Convenis de pràctiques i de programes de formació professional en dependències o serveis de la UB per a estudiants de centres educatius nacionals i estrangers aliens a la UB (A124-01)

 • Convenis
 • Procediment
 • Àmbit acadèmic

Descripció:

Introducció

L’objectiu d’aquest procediment és descriure la formalització d’estades de pràctiques a la UB d’estudiants universitaris i no universitaris d’institucions docents alienes a la UB. 

La Universitat de Barcelona actua en aquests casos com a entitat receptora d’aquests estudiants. Les pràctiques es poden realitzar en qualsevol dependència o servei de la UB: departaments, laboratoris, centres, serveis generals, etc. i es formalitzen a través d’un conveni de pràctiques proposat pel centre educatiu d’origen de l’estudiant, bé sigui a través d’un conveni propi o pels establerts en programes de mobilitat internacionals.

 

Àmbit d’aplicació

S’estableix que podran realitzar pràctiques a la UB aquells estudiants de centres educatius que sustentin la formació de pràctiques a partir d’una base normativa que les reguli.

 

En aquest sentit, els tipus d’ensenyaments contemplats en aquest procediment són els següents:

     Ensenyaments estatals:

 • Universitaris
 • Altres ensenyaments aprovats o autoritzats pel departament o govern competent.
 • De Formació Ocupacional
 • De Formació Professional
 • De Batxillerat

   

     Ensenyaments estrangers:

 • Universitaris
 • No universitaris

 

Per a qualsevol altre tipus d’ensenyament s’haurà de valorar el contingut de la proposta de pràctiques, per verificar el marc legal i l’acceptació per part de la unitat de la UB que vulgui acollir a l'estudiant en pràctiques.

No es contemplen en aquest procediment els estudiants espanyols de SICUE, els estudiants Erasmus d’estades a la UB, i els titulats universitaris, en general.

 

Unitat de referència

 

SAE- FeinaUB

 • 934 035 427 / 934 021 303

 

Descripció

 

1. Recepció de la proposta de conveni de pràctiques

El centre educatiu d’origen de l’estudiant envia al SAE-FeinaUB una proposta de conveni de pràctiques (4 còpies) amb les signatures del centre educatiu d’origen, i de l'estudiant proposat per realitzar les pràctiques a la UB.

Si la proposta la rep la unitat de la UB on l’estudiant vol fer les pràctiques, o qualsevol altra unitat de la UB diferent de la que acollirà a l’estudiant en pràctiques, aquesta la tramet al SAE-FeinaUB per a la seva valoració.

 

2. Valoració de la proposta de conveni i tramesa a la unitat receptora de l'estudiant

SAE-FeinaUB valora els continguts generals de la proposta del conveni, i en el cas que en detecti algun que calgui revisar, emplena un document de verificació indicant les incidències trobades, i el tramet a la Unitat receptora de l’estudiant juntament amb la proposta del conveni per tal que aquesta unitat també la valori i revisi.(1)
En el cas que el SAE-FeinaUB no hagi detectat cap incidència, tramet la proposta del conveni a la Unitat receptora de l’estudiant per tal que la valori, juntament amb un document de verificació en blanc per tal que hi indiqui possibles incidències.
 


(1) En el procediment de valoració i revisió de la proposta de conveni, SAE-FeinaUB pot demanar orientació legal a la unitat de Convenis dels Serveis Jurídics de la UB.

 

3. Valoració de la proposta per part de la unitat receptora

La unitat receptora de l’estudiant valora i conforma diversos continguts de la proposta del conveni:

 • Programa de pràctiques de l’estudiant
 • Detalls de l’estada del conveni: durada, horaris, etc. Altres qüestions que es considerin adients
 • Si la unitat receptora detecta alguna incidència, emplena el document de verificació indicant les modificacions que considera que s’han de fer al conveni.

 

A continuació retorna al SAE-FeinaUB la proposta de conveni, juntament amb el document de verificació emplenat, si escau.
 

4. Redacció de la contraproposta, si escau
Si s’han detectat incidències en la proposta de conveni rebuda, el SAE-FeinaUB amb les dades recollides en el document de verificació (amb les indicacions de la unitat receptora de l’estudiant i del mateix SAE-FeinaUB), realitza una contraproposta del conveni, i la tramet per correu electrònic, al centre educatiu d’origen de l’estudiant, per a la seva valoració i acceptació. (vegeu punt 6 del procediment)
 

5. Tramesa del conveni per a la signatura
Si els continguts de la proposta de conveni són correctes, el SAE-FeinaUB la tramita al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, per a la seva signatura. (vegeu punt 8 del procediment).
 

6. Valoració i acceptació de la contraproposta de conveni pel centre educatiu d'origen

El centre educatiu d’origen valora la contraproposta de conveni presentada pel SAE-FeinaUB:

 • Si accepta les modificacions, el retorna signat a SAE-FeinaUB per continuar la seva tramitació.
 • Si no les accepta, no es formalitza el conveni i el procés finalitza.
   

7. Valoració i acceptació de la contraproposta de conveni per part de la UB
Si el centre educatiu d’origen ha acceptat la contraproposta presentada per SAE-FeinaUB, aquest la tramet al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística per a la seva signatura. Si el centre educatiu d’origen ha acceptat la contraproposta però a més sol·licita alguna modificació, SAE-FeinaUB valora les modificacions proposades i si les accepta, tramet la contrapoposta al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística per a la seva signatura. Si no accepta les modificacions presentades pel centre educatiu d’origen, no es formalitza el conveni i el procés finalitza.
 

8. Signatura del conveni
El Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística signa els convenis presentats i els retorna al SAE-FeinaUB.
 

9. Signatura del conveni per part del centre educatiu d'origen, si escau
En el cas que la proposta de conveni s’hagi enviat a la UB sense signar (punt 1 del procediment), SAE-FeinaUB gestiona la seva signatura per part del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i posteriorment el tramet al centre educatiu d’origen per a la seva signatura. 
SAE-FeinaUB queda a l’espera que el centre educatiu d'origen li retorni el conveni signat.
 

10. Registre, tramesa de còpies i arxiu
Quan el conveni està signat per totes les parts, el SAE-FeinaUB el registra en una base de dades; arxiva una còpia del conveni, i en tramet una còpia a la unitat receptora de l’estudiant, una al centre educatiu d’origen de l’estudiant, una a l’estudiant, i una altra a la unitat de Convenis de la UB.

 

Documentació i normativa

 • Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la realització de la formació pràctica en centres de treball, per part de l’alumnat de batxillerat, de formació professional i d’altres programes formatius organitzats o autoritzats pel departament o govern competent.
 • Reial decret 395/2007, de 23 de març, del subsistema de formació professional per a l’ocupació que defineix la formació d’oferta (BOE núm. 87, d’11.4.2007).
 • Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (BOE núm. 27, de 31.1.2008)
 • Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, per la qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació (BOE núm. 87, d’11.4.2007)
 • Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de novembre de 2006, per la qual s’estableix un programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent. Programes de formació professional: Leonardo, etc.
 • Normatives de pràctiques pròpies de cada una de les universitats i centres on estan matriculats els estudiants que realitzaran les pràctiques.Navegació ràpida
Data de creació: 07/04/2011
Versió:01