Concursos per a la provisió de places de personal acadèmic contractat temporal (A211-04)

 • Contractació
 • Procediment

Descripció:

Introducció.

L’objectiu d’aquest procediment és descriure les gestions que cal realitzar per convocar i resoldre els concursos de provisió de places de personal acadèmic contractat temporal de les següents categories de professorat:

 • Professor col·laborador,
 • professor lector
 • professor associat i
 • ajudant.

 

Unitat de referència

 

Personal Acadèmic

 

Descripció

 

1. Inici de la convocatòria de concurs

El Vicerectorat de Professorat / Personal Acadèmic comunica a les oficines d’afers generals dels centres les instruccions específiques del concurs, si n’hi ha, i el calendari determinat pel Vicerector competent de Professorat. El calendari inclou:

 • Data de presentació a Personal Acadèmic de les propostes de convocatòria de places
 • Data d’aprovació de la convocatòria per la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern
 • Data prevista de publicació al DOGC

 

Personal Acadèmic tramet a les oficines d'afers generals un imprès de Sol·licitud de places a convocar per tal que l'emplenin amb les dades corresponents.

 

2. Preparació de la documentació i petició de propostes dels departaments

L’oficina d’afers generals elabora i tramet als departaments:

 • Escrit on s'informa de l'obertura del concurs.
 • Calendari complet de desenvolupament del concurs, signat pel degà/director de centre, fixant les següents dades:
 1. Termini de presentació de propostes dels departaments a l’oficina d’afers generals
 2. Data de reunió de la Comissió de Professorat del centre
 3. Data de tramesa de les propostes a Personal Acadèmic
 • Instruccions i condicions del concurs (les que assenyalin des del vicerectorat per a cada convocatòria).
 • Model de sol·licitud de places a convocar pel departament.
 • Model per a la proposta de membres de les comissions específiques a emplenar pel cap del departament.

[D’acord amb l’article 152 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (EUB), el departament ha de proposar un president i dos vocals, més un suplent, tots de la mateixa àrea de coneixement de la plaça, i de categoria igual o superior a la de la plaça. Un d’ells serà nomenat secretari. Aquesta composició serà completada per dos vocals més (i un suplent) escollits per la Comissió de Professorat del centre, que nomenarà les comissions específiques. Es recomana que es nomeni una sola Comissió per àrea i departament]

 

3. Propostes de convocatòria de places

Els departaments, per acord del consell de departament, seguint els models i les indicacions facilitades per l’oficina d’afers generals, emplenen la sol·licitud de places a convocar i proposen els membres que els pertoca de la/les comissió/ns específica/ques (5 membres Art. 152 EUB).

A les sol·licituds s’ha de fer constar la voluntat del departament de fer proves i/o entrevistes.

 

4. Anàlisi de sol·licituds i preparació de documentació per a la Comissió de Professorat

L’oficina d’afers generals, analitza les sol·licituds dels departaments (comprova l’existència de vacants, identifica les places pel codi, controla que no estiguin ocupades...) i elabora els següents documents i els fa arribar als membres de la comissió:

 • Convocatòria de reunió de la Comissió de Professorat per a l’aprovació de la proposta de places i nomenament de les comissions específiques.
 • Full separat, per cada comissió específica, on ha de constar els membres proposats pels departaments, les places que s’han de jutjar, el departament i el centre. Es deixarà espai per completar la composició de la Comissió amb els membres que nomeni la Comissió de Professorat (2 vocals i 1 suplent).
 • Relació de places sol·licitades pels departaments i altra informació que es consideri convenient per a la Comissió de Professorat.

 

5. Aprovació de la Comissió de Professorat del centre

La Comissió de Professorat del centre informa les places a convocar proposades pels departaments, completa cada comissió específica amb dos vocals i un suplent, n’aprova la composició i nomena els membres.

Convocada la Comissió de Professorat del centre, aquesta aprova la proposta de places, acorda els membres que formaran part de les comissions específiques (5 membres per a cada comissió específica) i aprova les comissions específiques.

 

6. Tramesa de proposta de convocatòria de places

L’oficina d’afers generals tramet al Vicerector de Professorat (via Personal Acadèmic) la proposta de convocatòria de places, signada pel president de la Comissió de Professorat del centre adjuntant:

 • Model de sol·licitud de places a convocar, emplenat
 • Justificants de les peticions

 

7. Aprovació par part de la Comissió de Professorat de Consell de Govern de la convocatòria de concurs

La Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern aprova, si escau, la convocatòria de concurs.

 

8. Difusió de la convocatòria de concurs

L’acord de la convocatòria es publica al DOGC, i Personal Acadèmic ho comunica al Consell Interuniversitari de Catalunya i al Consejo de Coordinación Universitaria.

El mateix dia de la publicació al DOGC, es fa públic al tauler d’anuncis de Personal Acadèmic i a la Web de la UB el llistat complet de places convocades.

L'oficina d’afers generals, d'acord amb les bases del concurs aprovades per la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern, fa difusió al tauler d'anuncis del deganat i/o a la web del centre de:

 

 1.  La convocatòria
 2.  Bases de la convocatòria
 3.  Places de la convocatòria
 4.  Full informatiu del concurs, redactat per l'oficina d’afers generals, que inclourà, si escau:
 • Termini de presentació d'instàncies
 • Documentació a presentar
 • Requisits generals exigits per la legislació vigent i requisits (titulació, informes de les  agències, i/o acreditacions...) per a cada categoria.
 • Requisits per als ciutadans estrangers (a més dels generals)
 • Requisit de català (requisit de capacitació lingüística)
 • Característiques dels contractes, segons categories (breu referència)
 • Criteris generals per a la valoració de les places.
 • Procediment (terminis per a la publicació de llistes d'admesos i exclosos, termini per a esmenes i/o completar documentació), termini per a la publicació de les llistes definitives, termini màxim de resolució de concurs, procediment de resultes...
 • Tauler d'anuncis vàlid per a notificacions i publicacions de resultats

 

9. Comunicació de la convocatòria als departaments

L'oficina d’afers generals, comunica als directors dels departaments la convocatòria i el calendari del concurs i adjunta les places convocades pel departament.

 

10. Composició de les comissions específiques i nomenament dels seus membres

L'oficina d’afers generals, prepara la composició de les comissions específiques per a cada plaça d'acord amb les propostes dels departaments i de la Comissió de Professorat del Centre. Prepara també la següent documentació:

 • Nomenament de cada membre de les comissions específiques signat pel degà.
 • Escrit adreçat als presidents de els comissions específiques on se'ls comunica el calendari del concurs.

 

L'oficina d’afers generals, els tramet per a la signatura del degà i posteriorment els fa arribar als membres de les comissions específiques.

 

11. Recepció de les sol·licituds

Les persones interessades a prendre part en el concurs han de formalitzar la seva sol·licitud mitjançant el model normalitzat que proporciona cada centre.

Juntament amb la sol·licitud cal presentar:

 • Documentació justificativa de tots i cadascun dels requisits exigits a la convocatòria
 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Original i fotocòpia del títol per poder contrastar-lo
 • Fotocòpia compulsada de l’informe favorable de l’agència (AQU o ANECA) o acreditacions, segons figura contractual.

 

L'oficina d’afers generals rep les sol·licituds i comprova els requisits exigits en la convocatòria.

 

12. Relació provisional d’admesos i exclosos

El president de la Comissió de Professorat del centre acorda la relació provisional d’admesos i exclosos amb indicació de les causes d’exclusió, per tal que en el termini fixat (màxim 10 dies hàbils) els interessats puguin presentar reclamacions. 

L'oficina d’afers generals redacta la relació provisional d'admesos i exclosos i la resolució per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos i tramita la seva signatura per part del degà, aquesta relació es fa pública al tauler d’anuncis i a la web del centre.

 • Termini: Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds

 

13. Relació definitiva d’admesos i exclosos

El president de la Comissió de Professorat del centre acorda la relació definitiva d’admesos i exclosos en el termini no superior a deu dies hàbils comptadors des del darrer dia del termini fixat per a la presentació de reclamacions. 
L'oficina d’afers generals redacta la relació definitiva d'admesos i exclosos i la corresponent resolució i tramita la seva signatura per part del degà, aquesta relació es fa pública al tauler d’anuncis i a la web del centre.

 

14. Preparació de documentació per a les comissions específiques

Per a cada comissió, l'oficina d’afers generals prepara una carpeta amb el següent contingut i la lliura als departaments:

 • Bases del concurs aprovades per la Comissió de Professorat del Consell de Govern.
 • Instruccions per al president de la comissió específica.
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos a la plaça.
 • Full informatiu de l'acord dels criteris específics del dia, hora i lloc de celebració del concurs per fer-ne difusió al tauler d'anuncis del departament i del centre.
 • Composició de la comissió específica.
 • Fotocòpia de la convocatòria publicada al DOGC.
 • Acta de la sessió (consulteu contingut mínim de l’acta de reunió).
 • Instàncies i documentació dels concursants admesos a la plaça.

 

15. Desenvolupament del concurs

Cada comissió específica, sobre la base dels criteris generals, acorda els criteris específics a utilitzar per a cada plaça i el dia, hora i lloc de celebració del concurs. La Comissió específica tramet còpia dels acords a l'oficina d’afers generals, per tal que aquesta faci difusió de la informació als taulers d’anuncis i del deganat.

Si es fa algun tipus de prova o entrevista s’ha d’haver anunciat a la convocatòria. En aquest cas, el secretari de la comissió convoca als candidats i tramet una còpia de la citació a l'oficina d’afers generals per tal d'exposar-la al tauler d'anuncis del deganat.

Cada comissió elabora un informe raonat, mitjançant la redacció d’una acta individualitzada per a cada plaça (en el cas que la comissió seleccioni candidats per més d’una plaça), amb la puntuació atorgada a cada candidat per a cadascun dels criteris.

 

Finalitzat el desenvolupament del concurs, el president de la comissió lliura a l’oficina d’afers generals: la còpia de l’acord dels criteris específics i de l'anunci del dia, hora i lloc de realització del concurs, l’acta elaborada per la comissió, i tota la documentació dels concursants.

 • Termini: Màxim 2 mesos des del nomenament de la comissió. Aquest termini es pot prorrogar un mes a petició de la comissió específica adreçada al degà de facultat / director d'escola.

 

16. Ratificació de la Comissió de professorat del centre

L’oficina d’afers generals prepara la convocatòria de la Comissió de professorat del centre i la tramet al deganat per tal que la convoqui.

Convocada la Comissió de Professorat del centre ratifica, si escau, les propostes d'adjudicació de places

Informa de la proposta de provisió, adoptant alguna de les següents decisions:

 1. Proposant el candidat escollit per la comissió específica
 2. Retornant a la comissió específica la documentació del concurs per tal que motivi degudament la proposta efectuada
 3. Declarant deserta la plaça, justificant degudament els motius

 

Un cop ratificades les places per la Comissió de Professorat del centre, L’oficina d’afers generals tramet al degà les propostes d'adjudicació per a la seva signatura.

 

17. Publicació de la resolució del concurs

L’oficina d’afers generals:

 1. Publica al tauler d’anuncis i/o a la web del centre, l’acord de provisió amb el resultat dels concursos
 2. Contacta amb els candidats proposats per demanar-los les dades necessàries per confeccionar el contracte, acordar el dia de signatura del contracte, i informar-los de la documentació complementària que han de presentar.

 

 • Termini: Màxim 6 mesos des de la convocatòria del concurs

 

 

Documentació associada 

 

 

Normativa Navegació ràpida

Data de creació: 01/03/2004
Versió: 02 (19/05/2011)