Accés amb estudis universitaris iniciats (trasllat d'expedient)

El nombre de places que s’ofereixin cada any dependrà de les vacants que s’hagin produït al Grau en Medicina. De forma orientativa oscil·laran entre 1- 5. Les places de trasllat es distribuiran entre els dos Campus.

Consulteu el procediment corresponent: admissió amb estudis estrangers.

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial homologada a l'estat espanyol han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària. Si ha estat denegada l’homologació del títol consulteu el següent enllaç.

 

Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits (convalidació)

Entreu a l'aplicatiu:

Sol·licitud de reconeixement de crèdits [procediment tancat]  (convalidació)

 

El termini per a formalitzar la sol·licitud és del 15 de gener al 30 de març de 2024. No s'acceptaran sol·licituds registrades a l'aplicació fora de termini.

Cal carregar a l'aplicatiu la següent documentació:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant.
 2. Certificació acadèmica personal original o bé còpia verificable electrònicament en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 3. Plans docents de les assignatures superades en els quals figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 4. Declaració d'equivalència de la nota mitjana (https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias).
 5. Els documents han de ser originals, oficials i expedits per les autoritats competents.
 6. Tota la documentació del punts anteriors ha d'estar penjada per separat a l'aplicatiu (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB). Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un email, adjunts o amb un enllaç de descàrrega, a l'adreça que trobareu al peu d'aquest apartat.

La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada per mitjans electrònics.

Nota: Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta.

 
Sol·licitud de trasllat d'expedient al Degà de la Facultat

L’estudiant amb un mínim de 30 crèdits reconeguts podrà sol·licitar plaça al centre, d’acord amb la normativa aprovada per la Comissió Acadèmica de graus de la Facultat.

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al degà/na (sol·licitud).

El termini establert per sol·licitar-ho és del 15 de maig al 15 de juny de 2024.

Una comissió acadèmica es reunirà per resoldre les sol·licituds tenint en compte la normativa mencionada anteriorment.

El centre resol les sol·licituds i notifica la resolució corresponent a la persona interessada.

En cas de concessió del trasllat, l’estudiant haurà de formalitzar la matrícula i presentar els documents originals que han format part de la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la secretaria del campus assignat.

 

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

A qui s'adreça
 1. Persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament
 2. Persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB
   
Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits (convalidació)

Entreu a l'aplicatiu:

Sol·licitud de reconeixement de crèdits [procediment tancat] (convalidació)

 

El termini per a formalitzar la sol·licitud és del 15 de gener al 30 de març de 2024. No s'acceptaran sol·licituds registrades a l'aplicació fora de termini.

Cal carregar a l'aplicatiu la següent documentació:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant.
 2. Certificació acadèmica personal original o bé còpia verificable electrònicament en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 3. Plans docents de les assignatures superades en els quals figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 4. Els documents han de ser originals, oficials i expedits per les autoritats competents.
 5. Tota la documentació del punts anteriors ha d'estar penjada per separat a l'aplicatiu (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB). Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un email, adjunts o amb un enllaç de descàrrega, a l'adreça que trobareu al peu d'aquest apartat.

La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada per mitjans electrònics.

Nota: Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta.

 
Sol·licitud de trasllat d'expedient al Degà de la Facultat

L’estudiant amb un mínim de 30 crèdits reconeguts podrà sol·licitar plaça al centre, d’acord amb la normativa aprovada per la Comissió Acadèmica de graus de la Facultat.

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al degà/na (sol·licitud).

El termini establert per sol·licitar-ho és del 15 de maig al 15 de juny de 2024.

Una comissió acadèmica es reunirà per resoldre les sol·licituds tenint en compte la normativa mencionada anteriorment.

El centre resol les sol·licituds i notifica la resolució corresponent a la persona interessada.

En cas de concessió del trasllat, l’estudiant haurà d’abonar els drets de trasllat d’expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del campus assignat. També haurà de presentar els documents originals que han format part de la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

La qualificació de l’assignatura reconeguda serà el resultat de calcular la mitjana ponderada de les assignatures de l’ensenyament origen que han donat lloc al reconeixement.

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu
 

Adreçat a aquells estudiants que hagin abandonat els seus estudis de grau havent superat algun crèdit (es considera abandonament dels estudis quan han transcorregut 2 anys acadèmics consecutius sense haver-se matriculat).


La sol·licitar la readmissió s'ha de fer a través del següent enllaç.

 

La resolució es comunica per mitjans electrònics a la persona interessada.

El termini establert per sol·licitar reingrés és del 15 de maig al 15 de juny de 2024.

 

Adreça de contacte: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits TANCAT

El termini per formalitzar la sol·licitud és del 18 de juliol al 30 de novembre de 2023.


Cal entregar i registrar a la Secretaria de la Facultat (cita prèvia) una còpia de la següent documentació en cas de no disposar de signatura digital o CSV a la documentació :

 1. Certificació acadèmica personal original o bé còpia verificable electrònicament en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 2. Plans docents de les assignatures superades en els quals figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 3. Els documents han de ser originals, oficials i expedits per les autoritats competents.
 4. Tota la documentació del punts anteriors ha d'estar penjada per separat a l'aplicatiu (l’opció de pujada de documents permet MÀXIM 5 documents independents amb una mida de cadascun no superior a 5MB). Si heu de presentar més documents, podeu enviar-los en un email, adjunts o amb un enllaç de descàrrega, a l'adreça que trobareu al peu d'aquest apartat.

La resolució de convalidació es comunicarà a la persona interessada per mitjans electrònics.

Nota: Les assignatures convalidades en una altra universitat no tenen efecte en aquesta.

 

Adreça de contacte alumnes Clínic: convalidacions.medicina.clinic@ub.edu

El grau de Medicina no reconeix cap assignatura ni cap activitat cursada als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Comparteix-ho: