Convenis internacionals (A124-04) (EN REVISIÓ)

  • Convenis
  • Procediment

Descripció:

Introducció:

Aquest procediment descriu com elaborar un conveni internacional entre una universitat, organisme o institució estrangera i la Universitat de Barcelona, ja sigui un conveni que afecti només a una o diverses facultats, o que afecti a tota la institució.

Tipus de convenis internacionals. L’acció internacional requereix sovint la seva formalització en un document jurídic que en reguli la implementació. Malgrat que les activitats de mobilitat i de col·laboració internacional en general cada vegada més formen part de la normalitat de la vida universitària, i requereixen menys tràmits excepcionals, en alguns casos encara continua essent necessari l’establiment de convenis. La majoria d’aquests casos trobaran aquí un model que s’adeqüi al seu objectiu, tot i que sempre podran crear-se nous textos o adaptar els models si fos necessari, per tal d’ajustar en la mesura del possible les propostes de les universitats contrapart a la normativa de la Universitat de Barcelona. Els tipus de convenis internacionals que es recullen en aquest procediment són:

  • Conveni marc: els objectius d’aquest conveni són constatar la voluntat de col·laboració entre les institucions signatàries i establir-ne un marc general de col·laboració, sense detallar-ne els compromisos. Aquest tipus de convenis se signen habitualment només amb institucions amb qui es té o es vol tenir una relació prioritària al més alt nivell institucional per raons generalment de caire polític i estratègic.  En general, es tracta de convenis promoguts per l’equip de govern i les contraparts són universitats equiparables a la UB (públiques, generalistes...). Cal evitar la signatura de convenis marc sense uns objectius polítics clars i definits

 

  • Conveni d’activitat específica: l’objectiu d’aquest conveni és establir de forma concreta els compromisos que han de regular el desenvolupament d’activitats concretes, tals com l’organització d’activitats conjuntes, l’intercanvi acadèmic o la sol·licitud de fons per a la recerca, per exemple. Aquest tipus de conveni són promoguts per un Centre, un Departament o un grup de recerca. No és necessari tenir un conveni marc previ per a la seva signatura.

 

  • Conveni per a la mobilitat d'estudiants amb reconeixement acadèmic: l’objectiu d’aquest conveni és establir les condicions sota les quals es desenvolupa la mobilitat d’estudiants entre les institucions signatàries. Cal tenir en compte que l’intercanvi d’estudiants amb reconeixement acadèmic requereix sempre la signatura d’un acord, ja es tracti d’un intercanvi que afecti una facultat en concret o a tota la Universitat, en el que es concretin aspectes referents a, per exemple, les normatives que hi intervenen, com es fa la selecció dels estudiants o la forma de reconeixement acadèmic.

 

  • Conveni per a la impartició d’un màster a una altra universitat: l’objectiu d’aquest conveni és establir les condicions, tant acadèmiques com econòmiques, que regulin la impartició d’un programa acadèmic de la Universitat de Barcelona en una universitat o institució estrangera (sigui un doctorat o un postgrau).

 

  • Conveni per a estades de doctorat: l’objectiu d’aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es realitzen les estades dels estudiants de Doctorat, ja sigui d’estudiants estrangers que fan una estada a la Universitat de Barcelona, o d’estudiants de la nostra Universitat que fan una estada a l’estranger.

 

  • Conveni de cotutela: l’objectiu d’aquest conveni és regular les condicions sota les quals els estudiants de Doctorat realitzaran la seva tesi doctoral en règim de cotutela, és a dir, matriculant-se com a estudiant de Doctorat en dues universitats –a la Universitat de Barcelona i a una altra-, efectuant la defensa de la tesi doctoral en una de les dues i obtenint el títol de doctor per ambdues universitats.

 

Unitats de referència

 

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) (Per a convenis de mobilitat) 

 

Escola de Doctorat (EDUB) (Per a convenis de doctorat)

 

Àmbit de Desenvolupament Internacional (Per a: convenis marc, convenis específics i convenis per a la impartició de màsters en altres universitats)

 

Convenis

 

Descripció

 

1. Proposta de conveni

La proposta de conveni la pot realitzar un professor de la Universitat de Barcelona amb l’acord del centre; un centre de la Universitat de Barcelona mitjançant un càrrec acadèmic o una universitat estrangera.

Aquesta proposta s’ha de presentar a la unitat de referència que correspongui segons el tipus de conveni, complimentant el model que s’escaigui:

Models de convenis: (Vegeu versions en castellà i anglès a l'apartat de documentació i normativa del procediment)

 

Si el professor de la Universitat de Barcelona o el responsable del centre disposa ja d’un conveni elaborat per una universitat estrangera, també l’ha de lliurar a la Unitat corresponent, per tal que sigui revisat i negociat, si escau.

 

2. Revisió del conveni

La unitat corresponent, amb les instruccions dels Vicerectorats que pertoquin, realitza les consultes als òrgans i unitats implicades en l’execució del conveni. Un cop realitzades, tramet el text a la Unitat de Convenis per a la seva revisió. Si el conveni no segueix els models aprovats per la Universitat de Barcelona, la Unitat corresponent envia igualment per correu electrònic el document a Convenis per a la seva revisió.

Convenis revisa el text i les clàusules proposades, i fa les correccions formals que correspongui, i les comunica a la unitat corresponent.

 

3. Negociació del conveni

La Unitat corresponent acorda el text del conveni amb les parts implicades, per garantir que s'ajusta a la política de convenis internacionals de la Universitat de Barcelona.

 

4. Tramitació administrativa de la proposta de conveni

Un cop acordat el text del conveni, la Unitat corresponent gestiona la part administrativa del conveni i la seva traducció a altres idiomes, si escau.

Posteriorment, sol·licita el certificat d'Assumpció de Compromisos i, si escau, els annexos corresponents (vegeu l'apartat de documentació associada), al professor, o al càrrec acadèmic del centre que ha fet la proposta de conveni o al vicerector, si escau.

 

5. Acceptació dels termes del conveni per part del promotor de la Universitat de Barcelona

El promotor del conveni signa el certificat d’assumpció de compromisos, mitjançant el qual els implicats dins de la Universitat de Barcelona es comprometen a assumir les obligacions i la gestió que es derivin del conveni.

Un cop signat el certificat d’assumpció de compromisos pel promotor del conveni, si escau amb el vistiplau del centre, cal retornar el certificat original a la Unitat corresponent.

 

6. Tramesa a convenis

La Unitat corresponent envia a Convenis el certificat d’Assumpció de Compromisos (en paper) i els originals del text del conveni ja preparats amb la seva traducció, si escau (preferentment en format electrònic a (convenisub@ub.edu), i totes les dades necessàries de la contrapart a qui s’ha d’enviar el conveni.

 

7. Signatura del conveni

Convenis, una vegada rebuda la documentació necessària, la incorpora a l'expedient del conveni i fa els tràmits necessaris per a la signatura per part de la Universitat de Barcelona: 2 originals del conveni per cada idioma (1 per a la UB i 1 per a la contrapart), excepte en el cas en què el document estigui fet a doble columna, en què se signaran dos originals del document.
A continuació Convenis envia el conveni a la contrapart per a la seva signatura.

 

8. Arxiu

Una vegada Convenis rep el conveni signat per la contrapart, arxiva l'original i envia per correu electrònic una còpia a les unitats implicades.

Convenis comunica a la Secretaria General la signatura del conveni per ratificació del Consell de Govern.

Convenis també incorpora el conveni a la base de dades GREC.

 

Documentació associada

Modificats els models de Conveni institucional d'estudiants (Global UB) i de Conveni de facultat per a la mobilitat d'estudiants (Global Faculty UB), en data 27/07/2021.

 

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 03/04/2006
Versió: 20 (27/07/2021)