Alta d'una marca davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (A335-02)

 • Gestió d’una marca
 • Procediment

Descripció:

Introducció

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per tramitar l’alta d’una marca davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (en endavant, OEPM), el titular de la qual serà la Universitat de Barcelona. El sol·licitant del registre de marca ha de pertànyer a la Universitat de Barcelona.

El sol·licitant del registre de marca ha de confirmar al web de l’OEPM que no hi ha cap marca igual o similar en la mateixa classe, per poder iniciar la tramitació. En el moment de presentar la sol·licitud, ha d’especificar el nom exacte de la marca que vol registrar i, si inclou un element gràfic, n’ha d’especificar les característiques gràfiques concretes: mida, color i tipologia de lletra.

La unitat de Patrimoni valida els requisits tècnics per registrar la marca, presenta la sol·licitud a l’OEPM i en fa el seguiment. La unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting, en el cas que la marca inclogui un element gràfic, n’analitza i valora l’adequació quant als criteris d’identitat corporativa de la UB.

La Secretaria General autoritza o denega la presentació de la sol·licitud de registre de marca a l’OEPM d’acord amb els criteris tècnics i d’identitat corporativa establerts.

 • El registre de marca té una validesa de 10 anys a comptar de la data de sol·licitud, i es pot renovar per períodes de 10 anys.

 

Tipologies de marques a registrar:

 

a) Distintiu denominatiu

Universitat de Barcelona

Nom de la institució, servei, etc. sense tenir en compte representacions gràfiques

b) Distintiu gràfic

 

Símbol gràfic

c) Distintiu mixt

 

Distintiu denominatiu i distintiu gràfic

 

Unitats de referència

 

Secretaria General

 

Imatge Corporativa i Màrqueting (UICiM) (Per a aspectes referents als criteris d'identitat corporativa)

 

Patrimoni (Per a aspectes tècnics i qualsevol relació amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques)

 

Descripció del procediment

 

1. Consulta sobre la classe de marca a registrar

El sol·licitant, que ha de pertànyer a la Universitat de Barcelona, consulta al web de l’OEPM la Classificació de Niça, on s’especifiquen les classes de marques segons productes i serveis.

El titular de la marca serà la Universitat de Barcelona

 

2. Consulta si la marca ja existeix a l’OEPM

El sol·licitant també ha de consultar al web de l’OEPM la base de dades on s’informa de si ja existeix alguna marca similar o igual a la que es vol donar d’alta:

 • Si no hi ha cap marca igual o similar a la que es vol registrar en la mateixa classe, es continua amb la tramitació.
   
 • Si hi ha una marca igual en la mateixa classe, no es pot inscriure i finalitza la tramitació.

 

3. Consulta de les tarifes vigents a l’OEPM

El sol·licitant ha de calcular el cost del registre que depèn del nombre de classes que es vulguin incloure. Aquest cost es pot calcular consultant les taxes corresponents d’acord amb les tarifes vigents.

També s’ha de tenir en compte que les classes 9, 16, 41 i 42 de la Classificació de Niça són gratuïtes per a la Universitat de Barcelona.

 

4. Tramesa de la sol·licitud d’alta de marca a Patrimoni

El sol·licitant emplena el formulari de sol·licitud d’alta de registre de marca i el tramet per correu electrònic a la unitat de Patrimoni (patrimoni@ub.edu).
En el formulari de sol·licitud cal especificar:

 • La marca i les seves característiques. Cal indicar el nom exacte a registrar. Si es vol registrar en més idiomes, cal la traducció corresponent.
 • Per quines de les 45 classes es vol registrar la marca en funció del tipus de productes i serveis.
 • El codi SAP del centre gestor o NIF, en el cas que Patrimoni hagi de fer una nota de càrrec o factura, corresponent a la liquidació de taxes.

 

En cas que sigui necessari, cal especificar les característiques gràfiques:

 • Resolució: cal enviar la reproducció en format electrònic, en una resolució mínima de 300 punts per polzada.
 • Mida: no pot superar els 8 cm d’amplada i els 12 cm d’alt.
 • Color: s’ha de definir amb el nom comú (blau, verd, taronja... ) de Pantone o en qualsevol altra classificació de color que sigui generalment admesa de tots els elements que componen la marca (símbol i text).
 • Tipologia de lletra: cal indicar el tipus i la mida

 

5. Informe de Patrimoni

Patrimoni rep per correu electrònic la sol·licitud per formalitzar l’alta de la marca i analitza la part tècnica de la sol·licitud.

 • Si tot és correcte, emet un informe tècnic on indica que no hi ha cap impediment tècnic per registrar la marca.
 • Si no és correcte, informa el sol·licitant de la incidència detectada per tal que faci la correcció o correccions necessàries per continuar amb la tramitació.

En el cas que la sol·licitud d’alta sigui només d’un distintiu denominatiu, Patrimoni tramet el seu informe tècnic a la Secretaria General, juntament amb la sol·licitud per tal que la valori (vegeu el punt 7).

En el cas que la sol·licitud d’alta incorpori algun element gràfic (tipografia concreta, color, símbol, etc.), Patrimoni tramet el seu informe tècnic a Imatge Corporativa i Màrqueting, juntament amb la sol·licitud, per tal que continuï amb la tramitació de l’alta de la marca segons els criteris d’identitat corporativa (vegeu el punt 6).

 

6. Informe d’Imatge Corporativa i Màrqueting, si escau

Imatge Corporativa i Màrqueting rep la sol·licitud i l’informe tècnic enviat per Patrimoni. A continuació, analitza i valora l’adequació als criteris d’identitat corporativa de la UB de la marca que es vol registrar i emet un informe tècnic sobre aquesta adequació.

Posteriorment, tramet a la Secretaria General la documentació següent:

 • La sol·licitud per formalitzar l’alta de la marca,
 • l’informe tècnic de la unitat de Patrimoni, i
 • l’informe tècnic de la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting.

 

7. Valoració de la Secretaria General

La Secretaria General revisa la documentació tramesa per Patrimoni o per Imatge Corporativa i Màrqueting i valora el nom, els motius i les finalitats de la marca.

 • En el cas que la valoració sigui negativa, emet una resolució de denegació motivada i la tramet a Patrimoni per tal que la faci arribar al sol·licitant. Així mateix, envia una còpia de la resolució a la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting. Patrimoni tramet la resolució al sol·licitant i li comunica que la seva sol·licitud de registre de marca no s’ha acceptat i que es dóna per finalitzada la tramitació.
 • En el cas que la valoració sigui positiva, emet una resolució d’autorització a la sol·licitud de registre de marca i la tramet a Patrimoni, també envia una còpia de la resolució a Imatge Corporativa i Màrqueting, i es continua amb la tramitació.

 

8. Pagament de les taxes a l’OEPM

Quan Patrimoni rep l’acceptació de la Secretaria General, efectua el pagament de les taxes a l’OEPM corresponents al registre de marca.

 

9. Presentació de la sol·licitud a l’OEPM

Patrimoni emplena i signa el document Solicitud de registro de marca de l’OEPM amb les dades de la marca que es vol registrar.

Seguidament, tramita l’alta al web de l’OEPM presentant al Registre de l’OEPM el document Solicitud de registro de marca emplenat i signat, i hi adjunta el justificant del pagament de les taxes.

 

10. Emissió de la nota de càrrec o factura, si escau

Patrimoni emet la nota de càrrec o factura (segons correspongui) al sol·licitant per les taxes del registre de marca, si escau (vegeu el punt 3).

 

11. Comunicació de la tramitació de l’alta i tramesa de la nota de càrrec o factura

Patrimoni comunica al sol·licitant que la Secretaria General ha aprovat la seva sol·licitud, que ja s’ha tramitat al registre a l’OEPM, i li envia la nota de càrrec o factura (segons correspongui), si escau, per tal que en gestioni el pagament.

 

12. Valoració i registre de la marca a l’OEPM

L’OEMP inicia la tramitació i la valoració de l’alta, que pot durar de 4 a 6 mesos.

Patrimoni manté informat el sol·licitant de qualsevol incidència que pugui aparèixer

 

13. Recepció de la concessió de la marca

Patrimoni rep de l’OEPM un missatge de correu electrònic que confirma el registre de la marca i que conté un enllaç al títol de registre.

En el cas que l’OEPM denegui el registre o aparegui alguna al·legació, Patrimoni rep un missatge de correu de l’OEMP que indica el motiu i el termini per al·legar i es posa en contacte amb el sol·licitant per resoldre la incidència.

 

14. Títol de registre

Patrimoni descarrega el títol de registre i l’arxiva per fer el seguiment de la seva renovació.

Sis mesos abans que finalitzi la concessió del títol, Patrimoni es posa en contacte amb el sol·licitant per confirmar si cal demanar de renovar-lo*.
 


* No atengueu mai cap reclamació de renovació de registre de marca que no vingui de la unitat de Patrimoni.

 

15. Enviament de la còpia del títol al sol·licitant i a Imatge Corporativa i Màrqueting

Patrimoni tramet una còpia del títol oficial de registre de marca al sol·licitant i a Imatge Corporativa i Màrqueting perquè l’incorpori a l’expedient.

 

16. Custòdia i arxiu

Patrimoni arxiva la documentació referent a la sol·licitud d’alta d’una marca davant l’OEPM:

 • Sol·licitud d’alta de registre de marca
 • lnforme tècnic de Patrimoni
 • Informe tècnic de la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting
 • Resolució d’autorització o denegació d’alta de registre de marca de la Secretaria General
 • Rebut de la sol·licitud d’alta de registre de marca de l’OEPM
 • Correu electrònic de l’OEPM confirmant el registre de la marca
 • Títol de registre de la marca.

 

Patrimoni tramet a l’Arxiu Històric de la Universitat, la primera setmana del mes de febrer de cada any, tots els expedients tancats de cada any perquè els custodiï.  

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 01/03/2018
Versió: 02 (25/09/2018)