Renúncia i substitució d'una beca de col·laboració en un servei o unitat de la UB o en una institució externa (A41-12)

Descripció:

 

1. Tramitació de la renúncia  

Quan l’adjudicatari d’una beca de col·laboració vol renunciar a la seva beca, ha de notificar-ho al seu responsable amb una antelació de 15 dies. El responsable ha de fer el tràmit al programa GEBEC, que genera automàticament el full de renúncia, que el becari ha de signar i fer arribar a Beques de col·laboració fent-hi constar la data de l’últim dia de la col·laboració i, si és el cas, la seva disponibilitat per romandre en una segona llista d’espera.
El becari signa telemàticament el document de renúncia i n'obté un pdf acreditatiu.

Una vegada el becari ha signat la renúncia, el servei o unitat ho comunica a Beques de col·laboració amb l'antelació suficient per poder gestionar la baixa definitiva en el pagament  i en la Seguretat Social.

Beques de col·laboració es valida la renúncia per tal d’interrompre el pagament de les retribucions mensuals i es dona de baixa el becari a la Seguretat Social.

També s’entenen per renúncies les previstes a l’article 35 del Reglament de beques de col·laboració.

 

2. Tramitació de la substitució

Per tramitar la substitució, el servei o unitat proposant, mitjançant el programa GEBEC, gestiona la llista d’espera (sempre que el temps que resti de col·laboració sigui igual o superior a tres quartes parts de la durada prevista de la beca i que la persona proposada continuï tenint els requisits per poder gaudir de la beca) i formalitza el document d’acceptació de la beca. Una vegada signat telemàticament, el servei o unitat convocant ho comunica a Beques de col·laboració, on s’activa per tramitar la nòmina i es dona d’alta el nou becari a la Seguretat Social.

S’ha de tenir en compte que Beques de col·laboració comprova que tot sigui correcte abans de realitzar els tràmits pertinents, per la qual cosa els serveis o unitats han d'informar amb 5 dies d'antelació de la data en què ha de causar efectes el cobrament de la beca.

Si a la llista d’espera no hi ha candidats, es pot tornar a convocar la beca en la convocatòria següent o es pot fer una convocatòria extraordinària, sempre que hi hagi una proposta de la unitat, servei o institució proposant.

 

3. Tramitació econòmica i de la Seguretat Social

Beques de col·laboració fa el seguiment de totes les renúncies i noves adjudicacions que es van produint al llarg de tot el període de col·laboració, a efectes d’activar-les per pagar la nòmina, generar els reintegraments o les liquidacions corresponents, i introduir les altes i les baixes al Sistema RED de la Seguretat Social.

Si quan es formalitza la renúncia de la beca ja s’ha tramitat el pagament de les retribucions, el becari cobrarà indegudament un import que haurà de retornar. Beques de col·laboració haurà de fer la reclamació pertinent al becari.
Data de creació: 23/10/2018
Versió: 03 (25-05-2021)