Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat que estableix les directrius generals d’actuació de l’Agència.

Està format pels membres següents:

 • rector o rectora, o persona en qui delegui, que el presideix
 • director o directora de l’Agència
 • tres vicerectors designats pel rector o rectora
 • gerent o gerenta
 • representant del Consell Social, designat per qui presideixi el Consell Social
 • representant de cadascun dels centres de la UB, designat pel deganat o direcció
 • director o directora de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
 • directors de les altres agències de la UB creades o que es creïn
 • director o directora general del Grup UB i representant de les entitats del Grup UB vinculades temàticament amb l’Agència, nomenats pel rector o rectora
 • estudiant de grau o màster, designat pel Consell de l’Alumnat
 • doctorand o doctoranda, designat per l’Escola de Doctorat

 

Són funcions del consell de direcció:

 • Impulsar la generació de noves polítiques en els àmbits de l’Agència i coordinar les interaccions de l’Agència amb altres ens de la UB.
 • Estudiar i aprovar les activitats que ha de dur a terme l’Agència
 • Establir criteris i directrius per gestionar la qualitat interna de la UB
 • Desenvolupar i coordinar les tasques d’avaluació que l’Agència hagi de dur a terme
 • Potenciar el foment de la cultura de la qualitat en la comunitat universitària.
Comparteix-ho: