Adhesió del personal docent i investigador al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per a càrrecs no electes) (A211-14)

 • Procediment
 • Àmbit institucional

Descripció:

Introducció

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per gestionar l’adhesió del personal docent i investigador (PDI) al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 1 de desembre de 2021, en aquest cas per a càrrecs no electes proposats pel rector o rectora o pel degà o degana d’una facultat de la Universitat de Barcelona.

S’exclouen d’aquest procediment els càrrecs i alts càrrecs de PDI dels quals es prorroga el nomenament, ja que, si no hi ha canvi en el càrrec, no és necessari tornar a fer el tràmit d’adhesió al Codi de conducta.

Tenen la condició d’alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (art. 2 del Codi de conducta):

 • Les persones que dirigeixen el Rectorat, la Gerència, els vicerectorats, la Secretaria General i els deganats.
 • Les persones que ocupen càrrecs assimilats als anteriors i les persones eventuals amb dimensió externa nomenades pel rector o rectora.

 

Tenen la condició de càrrecs de la Universitat de Barcelona les persones nomenades i designades (art. 3 del Codi de conducta):

 • Pel Rectorat, la Gerència, els vicerectorats, la Secretaria General i els deganats.
 • Per les persones que ocupen càrrecs assimilats als anteriors o per les persones eventuals amb dimensió externa nomenades pel rector o rectora per exercir càrrecs i dur a terme encàrrecs.


Perfil dels càrrecs i encàrrecs (art. 4 del Codi de conducta)

Tots els nomenaments i encàrrecs s’han de fer a persones d’honorabilitat i probitat acreditades. En aquest sentit, no poden ser nomenades com a càrrecs o alts càrrecs no electes de la Universitat ni poden gaudir d’encàrrecs de cap mena:

 • Les persones condemnades per sentència ferma per una comissió de delictes de falsedat, contra l’ordre socioeconòmic, les persones, les institucions públiques i l’ordre públic, fins que els antecedents penals es cancel·lin.
 • Les persones sancionades amb un expedient disciplinari, en funció del que disposi la resolució de l’expedient.

 

Tampoc no es recomana nomenar persones sobre les quals s’hagi elevat una observació per contravencions del Codi ètic o de la resta de normativa d’integritat de la Universitat de Barcelona.

 

Unitat de referència

 

Secretaria General

 

Per a aspectes relatius a la formalització de l'adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic

 

Descripció

 

1. Proclamació o designació d'un càrrec

La Secretaria General proclama el càrrec proposat pel degà o degana de la facultat, o bé el Gabinet del Rectorat designa el càrrec proposat pel rector.

 

2. Tramesa de la instrucció per al nomenament

La Secretaria General —o el Gabinet del Rectorat, segons el cas— prepara i tramet a Personal Acadèmic la instrucció per tramitar el nomenament i la presa de possessió, si escau, del nou càrrec.

 

3. Tramesa de la documentació referent a l'adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic rep la instrucció d’iniciar el tràmit per al nomenament i la presa de possessió, si escau, d’un nou càrrec.

Seguidament, tramet al càrrec proposat, per correu electrònic, l’enllaç al tràmit d’adhesió al Codi de conducta publicat a la seu electrònica de la UB i els documents adjunts que ha d’emplenar, que són els següents:

 

 

També l’informa de l’obligatorietat de formalitzar l’adhesió al Codi de conducta en el termini de 3 dies hàbils, a comptar del dia que Personal Acadèmic li tramet el correu electrònic.
 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

4. Formalització del tràmit d'adhesió al Codi de conducta

El càrrec proposat rep el correu electrònic de Personal Acadèmic i accedeix a la seu electrònica de la UB, on hi ha l’enllaç a l’aplicació UBeTram per formalitzar l’adhesió al Codi de conducta.

A continuació, emplena les dades del formulari d’adhesió al Codi i hi adjunta:

 
 • el document d’adhesió signat, i
   
 • el currículum, en què ha d’incloure una breu biografia acadèmica i professional.

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

5. Consulta de l'estat del tràmit

Personal Acadèmic, finalitzat el termini de 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic al càrrec proposat, accedeix a l’aplicació UBeTram i consulta l’estat del tràmit:

 
 • Si el càrrec no ha formalitzat el tràmit, es passa al punt 6.
   
 • Si el càrrec ha formalitzat el tràmit, apareix la documentació següent:
   

- Justificant d’assentament d’entrada al registre de la sol·licitud d’adhesió al Codi de conducta de la UB 

- Document d’adhesió signat en format PDF

- Currículum vitae en format PDF

 

Seguidament, Personal Acadèmic inicia la tramitació del nomenament (es passa al punt 12)

 

6. Tramesa del recordatori de l'obligatorietat d'adherir-se al Codi

Quan Personal Acadèmic consulta l’estat del tràmit i confirma que el càrrec proposat no l’ha formalitzat, tramet un segon correu electrònic informant de l’obligatorietat d’adherir-se al Codi de conducta tant al càrrec proposat com a la persona que ha fet la proposta de nomenament, que pot ser:

 • El degà o degana, en el cas de membres de l’equip del deganat (vicedegans i secretari o secretària de la facultat).
   
 • El cap o la cap del Gabinet del Rectorat, en el cas de vicerectors, delegats del rector i altres càrrecs i encàrrecs de funcions.

 

 • Termini: Al 4t dia de la tramesa del primer correu electrònic

 

7. Recepció del correu electrònic per part de qui ha fet la proposta

El degà o degana (en cas que s’hagi proposat un membre de l’equip del deganat) o el cap o la cap del Gabinet del Rectorat (en cas que s’hagi proposat un vicerector o vicerectora o un delegat o delegada del rector):

 1. Reben el correu electrònic en què Personal Acadèmic els comunica que el càrrec que han proposat no ha formalitzat l’adhesió al Codi de conducta.
 2. S’han de posar en contacte amb el càrrec proposat i comunicar-li l’obligatorietat d’adherir-se al Codi per poder ser nomenat. 

 

 • Termini: Al 4t dia de la tramesa del primer correu electrònic

 

8. Formalització del tràmit d'adhesió al Codi de conducta

El càrrec proposat és informat, per qui l’ha proposat, de l’obligatorietat d’adherir-se al Codi de conducta.

Ha de consultar el segon correu electrònic de Personal Acadèmic i accedir a la seu electrònica de la UB, on hi ha l’enllaç a l’aplicació UBeTram per formalitzar el tràmit d’adhesió al Codi de conducta.

A continuació ha d’emplenar les dades del formulari d’adhesió al Codi i adjuntar-hi el document d’adhesió signat i el currículum, que ha d’incloure una breu biografia acadèmica i professional, en el termini de 2 dies hàbils des de la comunicació a qui l’ha proposat.

 

 • Termini: 2 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic a qui ha fet la proposta

 

9. Consulta de l'estat del tràmit

Personal Acadèmic, finalitzat el termini de 2 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic al degà o degana o al cap o la cap del Gabinet del Rectorat, accedeix a l’aplicació UBeTram i consulta l’estat del tràmit:
 

 • Si el càrrec no ha formalitzat el tràmit, es passa al punt 10 (Comunicació de la no adhesió al Codi de conducta).
   
 • Si el càrrec ha formalitzat el tràmit, apareix la documentació a documentació següent:


- Justificant d’assentament d’entrada al registre de la sol·licitud d’adhesió al Codi de conducta de la UB

- Document d’adhesió signat en format PDF

- Currículum vitae en format PDF
 

Seguidament, Personal d’Administració i Serveis inicia la tramitació del nomenament (es passa al punt 12).
 

 • Termini: 2 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic a qui ha fet la proposta

 

10. Comunicació de la no adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic, finalitzat el termini de 2 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic al degà o degana o al cap o la cap del Gabinet del Rectorat, accedeix a l’aplicació UBeTram, consulta l’estat del tràmit i confirma que el càrrec proposat no ha formalitzat l’adhesió al Codi de conducta.

Seguidament, tramet un correu electrònic al degà o degana o al cap o la cap del Gabinet del Rectorat (segons el cas) i a la Secretaria General informant que el càrrec proposat no ha formalitzat el tràmit d’adhesió al Codi de conducta.

Personal Acadèmic dona per finalitzada la tramitació.
 

 • Termini: Finalitzat els 2 dies hàbils de de la tramesa del correu electrònic al degà o cap del gabinet

 

11. Comunicació del no nomenament

El cap o la cap del Gabinet del Rectorat o la Secretaria General, segons correspongui, comunica per correu electrònic el no nomenament al càrrec proposat que no ha formalitzat el tràmit d’adhesió al Codi, i es dona per finalitzat el tràmit.

 

12. Inici de la tramitació del nomenament

Quan Personal Acadèmic confirma, mitjançant l’aplicació UBeTram, que el càrrec proposat ha emplenat les dades correctament i ha adjuntat el document d’adhesió al Codi de conducta signat i el currículum, i per tant ha formalitzat l’adhesió al Codi, inicia els tràmits per formalitzar-ne el nomenament.

 

13. Preparació de l’acta de presa de possessió, si escau, i de la resolució del nomenament

Personal Acadèmic prepara la resolució del nomenament del càrrec proposat pel degà o degana o pel cap o la cap del Gabinet del Rectorat.

 • Si hi ha acte de presa de possessió, Personal Acadèmic prepara l’acta de presa de possessió i la resolució del nomenament del càrrec, i la tramet a la Secretaria General.
   
 • Si no hi ha acte de presa de possessió, Personal Acadèmic tramet al rector la resolució del nomenament del càrrec, perquè la signi.

 

14. Signatura de l’acta de presa de possessió, si escau, i de la resolució del nomenament

 • Si hi ha acte de presa de possessió, la Secretaria General signa electrònicament l’acta de presa de possessió i la resolució del nomenament del càrrec, i en gestiona la signatura electrònica del rector. El rector signa electrònicament l’acta de presa de possessió i la resolució del nomenament del càrrec.

 

 • Si no hi ha acte de presa de possessió, el rector signa electrònicament la resolució del nomenament del càrrec.

 

15. Càrrega de la resolució del nomenament

Personal Acadèmic carrega a l’aplicació UBeTram la resolució del nomenament signada pel rector.

 

16. Notificació al càrrec nomenat

El càrrec nomenat rep la notificació del nomenament mitjançant l’aplicació UBeTram, via eNotum.

Personal Acadèmic finalitza el tràmit a l’aplicació UBeTram.

 

17. Actualització al Perseu de l'adhesió al Codi

Personal Acadèmic actualitza el Perseu indicant que el càrrec proposat s’ha adherit al Codi de conducta.

 

18. Tramesa de la documentació al Portal de Transparència

Personal Acadèmic incorpora al Sharepoint del Portal de Transparència la documentació següent del nou càrrec nomenat:

 • Document d’adhesió signat
 • Currículum

 

19. Revisió i esmena del CV, si escau

El personal del Portal de Transparència revisa el currículum del nou càrrec i, si cal fer-hi algun canvi, es posa en contacte amb el càrrec per correu electrònic per tal que esmeni el currículum i el torni a enviar.

 

20. Publicació de la documentació al Portal de Transparència

Es publica al Portal de Transparència la documentació següent dels nous càrrecs adherits al Codi de conducta:

 • Document d’adhesió signat
 • Currículum, que ha d’incloure una breu biografia acadèmica i professional

 

21. Presa de possessió i nomenament

El càrrec proposat pren possessió del càrrec, si escau.

El càrrec proposat, que s’ha d’haver adherit al Codi de conducta, és nomenat.

 

22. Actualització de les dades del càrrec al Perseu

Personal Acadèmic introdueix les dades al Perseu del càrrec acadèmic nomenat.

Els efectes administratius i econòmics es regeixen per la data de la resolució del nomenament.

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 06/05/2022
Versió: 01