Contractació de personal investigador predoctoral en formació amb càrrec al finançament de projectes o contractes de recerca (A211-02)

 • Contractació
 • Procediment

Descripció:

Introducció.

Gestions que cal realitzar per contractar personal investigador predoctoral en formació amb dedicació a temps complet a càrrec de fons procedents de projectes i contractes de recerca que prevegin la contractació de personal investigador predoctoral en formació per a dur a terme simultàniament, d’una banda, tasques de recerca en el projecte al que es vinculi i, de l’altra, activitats integrants del programa de doctorat conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor.

El finançament de la contractació ha de provenir de fons  obtinguts de projectes i contractes de recerca d'origen divers o programes propis d'R+D+I finalistes, la destinació del qual inclogui la contractació de personal investigador.

En el cas de subvencions, i per tal d’evitar encórrer en dèficit de justificació per inelegibilitat i en l’obligació de reintegrament, caldrà comprovar sempre que la normativa d’execució (bases reguladores i convocatòria) permet imputar despesa per aquesta tipologia de contractes.

L’1 de març de 2019 es va aprovar el Reial decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (d’ara endavant EPIPF), que desenvolupa aquesta modalitat contractual, regulada a l’esmentat article 21 de la Llei de la ciència, amb novetats importants. En desenvolupament de l’EPIPF, la Universitat ja ha adaptat les seves convocatòries i el 27 de febrer de 2020 el Consell de Govern va aprovar també la Normativa reguladora de la col·laboració docent que pot impartir el personal amb contracte laboral d’investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona.

En conseqüència, s’adapta a la nova regulació la Normativa reguladora de les condicions de contractació del personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona, amb càrrec al finançament obtingut per projectes o contractes de recerca, i del procediment de selecció d’aquest personal.

 Característiques dels contractes predoctorals

 • Es formalitza un contracte de treball sota la modalitat de contracte predoctoral, amb dedicació a temps complet i vinculat a projectes o contractes de recerca específics que el financen
 • La durada del contracte no pot ser inferior a un any i no pot excedir els 4 anys i està determinada per la durada del projecte o contracte de recerca al qual queda vinculat i per l'existència de la dotació econòmica que el financi.

 

Retribucions dels contractes predoctorals

L’import íntegre mensual que han de percebre els beneficiaris dels contractes s’especifica a l’annex de les convocatòries corresponents.

La retribució bruta mínima del contracte és la següent:

 • Primer i segon any de contracte: retribució equivalent al 56% del salari fixat per al grup I de personal laboral de la taula salarial recollida al Conveni únic de personal laboral de l’Administració General de l’Estat.
 • Tercer any de contracte: retribució equivalent al 60% del salari fixat per al grup I de personal laboral de la taula salarial recollida al Conveni únic de personal laboral de l’Administració General de l’Estat.
 • Quart any de contracte: retribució equivalent al 75% del salari fixat per al grup I de personal laboral de la taula salarial recollida al Conveni únic de personal laboral de l’Administració General de l’Estat.

 

En cap cas el salari pot ser inferior al salari mínim interprofessional que s’estableixi cada any, segons l’establert a l’article 27 del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors.

A aquesta modalitat de contractes predoctorals els és aplicable la disposició addicional divuitena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i la disposició addicional de l’EPIPF que estableixen una reducció del 30% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.

Terminis: el mes d’agost és inhàbil a tots els efectes relacionats amb aquest procediment, inclosa la resolució de reclamacions en via administrativa. Així mateix, són inhàbils els terminis declarats com a tals per la Gerència de la UB.

 

Unitats de referència

Per a aspectes relatius la convocatòria del concurs de selecció
Oficines d'afers generals dels centres

 

Per a aspectes relatius la formalització del contracte
Personal Acadèmic
Unitat d'Accés

 

Descripció

 

1. Inici

L’investigador principal del projecte o contracte de recerca s’informa, a través del seu òrgan gestor de la despesa, del finançament disponible per tal de poder contractar personal investigador predoctoral en formació amb càrrec a la dotació econòmica concedida al seu projecte d’investigació o contracte de la recerca.

L'òrgan gestor de la despesa demana a l’oficina d’afers generals la previsió de cost del contracte (retribució integra + quota patronal).

 

2. Gravació i aprovació de la despesa

Si el projecte o contracte de la recerca disposa de finançament suficient per assumir la despesa de contractació, i l’investigador principal del projecte o contracte de la recerca dóna el seu vistiplau, l’òrgan gestor de la despesa tramita al sistema SAP (Atenea-Ecofin) una reserva de crèdit de gestió (RG), pel cost total previst del contracte (retribució integra + quota patronal).

Posteriorment tramet el justificant de la reserva de crèdit de gestió (RG) a l'oficina d’afers generals del seu centre per tal que aquesta informi el degà o degana o persona en qui delegui, o al director o  directora d'institut, de la voluntat de contractació de personal investigador predoctoral en formació i inici del procediment de selecció mitjançant la corresponent convocatòria de concurs públic.

 

3. Nomenament de la comissió específica avaluadora

El degà o degana o persona en qui delegui, o el director o directora de l'institut de recerca per delegació del rector, nomena tots els membres de la comissió específica avaluadora.

La comissió específica avaluadora està constituïda com a mínim pels membres següents i com a màxim per cinc persones:

 • Pel degà o degana o director o directora de l'institut de recerca, o persona en qui delegui, que la presideix.
 • Per l'investigador o investigadora principal del projecte o contracte de recerca.
 • Per l'administrador o administradora de centre, o la persona en qui delegui, que fa de secretari o secretària.

 

La constitució de la comissió específica avaluadora exigeix la presència mínima de tres membres, inclosos el president o presidenta i el secretari o secretària.

La composició de la comissió es fa pública en l’annex 1 de les bases.

L’oficina d’afers generals prepara i comunica els nomenaments dels membres, que ha de signar el degà o degana o director o directora de l’institut de recerca i el calendari del concurs.

 

4. Preparació de la convocatòria de concurs de selecció de personal investigador predoctoral en formació

L'oficina d’afers generals prepara les bases de la de convocatòria del concurs de selecció de personal investigador predoctoral en formació. La convocatòria ha de determinar els requisits que han de reunir i declarar els aspirants en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, que s'han de continuar complint durant tota la durada del contracte i que són:

 • Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat universitari d’almenys 300 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) o màster universitari, o equivalent.
 • No estar en possessió del títol de doctor, ni haver defensat la tesi doctoral.
 • Estar admès a un programa de doctorat, a temps complet, de la Universitat de Barcelona.
 • Disposar del permís de treball i de residència abans de formalitzar els contractes corresponents, i mantenir-los vigents durant tota la relació laboral, en el cas de les persones estrangeres no comunitàries i de les que no puguin ser incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
 • No haver estat contractat mitjançant aquesta modalitat de contracte predoctoral, ni a la mateixa entitat ni en cap altra, per un temps superior a quatre anys, incloses les possibles pròrrogues, excepte en el cas de les persones amb discapacitat, per a les quals el temps no pot ser superior a sis anys. En cas que prèviament s’hagi gaudit d’un contracte predoctoral per un temps inferior a quatre anys (o sis en cas de discapacitat), la persona beneficiària pot ser contractada pel temps que manqui fins a arribar a la durada màxima prevista en la convocatòria. Si la durada resultant és inferior a la prevista pel contracte ofert, no es pot concertar el contracte adjudicat, o bé es pot oferir un contracte pel temps de contracte resultant, sempre que això no perjudiqui el projecte.

 

El degà o degana  o persona en qui delegui, o el director o directora de l'institut de recerca, al qual està adscrit/vinculat l'investigador principal del projecte o contracte de recerca, formalitza i aprova la convocatòria de concurs per a la selecció de personal investigador predoctoral en formació.

 

5. Difusió de la convocatòria de concurs per a la selecció de personal investigador predoctoral en formació

L’oficina d’afers generals publica les bases de la convocatòria de concurs per a la selecció de personal investigador predoctoral en formació  a la seu electrònica de la UB, sens perjudici de la publicitat addicional, a efectes de difusió, al tauler d'anuncis del centre o de l'institut de recerca i al web corresponent que s'indiqui a la convocatòria. A més, informa a Personal Acadèmic per correu electrònic a personal.academic@ub.edu, sobre l'inici de la convocatòria de concurs per a la selecció de personal investigador predoctoral en formació.

 

6. Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds per participar en la convocatòria s'han de formalitzar  d'acord amb el  model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable.

La sol·licitud i declaració responsable, acompanyada de la resta de documentació requerida, s’ha de presentar en el termini que disposi la convocatòria al registre de la Universitat de Barcelona, mitjançant el procediment de presentació telemàtica definit a les bases de la convocatòria.

Un cop presentada la sol·licitud al registre, l’aspirant ha d’enviar un missatge de correu electrònic a l’oficina d’afers generals que gestioni el contracte, amb còpia de la sol·licitud i de tota la documentació presentada.

 A la sol·licitud cal adjuntar:

 • Currículum i còpia de l’expedient acadèmic de grau i màster. En cas d’estudis cursats a l’estranger, cal adjuntar l’equivalència de les notes mitjanes d’acord amb l’escala de qualificació de les universitats espanyoles, i seguint el Procedimiento para aplicar las escalas y tablas de equivalencia de notas medias de estudios y títulos universitarios extranjeros (Resolució de 21 de març de 2016 i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri de Ciència i Innovació, i actualització de la Secretaria General d’Universitats de 18 de setembre de 2017).

 

La sol·licitud inclou una declaració responsable per la qual l'aspirant declara, sota la seva responsabilitat que:

 • No està en possessió del títol de doctor, ni ha defensat la tesi doctoral.
 • No ha estat contractat mitjançant la modalitat de contracte predoctoral, ni a la mateixa entitat ni en cap altra, per un temps superior a quatre anys (incloses les possibles pròrrogues), o per un temps superior a sis anys en el cas que acrediti una discapacitat.
 • No ha esgotat la vigència d’un contracte predoctoral en la Universitat de Barcelona o en altra institució; indicant en cas d’haver concertat algun contracte predoctoral el període de vigència d’aquest. [En cas d’haver concertat un contracte predoctoral s’ha de descomptar la vigència d’aquest, del màxim de quatre anys, o de sis anys en el cas de les persones amb discapacitat).
 • Són certes totes i cadascuna de les dades consignades en la sol·licitud i en la documentació annexa.
 • És compromet a presentar, abans de la signatura del contracte, els documents acreditatius del compliment dels requisits.

 

En el model normalitzat, l’estudiant ha de fer constar les dades que es requereixen i una adreça de correu electrònic per enviar-li les notificacions electròniques escaients (amb la mateixa finalitat pot indicar el seu número de telèfon mòbil).

La Universitat pot requerir a qualsevol aspirant l'aportació de la documentació acreditativa dels aspectes declarats responsablement i continguts a la sol·licitud, al currículum i a la resta de documentació tramesa.

 

7. Declaració d'admesos i exclosos

Finalitzat el termini d’admissió de sol·licituds, el degà o degana o persona en qui delegui, o el director o directora de l'institut de recerca emet,  la resolució per la qual declara la relació provisional d’admesos i exclosos, amb indicació de les causes d’exclusió i requeriment de la documentació que falti. L'oficina d'afers generals la fa publica a la seu electrònica, sens perjudici de la publicitat addicional, a efectes de difusió, al tauler d'anuncis del centre o de l'institut de recerca, i a la pàgina web corresponent que s'indiqui a la convocatòria.

En cas que no consti cap aspirant exclòs o que l’exclusió sigui per causa no esmenable, es dicta directament la relació definitiva de persones admeses i excloses. (vegeu punt 9)

 

8. Esmena de documentació, si escau

Amb la publicació de la relació provisional, s’atorga un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, per tal que les persones aspirants puguin esmenar la manca que en causa l’exclusió. Es considera que les persones que no esmenen la causa d’exclusió en el termini indicat desisteixen de continuar el procediment, i són declarades excloses amb caràcter definitiu.

 

9. Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos

A partir de la finalització del termini anterior d'esmena, el degà o degana, o persona en qui delegui,  o director o directora de l'institut de recerca convocant, actuant per delegació del rector, emet resolució en la que declara la llista definitiva de persones admeses i excloses. L'oficina d'afers generals la fa  pública a la seu electrònica de la UB, sens perjudici de la publicitat addicional, a efecte de difusió, al tauler d’anuncis del centre o de l’institut propi, i a la pàgina web corresponent que s’indiqui en la convocatòria. Això no obstant, l’òrgan competent pot enviar a les persones interessades les comunicacions o notificacions que consideri oportunes.

 

10. Preparació de la documentació per a la comissió específica avaluadora

Per a cada comissió, l'oficina d’afers generals prepara una carpeta amb el contingut següent:

 • Bases de la convocatòria aprovada pel degà o degana, director o directora de l'institut de recerca
 • Composició de la comissió específica avaluadora
 • Acta de la sessió
 • Sol·licituds i documentació acreditativa presentada pels aspirants.

 

11. Avaluació i selecció

La constitució de la comissió específica avaluadora exigeix la presència de com a mínim 3 membres, inclosos el president i el secretari.

La Comissió ha d'avaluar les sol·licituds d'acord amb els criteris següents.

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de grau i màster (o de 1r i 2n cicle): fins a 5 punts d'un total de 10.
 • Mèrits curriculars: fins a 1 punt d'un total de 10 d'acord amb els criteris específics relacionats a l'annex 1 de les bases de la convocatòria
 • Adequació a les tasques que cal desenvolupar en el marc del projecte o contracte de recerca al qual quedaria vinculat: fins a 4 punts d'un total de 10.

 

Una vegada feta la valoració global de cada sol·licitud, el president de la comissió específica avaluadora lliura a l’oficina d’afers generals la llista prioritzada d'aspirants que hagin assolit una puntuació total de com a mínim 5 punts i la persona seleccionada, o declarada deserta la convocatòria en el cas que ningú no assoleixi aquesta puntuació mínima.

S'ha de fer constar en l'acta la motivació corresponent per a cada criteri.

Seguidament, la comissió específica avaluadora tramet la documentació relativa a la persona seleccionada a l’oficina d’afers generals del centre convocant:

 • Actes del concurs.
 • Sol·licitud i documentació acreditativa presentada pel candidat seleccionat
 • També tramet el justificant que acrediti la reserva de crèdit corresponent emès per l’òrgan gestor de la despesa per finançar el cost complet del contracte, inclosa la quota patronal per tal que es formalitzi el contracte corresponent.

 

12. Publicació de la proposta d'adjudicació

L’oficina d’afers generals publica  la proposta d'adjudicació a la seu electrònica de la UB, sens perjudici que se'n pugui fer difusió addicional al web del centre.

La llista prioritzada ha de contenir la puntuació total dels aspirants  que hagin assolit el mínim de 5 punts i s'ha de fer constar el règim de recursos disponibles. Totes les publicacions s'han de fer amb el nom i cognoms dels aspirants.

El termini màxim per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria a la seu electrònica.

 

13. Elaboració del contracte, presentació de la documentació i signatura

L’oficina d’afers generals confecciona el contracte model a temps complet (còpia sencera i còpia bàsica) amb el model establert per a Personal Acadèmic, tenint en compte que ha de ser per mínim 1 any de durada (2 còpies senceres i 1 còpia bàsica) i, seguint les indicacions de Personal Acadèmic, informa la persona a contractar de la documentació que ha de presentar per tal de tramitar la contractació.

L’oficina d’afers generals prepara la documentació detallada a continuació i tramita la seva signatura per part de la persona a contractar:

 

El candidat escollit disposa per signar el contracte, de 15 dies hàbils,  a comptar des de la data de publicació de la proposta d'adjudicació a la seu electrònica de la UB, prèvia acreditació de la documentació justificativa del compliment del requisits (aquest termini de 15 dies només es podria ampliar per causa de força major)

En el cas que, per causes imputables a la persona interessada, el contracte no se signi en el termini indicat, s’entén que hi renuncia, i es publica, per resolució de l’òrgan convocant, l’adjudicació del contracte a l’aspirant següent.

En cas d'incompliment de l'expressat en la sol·licitud o a la declaració responsable, i així mateix en cas que la persona adjudicatària no aporti la documentació requerida en el termini establert, el contracte s'adjudica a l'aspirant següent de la llista d'espera.

L’oficina d’afers generals també participa en la gestió del carnet UB (TUI) de la persona contractada.

 

14. Tramesa del contracte i documentació a Personal Acadèmic

D’acord amb les instruccions de contractació de Personal Acadèmic l’oficina d’afers generals envia les còpies del contracte, la resta de documentació del candidat i tota la documentació tramesa per la comissió específica al Servei de Personal Acadèmic perquè en gestioni la nòmina i l'alta a la Seguretat Social.

 

15. Revisió del contracte i de la documentació

Personal Acadèmic revisa les dades del contracte i la documentació aportada. Si cal fer alguna esmena, el retorna a l’oficina d’afers generals per tal que el rectifiqui.

 

16. Formalització del contracte

Si tot és correcte, Personal Acadèmic dóna d’alta a la Seguretat Social a la persona contractada, grava les seves dades a l’aplicació de Gestió del Personal per poder tramitar la nòmina i gestiona la formalització del contracte, mitjançant la signatura del Vicerector competent en matèria de Personal Docent i Investigador (per delegació del rector).

Posteriorment, Personal Acadèmic comunica, via telemàtica, el contingut del contracte al Servei Públic d'Ocupació.

 

17. Tramesa del contracte

Personal Acadèmic envia a l’oficina d’afers generals 1 còpia del contracte per tal que aquesta la faci arribar a la persona contractada. 
L’oficina d’afers generals arxiva una fotocòpia del contracte.

La unitat de Personal Acadèmic tramet una còpia del contracte al Vicerectorat competent en matèria de personal investigador en formació.

 

 

 

 

Documentació  associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 20/07/2012
Versió: 04 (27-09-2021)