Convenis vinculats a postgraus (A124-03)

  • Convenis
  • Procediment

Descripció:

Introducció

Aquest procediment descriu la manera com s’elabora un conveni vinculat amb un curs de postgrau.

Per poder signar un conveni vinculat amb un curs de postgrau, s’ha d’haver fet constar la intenció de fer-lo en la proposta del curs de postgrau corresponent. L’esborrany del conveni s´ha de tramitar en presentar la proposta del curs perquè s'aprovi.

Els convenis poden establir-se amb altres universitats (nacionals o estrangeres) i aleshores s’atorga el títol de postgrau compartit, o amb organismes públics o empreses; en aquest cas llavors al títol s'hi fa constar la col·laboració amb la UB.

Pel que fa a l’establiment de convenis amb universitats estrangeres, el procés és similar però hi ha d’intervenir inicialment el Vicerectorat de Política d'Internacionalització.

 

Unitat de referència

 

Convenis

 

Descripció del procediment

 

1. Proposta de conveni

El responsable acadèmic del postgrau s’ha d’adreçar a la secretaria d’estudiants i docència per demanar informació per elaborar l’esborrany del conveni.

Si el responsable acadèmic disposa ja d’un conveni elaborat per l’organisme, la institució o l'empresa que signa el conveni amb la UB, l’ha de lliurar a la secretaria d’estudiants i docència per tal que sigui revisat i acceptat per l’òrgan col·legiat competent que aprova els postgraus (es passa directament al punt 3 d’aquest procediment).

 

2. Preparació del conveni

La secretaria d’estudiants i docència amb les indicacions del responsable acadèmic i d’acord amb els models estàndards, identifica quin tipus de conveni cal elaborar:

Si cap d’aquests models estàndards no s’ajusta al conveni que s’ha d’adaptar, la secretaria d’estudiants i docència ha de consultar-ho a Convenis.

La mateixa comissió del centre que va aprovar la proposta del curs de postgrau (òrgan col·legiat competent) ha de ser qui aprovi el conveni.

 

3. Tramesa a Convenis

La Secretaria d’estudiants i docència envia l’esborrany del conveni a Convenis juntament amb l’acord de la comissió del centre que l’hagi aprovat, i amb el certificat d’assumpció de compromisos.

Sempre que sigui possible, es recomana enviar-lo en format electrònic a Convenis: convenisub@ub.edu.

 

4. Anàlisi

Convenis revisa el contingut de l’esborrany del conveni i les clàusules proposades i, en funció de l’objecte del conveni, es fan les consultes a les diferents unitats de la Universitat de Barcelona (Gestió Acadèmica, Agència de Postgrau o altres).

 

5. Modificació/ adaptació

A partir de les consultes que s'han fet, Convenis comunica a la secretaria d'estudiants i docència les modificacions i observacions que consideri pertinents.

Els convenis modificats han de ser coneguts i revisats pel centre corresponent. Si aquestes modificacions afecten el contingut substancial del conveni, aquest s’haurà de considerar de nou (vegeu el punt 2 d’aquest procediment).

 

6. Redacció del certificat d'assumpció de compromisos i annexes d'ingressos o de despeses, si escau.

Quan la Secretaria d’Estudiants i Docència disposa de la conformitat respecte al contingut i a les clàusules del conveni, gestiona l'acceptació per part del centre mitjançant la signatura del certificat d’assumpció de compromisos, al qual s’adjunten, si escau ,l'annex corresponent d'ingressos o l'annex de despeses, pel qual el centre es compromet a assumir les obligacions i la gestió que es derivin del conveni.

Els originals dels certificats esmentats s’envien a Convenis i la secretaria d’estudiants i docència en conserva una fotocòpia.

 

7. Signatura

Per part de la UB els convenis els signa el rector.

Habitualment, Convenis fa els tràmits necessaris per a la signatura de l’altra part signant i, ocasionalment, són els professors els que s’encarreguen de la signatura de la contrapart.

 

8. Distribució

Convenis envia una còpia del conveni, signat per les dues parts, a totes les unitats que hi estan implicades i s'informa el Consell de Govern a través de la Secretaria General.

El conveni s’ha d’incorporar a la base de dades GREC.

 

9. Arxiu

Convenis arxiva un original del conveni juntament amb l'original dels certificats.

 

Documentació associada

 

 

 

Normativa

 Navegació ràpida
Data de creació: 26/04/2004
Versió: 08 (18/02/2021)