email, adjunts o amb un enllaç de descàrrega).

 

Resolució

La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada per correu postal.

Nota: Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de convalidació.

L’estudiant amb un mínim de 30 crèdits reconeguts podrà:

 1. Sol·licitar plaça directament al centre (trasllat d’expedient)
 2. Sol·licitar plaça mitjançant la preinscripció universitària 
 • CAL TENIR EN COMPTE QUE ES PODEN DEMANAR LES DUES POSSIBILITATS SIMULTÀNIAMENT (sol·licitud de plaça al centre i preinscripció universitària).

 

Sol·licitud de trasllat d'expedient al Degà de la Facultat

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al degà/na presentant el formulari de sol·licitud a la Secretaria de la Facultat (cita prèvia).

El termini establert per sol·licitar trasllat d'expedient és de l'1 al 30 de juny.

Un Comissió Acadèmica es reunirà per a resoldre les sol·licituds tenint en compte els següents criteris:

 1. Disponibilitat de places
 2. Acreditació d’una nota d’accés igual o superior a la nota de tall requerida a la convocatòria de juny per al Grau de Medicina en la promoció d’accés a l’ensenyament de procedència
 3. Currículum acadèmic

El centre notifica a l'alumne/a la resolució corresponent.

 

En cas de concessió del trasllat, l’estudiant haurà d’abonar els drets de trasllat d’expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat.

 

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

Adreçat a aquells estudiants que hagin abandonat els seus estudis de grau havent superat algun crèdit (es considera abandonament dels estudis quan han transcorregut 2 anys acadèmics consecutius sense haver-se matriculat).


Per a sol·licitar la readmissió, cal adreçar una instància al Degà de la Facultat, que es presenta a la finestreta de Secretaria (cita prèvia).

 

La resolució es comunica per escrit al domicili de la persona sol·licitant. La concessió del reingrés implica l’acceptació de totes les normes acadèmico-administratives de la Facultat per part de l'alumne.

El termini establert per sol·licitar reingrés és de l'1 al 30 de juny.

 

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

El termini per a formalitzar la sol·licitud és del 18 de juliol al 14 de setembre.


Cal entregar i registrar a la Secretaria de la Facultat (cita prèvia) una còpia de la següent documentació:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 3. Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 4. Els documents han de ser originals oficials i expedits per les autoritats competents.
 5. Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la corresponent còpia autèntica. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.
 6. Tota la documentació del punts anteriors ha d'estar penjada per separat a l'aplicació (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB. Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un email, adjunts o amb un enllaç de descàrrega).

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

Comparteix-ho: