Gestió de la renúncia, el cessament o la concurrència d'alguna de les circumstàncies que impedeixin exercir les funcions de director o directora de departament (a111-19)

Descripció:

1. Comunicació de la renúncia

El director o directora de departament comunica per escrit al degà o degana i a la Secretaria General la seva voluntat de renunciar al càrrec o la circumstància que li impedeix exercir les seves funcions, i la Secretaria General en dona trasllat al rector o rectora.

 

2. Acceptació de la renúncia

El rector o rectora accepta la renúncia i ho comunica al director o directora afectat, al deganat i a la Secretaria General.

La Secretaria General ho comunica a Personal Acadèmic per tal que gestioni l’expedient administratiu del director o directora que ha presentat la renúncia.

 

3. Substitució per renúncia, cessament o concurrència d'alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions de director o directora de departament

Quan s’accepta la renúncia, el cessament o la concurrència d’alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions al director o directora de departament, es fa càrrec de la gestió el catedràtic o catedràtica de més edat del departament.

En el cas que no hi hagi substitut natural, es fa càrrec de la gestió el catedràtic o catedràtica, el professor o professora titular, o el professor o professora contractat permanent més antic, per aquest ordre (art. 72.1 del RGE).

 

4. Nomenament del director o directora en funcions

La Secretaria General comunica  la proposta de director o directora en funcions al rector o rectora, qui el nomena.

 

4. Convocatòria d'eleccions

En el termini de 5 dies, el director o directora en funcions convoca eleccions seguint les mateixes etapes que en un procés electoral normal, però els terminis es redueixen a la meitat (art. 72.1 del RGE).

 

Les eleccions han de tenir lloc en el termini màxim de 20 dies des de la data de la convocatòria (art. 72.2 del RGE).


Data de creació: 20/06/2022
Versió: 01