Suspensió temporal de l'activitat de col·laboració en una beca de col·laboració en un servei o unitat de la UB o en una entitat externa (a41-12)

Descripció:

El becari sol·licita la suspensió temporal de la beca, amb 15 dies d’antelació al mes  a la data d'efectes, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de suspensió temporal de la beca, i serà autoritzada pel responsable de la beca, si així ho considera.

El període de suspensió no pot ser superior al 10% de la durada de la beca.

Beques de col·laboració introdueix els canvis necessaris al programa GEBEC per tal que el becari, durant el temps de la suspensió, no percebi la dotació econòmica que comporta la beca de col·laboració. També tramita la baixa del becari a la Seguretat Social durant el temps que romangui en suspensió.

 
Data de creació: 23/10/2018
Versió: 03 (25-05-2021)