Qualitat Academicodocent

La Unitat de Qualitat de l’àmbit Academicodocent dona suport a la planificació i avaluació de la Universitat i els seus centres en el disseny, el seguiment i la certificació del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU).

FUNCIONS

  • Dissenyar, coordinar i mantenir actualitzat el model del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU). 
  • Formar, acompanyar i assessorar a les facultats i centres en el desenvolupament i manteniment del SAIQU. 
  • Coordinar i acompanyar a les facultats i centres en el processos d’avaluació externa dels ensenyaments oficials, de la certificació del SAIQU i de l’Acreditació Institucional. 
  • Qualsevol altra del seu àmbit que li encomani la Direcció de l’Agència.
Comparteix-ho: