Convocatòria d'eleccions a òrgans unipersonals (director o directora de departament) de la Universitat de Barcelona per finalització de mandat (votació presencial) (A111-19)

 • Gestió d’eleccions
 • Procediment

Descripció:

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a la convocatòria d’eleccions a òrgans unipersonals, concretament a director o directora de departament per finalització del seu mandat, mitjançant el procés de votació presencial.

El procediment d’eleccions s’inicia amb l’obligació del director o directora de convocar eleccions quan s’acaba el seu mandat, i finalitza amb el nomenament del nou director o directora. D’acord amb el Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona (RGE), aprovat pel Claustre Universitari l’11 de novembre de 2019 i modificat el 15 de juliol de 2020 i el 14 de desembre de 2021:
 

 • Poden presentar la seva candidatura a director o directora els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (art. 71.2 del RGE).
   
 • És elegit director o directora de departament el candidat o candidata qui obté el vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres del consell de departament. Si cap candidat o candidata no obté la majoria esmentada, es fa una nova votació en la qual resulta elegit qui obté la majoria simple (art. 77.2 del RGE).
   
 • En cas de candidatura única, resultarà elegit el candidat que obtingui una majoria simple de vots (art. 77.5 del RGE).
   
 • La circumscripció electoral per al director o directora de departament és el consell de departament (art. 74 del RGE).
 

Durada del mandat:

D’acord amb el que estableix l’article 81 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, l’exercici dels òrgans unipersonals té una durada de 4 anys i és renovable per un únic mandat, sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que hagi transcorregut un període de temps igual o superior al corresponent a un mandat. No compta com a mandat complet, als efectes d’aquest apartat, l’exercici en el càrrec per un període inferior a la meitat del temps previst (article 42 de l’Estatut de la UB).

 

 

Vídeos informatius

 

 

 

Unitat de referència

 

Secretaria General

 

 

Descripció

 

1. Convocatòria d’eleccions

Les eleccions a director o directora de departament les convoca el director o directora sortint 30 dies abans que expiri el seu mandat (art. 73.1 del Reglament general d’eleccions de la UB (RGE)). Les eleccions han de tenir lloc com a màxim 40 dies després de la data de publicació de la convocatòria (art. 16.2 del RGE).

Els processos electorals s’han de fer preferentment en període lectiu i les votacions no poden tenir lloc en període d’exàmens. (art. 16.4 del RGE).

La convocatòria d’eleccions ha d’establir el règim i el calendari electoral, i incloure:

a) el termini de presentació de candidatures i la data de proclamació de les candidatures presentades, amb els períodes de reclamació; si es considera necessari, es pot incloure un segon període de presentació de candidatures. En el cas que no s'hagi inclòs aquest segon període en el calendari electoral no es podrà obrir a posteriori (vegeu el punt 6).

b) el període destinat a la campanya electoral;

c) la data de les votacions, i

d) la data de proclamació de la candidatura electa, amb els períodes de reclamació (art. 16.6 del RGE).

La secretaria del departament emplena la convocatòria d’eleccions i el calendari electoral, i els tramet al director o directora sortint qui signa la convocatòria.

 

 

 • Termini: 30 dies abans que expiri el mandat.

 

2. Comunicació de la convocatòria d'eleccions i tramesa de la proposta de calendari

La secretaria del departament comunica a la Secretaria General per correu electrònic a l’adreça, eleccions@ub.edu, la proposta de convocatòria d’eleccions i la proposta de calendari electoral, 15 dies abans de la data de publicació de la convocatòria.

La Secretaria General revisa els terminis proposats en el calendari electoral i indica si cal fer-hi alguna esmena.

Els terminis del calendari electoral sempre són dies hàbils.
 

 • Termini: 15 dies abans de la data proposada per publicar la convocatòria.

 

3. Publicació de la convocatòria d'eleccions

La secretaria de departament tramet la resolució de la convocatòria i el calendari electoral a l'oficina d'afers generals de l'Administració de Centre corresponent.

L'Oficina d'afers generals publica a la seu electrònica i a la seu electoral de la UB l’anunci de la publicació de la resolució de la convocatòria i del calendari electoral a director o directora de departament.

A la seu electoral i a la seu electrònica es publica, segons el calendari, la informació relativa al procés d’eleccions a director o directora de departament:

 1. convocatòria i calendari,
 2. candidatures presentades,
 3. candidatures proclamades,
 4. campanya electoral,
 5. votació, i
 6. proclamació de l'electe.

 

 • Termini: El mateix dia de la convocatòria

 

 4. Presentació de les candidatures

En les eleccions a director o directora de departament (òrgan unipersonal) només s’admeten candidatures individuals (art. 19.2 del RGE).

Les persones interessades a presentar una candidatura a director o directora de departament han d’emplenar la sol·licitud de presentació de candidatura individual i presentar-la a la seu electoral via instància genèrica adreçada a la secretaria del departament (a l’adreça electrònica genèrica) en el termini de 8 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’eleccions (art.20.1).

La sol·licitud s’ha de presentar degudament signada, mitjançant el sistema de signatura electrònica SignasuiteUB o amb per qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per Valid, l’integrador de sistemes d’identificador i signatura del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) (art. 4 de la Normativa de votació electrònica de la UB).
 

 

 • Termini En 8 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica i a la seu electoral.
   

Els candidats o candidates han d’emplenar tots els diferents apartats de la instància genèrica:

 • Dades de la persona interessada,
 • Dades del representant, si escau,
 • Dades de contacte per donar resposta a la instància: s’ha d’indicar una adreça electrònica a efectes de notificació,
 • Exposició i petició: s’ha d’indicar a quines eleccions es presenta la candidatura,
 • Destinació, que ha d'indicar:
  • Àmbit: eleccions
  • Facultat, òrgan o unitat administrativa en què estan convocades les eleccions: Departament de XXXX
 • Llista de documents adjunts justificatius: s’ha d’adjuntar el fitxer de sol·licitud de presentació de la candidatura individual, signada i en format PDF.
   

L'aplicació genera  un document PDF amb les dades introduïdes. Seguidament, cal confirmar la sol·licitud per finalitzar el tràmit de presentació de la candidatura.

Les candidatures han de complir els requisits indicats a l’article 71.1 del RGE i s’han de presentar en el termini previst als articles 19 i 20 del RGE.

Un cop presentades les candidatures, no s’admeten modificacions, llevat que sigui per esmenar errors materials (art. 20 del RGE).

Les candidatures han de respectar el Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona (art. 19.9 del RGE).
 

5. Tramesa de les candidatures presentades

Un cop presentada la candidatura via instància genèrica, l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, en el termini màxim de 24 hores, envia a l’adreça electrònica genèrica de la secretaria del departament, un correu electrònic amb les dades de la instància genèrica presentada per cada candidat o candidata amb el número d’assentament corresponent.

El correu inclou un enllaç al document de la instància genèrica presentada, juntament amb els seus annexos:

 • instància genèrica;
 • candidatura presentada, i
 • rebut acreditatiu de la presentació.

 

 • Termini En un màxim de 24 hores.
   

6. Ampliació del termini de presentació de candidatures, si escau

Un cop transcorregut el termini de presentació de candidatures, si no se n’ha presentat cap per cobrir el lloc corresponent, s'obre un nou termini de 5 dies de presentació de candidatures, el qual s'ha establert en el calendari electoral publicat juntament amb la convocatòria d'eleccions (art. 21.1 del RGE).

Si, un cop exhaurit el termini de presentació de candidatures, continua sense haver-hi cap candidatura, el rector o rectora nomena provisionalment una persona perquè, en funcions, gestioni l’òrgan durant un termini màxim de 6 mesos.

La persona nomenada, a més de gestionar l’òrgan, ha de promoure les accions necessàries per organitzar les eleccions per renovar l’òrgan unipersonal (art. 21.3 del RGE).
 

 • Termini: Finalitzat el termini de presentació de candidatures.

 

7. Proclamació de les candidatures

La secretaria del departament recopila les candidatures presentades per instància genèrica; emplena les dades de les candidatures en el document de resolució de proclamació de les candidatures en les eleccions a director o directora de departament, i el tramet al deganat.

A continuació, el degà o degana signa electrònicament el document de resolució de proclamació de les candidatures en les eleccions a director o directora de departament i proclama els candidats a director o directora de departament, en un màxim de 4 dies hàbils a comptar de la finalització del termini per presentar candidatures (art. 22.1 del RGE).

 

 • Termini: En 4 dies hàbils a comptar de la data de finalització del termini per presentar candidatures, com a màxim.

 

8. Publicació de la proclamació de candidatures

La secretaria del departament tramet la resolució de la proclamació de les candidatures a l'oficina d'afers generals.

L'oficina d'afers generals publica a la seu electrònica i a la seu electoral l’anunci i la resolució de la proclamació de les candidatures, per tal de fer-ne difusió.

 • Termini: El mateix dia de la proclamació


Qualsevol candidatura a la qual s’hagi denegat la proclamació disposa d’un termini de 3 dies per interposar un recurs via instància genèrica, davant de la Junta Electoral Permanent, que s’ha de resoldre en un termini màxim de 10 dies (art. 22.4 del RGE).

 

9. Retirada de candidatures

Els candidats o candidates poden retirar la seva candidatura fins a 48 hores abans de l'inici de les votacions, mitjançant un escrit adreçat via instància genèrica al deganat.

La instància genèrica amb l’escrit de renúncia a la candidatura arriba, via telemàtica, a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, la qual disposa d’un termini màxim de 24 hores per fer-lo arribar al deganat.

El deganat comunica la renúncia del candidat o candidata a la secretaria del departament i a l’oficina d’afers generals del centre, la qual ho publica a la seu electrònica i a la seu electoral.
 

 • Termini: Fins a les 48 hores anteriors al dia de la votació.

 

10. Campanya electoral

Els candidats o candidates poden fer campanya electoral durant 6 dies hàbils a comptar de l’endemà de la proclamació de les candidatures i fins a les zero hores del dia anterior a la votació (art. 25.2 del RGE).

No es pot difondre propaganda electoral ni dur a terme actes públics si no és en els dies assenyalats per a la campanya electoral (art. 25.5 del RGE).

Al llarg de tot el procés electoral, els candidats o candidates han de mantenir un comportament ètic, digne i respectuós amb la institució i amb els membres de la comunitat universitària, i ajustar-se estrictament al Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona. No es permeten actuacions de menyspreu o acusacions personals. Aquests fets, de produir-se, requereixen la intervenció immediata de la Junta Electoral Permanent (art. 25.8 del RGE).
 

 • Termini: Durant 6 dies hàbils a comptar de l'endemà de la proclamació de les candidatures.
   

11. Preparació logística de les eleccions

La preparació logística de les eleccions a director o directora de departament correspon a la secretaria del departament. Entre d'altres, consisteix a:

 • Reservar la sala en què es faran les votacions, si escau
 • Preparar el material necessari per a les votacions (urnes, sobres, paperetes, etc.)
 • Confeccionar les paperetes electorals, que han de contenir:

- El logotip de la Universitat de Barcelona,

- La tipologia i la data de les eleccions

- El nom i cognoms del candidat i candidata

 


En les eleccions a membre d'òrgan unipersonal hi ha d'haver una papereta diferent per a cada candidat i candidata, en què han de constar el seu nom i cognoms (art. 28.2).


A més, hi ha d'haver paperetes per poder votar en blanc que han de contenir:

 • El logotip de la Universitat de Barcelona,
 • La tipologia i la data de les eleccions (art. 28.4).

 


És obligatori l'ús de sobre electoral (art. 28.6)
 

 • Termini: Durant 6 dies hàbils de la campanya electoral.

 

12. Celebració de les votacions

El director o directora sortint, en el termini màxim de 10 dies des de la proclamació definitiva dels candidats, convoca una sessió extraordinària del consell de departament per elegir el nou càrrec unipersonal (art. 73.1).

Composició de la mesa electoral:

La mesa electoral per a l'elecció de director o directora de departament està formada per 3 membres:

 • el secretari o secretària del departament, i
 • dos membres designats per sorteig entre els membres del consell del departament.

Presideix la mesa (formada per 3 membres) el professor o professora de més categoria i, dins de la mateixa categoria, el de més edat (art. 75.1).


En el cas que sigui necessària una segona volta, es manté la composició de les meses electorals designades en primera volta (art. 75.2).

 • El vot és secret i s'exerceix personalment a la mesa electoral.
 • Abans d'exercir el dret de vot, cada elector o electora ha d'acreditar que forma part del consell de departament.
 • L'elecció ha de respectar el quòrum de constitució previst en la seva normativa de funcionament (art. 76).
 • Una vegada finalitzada la votació, poden votar els membres de la mesa electoral (art. 32).
 • No s'admet la votació anticipada pels òrgans unipersonals de govern (art. 29.3).

 

És elegit qui obté el vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres del consell de departament.

Si cap candidat o candidata no obté la majoria esmentada, es fa una nova votació en la qual resulta elegit qui obté la majoria simple (art. 77.1).

En el cas de candidatura única, resultarà elegit el candidat que obtingui una majoria simple de vots (art. 77.5).

 

 • Termini: 10 dies des de la proclamació definitiva dels candidats
 

13. Incidències en les votacions

La votació, un cop iniciada, només es pot suspendre definitivament per causes de força major, fet que s'ha de posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral Permanent.

En aquest cas, el president o presidenta de la mesa ordena destruir els vots emesos i dipositats a les urnes, i ho consigna així en l'acta corresponent (art. 31.4).

 
 • Termini: El dia de la votació

 

14. Escrutini

Un cop acabades les votacions, el president o presidenta de la mesa ordena l'inici de l'escrutini, que és públic i es fa ininterrompudament (art. 34.1).
 • El vot es declara vàlid quan s'ha fet en la papereta i en el sobre oficials (art. 34.2).
 • Es consideren vots en blanc, els emesos amb un una papereta de vot en blanc (art. 28.4).
 • En cas que el sobre contingui més d'una papereta d'una mateixa candidatura, computa com un sol vot vàlid (art. 34.5).

La mesa és l'òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes, sense que aquesta decisió es pugui impugnar en aquest acte.

Es declaren nuls:

 • els vots emesos en paperetes, sobres o papers diferents del model oficial;
 • els vots emesos sense sobre;
 • els vots que continguin més d'una papereta de diferents candidatures, i
 • els vots emesos en paperetes no intel·ligibles, que continguin esmenes, que estiguin trencades o que mostrin qualsevol tipus d'alteració (art. 34.4).


En l’acte de recompte de vots, el president o presidenta de la mesa pregunta si hi ha cap al·legació contra l’escrutini i, si no n’hi ha cap o una vegada la mesa ha resolt les que hi hagués, anuncia el resultat en veu alta, especificant:

 • el nombre de votants;
 • el nombre de paperetes en blanc,
 • el nombre de paperetes nul·les, i
 • el nombre de vots obtinguts per cada candidat i candidata (art. 34.7)

 

 • Termini: El dia de la votació.

 

15. Redacció de l'acta d'escrutini

El president o presidenta i els vocals de la mesa estenen l’acta d’escrutini de l’elecció del director o directora de departament, en la qual han d’indicar detalladament:

 • els membres de la mesa electoral;
 • el nombre d’electors, segons la llista de membres del consell de departament;
 • el nombre de votants;
 • el nombre de vots vàlids, nuls i en blanc, i
 • el nombre de vots obtinguts per cada candidat i candidata.

 

També es recullen succintament, si n’hi ha, les reclamacions i protestes formals que hagin presentat els candidats o electors sobre la votació i l’escrutini, així com les resolucions motivades sobre aquestes reclamacions i protestes, amb els vots particulars, si n’hi ha. Així mateix, s’hi consigna qualsevol incident que s’hagi produït (art. 34.9).

El president de la mesa emplena l’acta d’escrutini i la signen electrònicament els 3 membres que componen la mesa electoral. Aquesta acta s’ha d’adjuntar a l’acta de sessió del consell de departament amb el desenvolupament de la sessió electoral i l’escrutini (signada electrònicament pel director i pel secretari del departament).

En el cas que hi hagi segona volta, també s’ha d’anotar a l’acta d’escrutini.

 

 

 

16. Proclamació provisional de la candidatura electa

La secretaria del departament prepara el document de resolució provisional i el tramet al deganat.

El degà o degana signa electrònicament el document de resolució provisional i proclama, durant els 4 dies següents a la votació, el candidat o la candidata elegit com a nou director o directora de departament (art. 36.1 del RGE).
 

 • Termini:  Durant els 4 dies següents al dia de la votació.

 

17. Publicació de la proclamació provisional de la candidatura electa

La secretaria de departament tramet la resolució provisional a l’oficina d’afers generals.

L’oficina d’afers generals publica la resolució de la proclamació provisional de l’electe a la seu electrònica i a la seu electoral durant els 4 dies següents al dia de la votació (art. 36.1 del RGE).

 • Si cap candidat o candidata presenta un recurs contra aquesta resolució provisional, aquesta es considera definitiva i passem al punt 21.

 

 • Termini: Durant els 4 dies següents al dia de la votació.


18. Presentació i resolució de recursos

Contra els resultats electorals, els candidats poden interposar via instància genèrica un recurs davant la Junta Electoral Permanent (JEP) en el termini de 3 dies a comptar de la data en què s’hagin fet públics.

La instància genèrica amb el recurs arriba, via telemàtica, a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, que en el termini màxim de 24 hores l’ha de fer arribar a la JEP.

La JEP resol els recursos en el termini màxim de 10 dies. Els seus acords exhaureixen la via administrativa (art. 37.1 del RGE).

Transcorregut el termini per interposar les reclamacions i els recursos pertinents o, si escau, el termini per resoldre’ls, la JEP destrueix les paperetes (art. 37.2).

 

 • Termini: 3 dies a comptar de la publicació dels resultats electorals.

 

19. Proclamació definitiva de la candidatura electa
Una vegada la JEP ha resolt els recursos presentats, ho comunica al deganat.

El deganat comunica la resolució definitiva de la JEP als recursos presentats pels candidats a la secretaria del departament, que prepara el document de proclamació definitiva de la candidatura electa i la tramet al deganat.

El degà o degana signa electrònicament el document de la resolució de la proclamació definitiva. I proclama definitivament la candidatura electa.

 

 

 • Termini: L'endemà de la resolució dels recursos presentats a la JEP.

 

 

20. Publicació de la proclamació definitiva de la candidatura electa

La secretaria de departament tramet la resolució de definitiva, la tramet a l’oficina d’afers generals.

L’oficina d’afers generals publica la resolució de la proclamació definitiva de la candidatura electa a la seu electrònica i a la seu electoral.

 

 • Termini: L'endemà de la resolució dels recursos presentats a la JEP.

 

21. Custòdia i arxiu de la documentació

La secretaria del departament custodia l’expedient sencer del procés electoral.
La documentació referent a les eleccions celebrades és la següent:

 • l'anunci de la publicació de la convocatòria i del calendari, de la proclamació de candidatures, de la proclamació de l'electe i dels resultats de la votació (a la seu electrònica);
 • la convocatòria i el calendari;
 • la proclamació de candidatures;
 • l’acta del consell de departament amb el desenvolupament de la sessió electoral i l’escrutini (en cas que hi hagi hagut segona volta, s’anota a l’acta electoral);
 • la proclamació de l'electe,
 • el nomenament del nou director o directora de departament;
 • els recursos a la proclamació, a l’acta electoral, i als resultats (si n'hi ha), i
 • la renúncia al càrrec, si escau.
   

Des de la secretaria de departament, la documentació de cada expedient s’ha d’introduir al gestor documental mitjançant la descripció de cadascun dels processos electorals (expedients) a la sèrie documental corresponent (S185), fent ús de l’aplicació Exploradoc i seguint les indicacions del personal tècnic d’Administració Electrònica i Identificació Corporativa.

 • Termini: Permanentment.

 

22. Adhesió al Codi de conducta

La secretaria de departament comunica la resolució de la proclamació a director o directora de departament i la proposta de secretari o secretària de departament a la Secretaria General. Aquesta tramet la resolució a Personal Acadèmic.

Personal Acadèmic tramet un correu al director o directora de departament i al secretari o secretària de departament proposats, perquè s'adhereixin al Codi de conducta de la UB, que en aquests casos és opcional.

 

 

23. Nomenament

La Secretaria General espera la comunicació de Personal Acadèmic referent als membres que s'han adherit al Codi de conducta, que en el cas de càrrecs electes, l'adhesió és opcional.
Passat el termini de 5 dies hàbils des de la comunicació a Personal Acadèmic, la Secretaria General comunica la resolució de la proclamació
al rector o rectora, qui nomena al director o directora de departament elegit, i al secretari o secretària de departament proposat (art. 78 del RGE).

 

 

 

Documentació associada

Enllaç als documents model de la seu electoral 
 

 

 

Normativa

 Navegació ràpida
Data de creació: 20/06/2022
Versió: 03 (22-09-2022)