Gestió de la renúncia, el cessament o la concurrència d'alguna de les circumstàncies que impedeixin exercir les funcions de degà o degana (a111-02)

Descripció:

1. Comunicació de la renúncia

El degà o degana comunica per escrit a la Secretaria General la seva voluntat de renunciar al càrrec o la circumstància que li impedeix exercir les seves funcions, i la Secretaria General en dona trasllat al rector o rectora.

 

2. Acceptació de la renúncia

El rector o rectora accepta la renúncia i ho comunica al degà o degana afectat i a la Secretaria General.

La Secretaria General ho comunica a Personal Acadèmic per tal que gestioni l’expedient administratiu del degà o degana que ha presentat la renúncia.

 

3. Substitució per renúncia, cessament o concurrència d'alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions de degà o degana

Quan s’accepta la renúncia, el cessament o la concurrència d’alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions al degà o degana, es fa càrrec de la gestió un dels vicedegans.(art. 72.1 del RGE).

 

4. Nomenament del degà o degana en funcions

El degà o degana que ha renunciat proposa a la Secretaria General el vicedegà o vicedegana per exercir el càrrec en funcions.

La Secretaria General ho comunica al rector, qui el nomena.

 

4. Convocatòria d'eleccions

En el termini de 5 dies, el vicedegà o vicedegana en funcions convoca eleccions seguint les mateixes etapes que en un procés electoral normal, però els terminis es redueixen a la meitat (art. 72.1 del RGE).

 

Les eleccions han de tenir lloc en el termini màxim de 20 dies des de la data de la convocatòria (art. 72.2 del RGE).


Data de creació: 05/05/2022
Versió: 02 (14-06-2022)