Convocatòria de beques de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ Training per al personal d’administració i serveis de la UB (fora de la UE) (modalitat KA171) (A213-05)

 • Mobilitat
 • Procediment

Descripció:

Introducció

Aquest procediment descriu com es desenvolupa la convocatòria de les beques de mobilitat amb finalitat de formació dins del programa Erasmus+ Training fora de la Unió Europea, amb l’objectiu de nodrir-se i intercanviar bones pràctiques i experiències, per al personal d’administració i serveis (PAS) de la UB amb una antiguitat mínima d’un any.

El procediment s’inicia en el moment de la calendarització de la convocatòria de mobilitat i finalitza amb el pagament final de la beca, un cop l’adjudicatari ha tornat de fer la mobilitat.

La mobilitat objecte d'aquesta convocatòria no s'entén com a desplaçament per necessitats de feina, sinó per millorar el desenvolupament professional dels treballadors o treballadores.

Tenint en compte que el PAS que opta a una acció és del mateix àmbit de l'acció convocada i/o coincideix amb les línies estratègiques fixades per la UB, si se li atorga l'ajut per a l'estada podrà absentar-se de la UB amb permís retribuït. Si no fos així, se li pot igualment atorgar l'ajut, però haurà de fer-ho en dies d'afers propis o vacances. Aquestes qüestions les resoldrà el Comitè de Selecció en cada cas.

 

Beneficiaris i requisits de les sol·licituds:

Es poden beneficiar d'aquestes beques les persones que compleixin els requisits següents, tant en el moment de fer la sol·licitud com durant tot el període objecte de l'ajut:

 

 • Ser nacional d’un país de la Unió Europea o d’un país tercer. En qualsevol cas, caldrà estar en possessió d’un DNI o d’un NIE (número d'identificació d'estranger).
   
 • Ser personal funcionari o contractat laboral a la UB, personal funcionari interí o personal laboral temporal a la UB, amb una antiguitat mínima d'un any.

 

 • Haver estat acceptat per una institució de qualsevol dels països esmentats en les bases de la convocatòria corresponent.

 

 • El personal d’administració i serveis del Grup UB amb una antiguitat mínima d’un any pot optar també als ajuts segons la disponibilitat pressupostària

 

 • La persona beneficiària comptarà amb una assegurança mèdica, d'accidents i repatriació que cobrirà el període de durada de la seva estada de mobilitat.
   
 • No es finançaran mobilitats realitzada amb caràcter retroactiu abans de la data de publicació de la resolució de concessió.

 

La durada de l’estada ha de ser d'una setmana (es considera que equival a cinc dies de feina complets).

 

Vegeu el web de Mobilitat internacional – Erasmus per al personal d’administració i serveis (PAS) de la UB

 

Unitat de referència

 

Oficina de Mobilitat i Programes internacionals

 

Descripció

 

1. Calendarització de la convocatòria

L’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) estableix el calendari de la convocatòria de beques de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ Training fora de la Unió Europea, per al personal d’administració i serveis (PAS) de la UB.

 

2. Elaboració de la convocatòria

L’OMPI elabora la convocatòria de beques de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ Training fora de la Unió Europea per al PAS UB i els annexos, i la tramet al vicerector o vicerectora responsable de les polítiques d’internacionalització, perquè l’aprovi i la signi.

 

3. Aprovació de les bases de la convocatòria

El vicerector o vicerectora aprova i signa les bases de la convocatòria de beques de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ Training per al PAS de la UB.

 

4. Configuració de la convocatòria a l’aplicació SOP

L’OMPI configura les dades de la convocatòria a l’aplicació SOP (aplicació informàtica de mobilitat internacional en línia): hi indica les dates d’obertura, les dades d’acceptació, els documents que s’han de presentar, les plantilles dels documents, i els correus que l’aplicació tramet al candidat. Finalment, revisa el formulari de sol·licitud.

L’OMPI comunica els criteris d’accés dels PAS a la convocatòria .

 

5. Petició de difusió de la convocatòria

L’OMPI demana a la unitat de Comunicació Institucional que faci difusió de la convocatòria a la intranet de la UB.

L’OMPI publica la convocatòria a la seu electrònica i al seu web per fer-ne difusió.

 

6. Obertura del període de presentació de les sol·licituds

L’OMPI obre el període de presentació de sol·licituds a l’aplicació SOP.

 

7. Presentació de sol·licituds

El PAS candidat consulta les bases de la convocatòria, escull destinació i emplena el formulari de sol·licitud a l’aplicació SOP, i hi adjunta la documentació següent:

 • el document Staff Mobility for Training,
 • l’informe d’idoneïtat emplenat i signat pel seu cap immediat de la unitat o servei, i
 • el currículum.

 

8. Tancament del període de presentació de sol·licituds

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’OMPI el tanca a l’aplicació SOP.

 

9. Revisió de les sol·licituds

L’OMPI revisa l’estat de les sol·licituds introduïdes a l’aplicació SOP:
 

 • Si  el candidat no ha confirmat el formulari, la sol·licitud queda com no tramitada i es dona per finalitzada.
 • Si el candidat ha confirmat el formulari, la sol·licitud queda  tramitada i l’OMPI en revisa les dades, l’elegibilitat del candidat i la documentació adjunta.

 

10. Obertura del període d’esmenes

L’OMPI envia un correu electrònic als candidats indicant-los, si escau, quina documentació han esmenar (tenen un període de 10 dies hàbils des del moment de recepció del correu electrònic de requeriment, per fer les esmenes)

Cada candidat esmena la seva documentació al SOP, en el període indicat.

 

 • Termini:10 dies hàbils des del moment de recepció del correu electrònic de requeriment.

 

11. Tancament del període d’esmenes

Un cop tancat el període d’esmenes a l’aplicació SOP, l’OMPI revisa les sol·licituds a què s’ha demanat d’esmenar documentació.

En el cas que el PAS candidat no hagi esmenat la documentació requerida en el període indicat, l’OMPI li envia un corre electrònic en què li comunica l’exclusió per manca de documentació, i la sol·licitud queda exclosa de la convocatòria.

 

12. Obertura del període d’adjudicació de les places

L’OMPI obre el període d’adjudicació de les places a l’aplicació SOP.

 

13. Adjudicació de les places

L’OMPI descarrega la documentació següent del SOP en format electrònic de cada candidat, i la penja a una carpeta al SharePoint que comparteix amb els membres de la Comissió de Selecció:

 • la sol·licitud,
 • el document Staff Mobility for Training,
 • l’informe d’idoneïtat i,
 • el currículum.

 

La Comissió de Selecció valora les sol·licituds i prioritza els candidats per ordre de puntuació fins a esgotar el nombre de places de mobilitat disponibles. En cas que quedin places disponibles, passen a la següent convocatòria.

Un cop feta la valoració, l’OMPI redacta l’acta d’adjudicació de les places perquè els membres de la Comissió de Selecció la signin.

 

14. Resolució de l’adjudicació

Un cop signada l’acta d’adjudicació de les places per part de la Comissió de Selecció, l’OMPI elabora la resolució de l’adjudicació i la tramet al vicerector o vicerectora, que la signa.

 

15. Publicació de la resolució d’adjudicació

L’OMPI publica la resolució de l’adjudicació a la seu electrònica i al seu web.

 

16. Obertura del període d’acceptació

L’OMPI obre el període d’acceptació de les places de mobilitat a l’aplicació SOP.

 

17. Acceptació de la plaça

L’OMPI envia a l’adjudicatari un correu electrònic en què l’informa de la plaça assignada i del termini d’acceptació.
 

 • Si l’adjudicatari accepta la plaça, emplena les dades bancàries a l’aplicació SOP i es passa al punt 19

 

 • Si l’adjudicatari no accepta la plaça en el termini establert, vegeu el punt 18.

 

18. Cancel·lació de la petició de mobilitat

En el cas que, l’adjudicatari no accepti la plaça en el termini establert, l’OMPI en cancel·la la petició de mobilitat, i li tramet un correu electrònic en què li comunica que es cancel·la la seva petició de mobilitat.
 

 • Si hi ha llista d’espera, l’OMPI assigna la plaça de mobilitat al primer candidat de la llista, vegeu punt 17.

 

 • Si no hi ha llista d’espera, la plaça de mobilitat, queda disponible per a successives convocatòries.

 

19. Actualització del document Staff Mobility for Training, si escau

L’adjudicatari actualitza les dates de l’estada al document Staff Mobility for Training, si escau i el tramet per correu electrònic a l’OMPI.

 

20. Tramesa de la documentació i signatura del contracte de subvenció

L’OMPI consulta a l’aplicació SOP les dades bancàries de l’adjudicatari i revisa, si escau, les dates de l’estada del Staff Mobility for Training actualitzat. Si tot és correcte li tramet per duplicat el contracte de subvenció emplenat.

L’adjudicatari revisa el contracte i, si hi ha alguna esmena ho comunica a l’OMPI. Si tot és correcte, aquest li retorna el contracte signat per duplicat.

Seguidament, la cap de l’OMPI signa el contracte de subvenció per duplicat. A continuació, arxiva un original i l’altre el tramet a l’adjudicatari, i es passa al punt 22.

En el cas que l’adjudicatari vulgui renunciar a la plaça de mobilitat, vegeu el punt 21.

 

21. Renuncia de la mobilitat

En el cas que l’adjudicatari vulgui renunciar a la plaça de mobilitat un cop ja ha signat el contracte de subvenció, ha d’enviar a l’OMPI, per correu electrònic, un document de renuncia signat.

L’OMPI arxiva el document de renuncia i tanca la mobilitat.

 

22. Formalització del primer pagament

Quan l’OMPI rep el contracte de subvenció signat, formalitza el primer pagament de l’ajut corresponent al 80% de l’import de l’ajut.

 

23. Tramitació de l’assegurança mèdica d’accidents i repatriació

Abans de marxar a fer la mobilitat, l’OMPI tramita l’assegurança mèdica d’accidents i repatriació que cobreixi a l’adjudicatari durant tota durada de l’estada.

Una vegada formalitzada l’assegurança, l’OMPI tramet a l’adjudicatari la pòlissa de l’assegurança mèdica d’accidents i repatriació.
 

 • Termini: abans de marxar a fer l'estada.

 

24. Realització de la mobilitat

Durant l’estada, ha de fer els tràmits perquè la universitat o institució de destinació li signi el certificat d’estada.
 

 • Termini: Durant l'estada

 

25. Presentació de la documentació justificativa de la mobilitat

Quan l’adjudicatari torna de l’estada de mobilitat, té vint dies, com a màxim, per presentar a l’OMPI la documentació següent:

 • el certificat d’estada signat per la universitat o institució de destinació, i
 • la documentació acreditativa del viatge (factures dels bitllets, targetes d’embarcament, tiquets de taxi, transports, hotel etc.).

 

També emplena l’informe final (EU Survey) al Mobility Tool tramès per correu electrònic per la Comissió Europea.

 • Termini: 20 dies, com a màxim, després de tornar de la mobilitat.

 

26. Introducció de les dades del certificat d’estada

Quan l’OMPI rep la documentació justificativa de la mobilitat realitzada, introdueix les dades del certificat d’estada a l’aplicació SOP i al Mobility Tool.

Comprova també que l’adjudicatari hagi completat l’informe final al Mobility Tool i ho marca al SOP.

 

27. Formalització del darrer pagament

L’OMPI formalitza el darrer pagament de l’ajut (el 20% restant) que correspon a les despeses de locomoció i manutenció, d’acord amb les quantitats fixades pel programa Erasmus.

 

28. Tancament de la mobilitat

Un cop formalitzat el darrer pagament l’OMPI tanca la mobilitat a l’aplicació SOP, i informa a la unitat de Formació de PAS de les dades de la mobilitat duta a terme per l’adjudicatari, per tal que l’incorpori al Perseu.

 

Normativa

 

 • Bases de la Convocatòria de beques de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ Training per al personal d’administració i serveis de la UB (modalitat KA171).Navegació ràpida
Data de creació: 15/07/2022
Versió: 01